ทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง เมืองเฟือง 3 วัน 2 คืน ด่านหนองคาย

Last updated: 9 ก.ค. 2567  |  30347 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง เมืองเฟือง 3 วัน 2 คืน ด่านหนองคาย

เมืองวังเวียง ดินแดนสุขาวดี มีธรรมชาติงดงามด้วยภูเขาหินปูนสูงชันตั้งเด่นตระหง่าน
จนได้สมญานามว่าเปรียบเสมือน กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว
ยลความงดงาม “เมืองเฟือง” สวรรค์บนดินแห่ง สปป.ลาว

รหัส ALVF032
วันแรก   :  จ.หนองคาย - เวียงจันทน์ – วังเวียง-บลูลากูน   (--/กลางวัน/เย็น)
08.00 น.    รับคณะที่ ด่านหนองคาย รับสัมภาระ ออกเดินทาง สู่ ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง ข้ามแม่น้ำโขงด้วย สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ชมวิวของแม่น้ำโขงที่หล่อเลี้ยงไทยและลาวมายาวนาน เข้าสู่ ด่านท่านาแล้ง นครหลวงเวียงจันทน์   ผ่านย่านเศรษฐกิจต่างๆของลาว เดินทางต่อ สู่ เมืองวังเวียง ตามเส้นทางด่วนสายใหม่เวียงจันทน์-วังเวียงใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
12.00น.     ถึงวังเวียง เที่ยวชม เมืองวังเวียง ดินแดนสุขาวดี มีธรรมชาติงดงามด้วยภูเขาหินปูนสูงชันตั้งเด่นตระหง่าน มี แม่น้ำซอง ที่ใสสะอาดไหลผ่าน อากาศเย็นสบาย เป็นสถานที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมมา ต่างให้สมญานามว่าเปรียบเสมือน กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร
บ่าย     นำคณะเดินทาง สู่ บลูลากูน ท่านจะได้พบกับเครื่องเล่นมากมายที่บลูลากูน (ลูกค้าอิสระที่บลูลากูน) **ลูกค้าจ่ายเอง
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
เข้าที่พัก โรงแรมวันชนะรีเวอร์ไซด์วังเวียง (หรือเทียบเท่า) พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง   : วังเวียง - ล่องเรือหางยาว -สะพานสีฟ้า -เมืองเฟือง  วัดสินไชยาราม    (เช้า/กลางวัน/เย็น)
06.00 น.   อรุณสวัสดิ์ยามเช้า เก็บภาพบรรยากาศตอนเช้า อุ่นไอไปด้วยสายหมอกแสงแดดอ่อนๆ
นำท่านลงเรือหางยาวลำ 2-3คน ล่องชมแม่น้ำซอง สองฝั่งเป็นภูเขาหินปูน ชมบรรยากาศสองฝั่งแม่น้ำซองรับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พร้อมเก็บภาพบรรยากาศ ถ่ายรูปคู่ สะพานสีฟ้า ไฮไลท์แห่งใหม่ของเมืองวังเวียง เก็บภาพบรรยากาศ
จากนั้น       ออกเดินทาง สู่ เมืองเฟือง (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง)
ถึง เมืองเฟือง แหล่งท่องเที่ยวน้องใหม่ในลาว  ที่มีเขาหินปูนโผล่ขึ้นมากลางท้องไร่ท้องนา เป็นลักษณะก้อนหินขนาดใหญ่ แต่มีความพิเศษคือแผ่นบางมากๆ ซ้อนกันอยู่หลายๆชั้น รายล้อมไปด้วยสายน้ำ และทุ่งนา ด้วยธรรมชาติของเมืองแห่งนี้ เป็นลักษณะเทือกเขาน้อยใหญ่รายล้อม กระจัดกระจายเคียงคู่กับพื้นที่เกษตรกรรมเป็นทัศนียภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจ
12.00น.     รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร
บ่าย          เดินทางสู่ วัดสินไชยาราม  (ปู่ขาว) เมืองเฟือง (วัดนี้ผู้หญิงต้องใส่ซิ่นเท่านั้น ขาสั้น ขายาวห้าม ผู้ชายให้ใส่ขายาว) เชื่อกันว่ามีทางขึ้นลงพญานาคที่เชื่อมต่อกับคำชะโนด เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์มากของคนลาว โอบอ้อมด้วยขุนเขาภูหินสูงตระหง่าน  ที่มีการสร้างวัดไปพร้อมกับการดูแลธรรมควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่า ทั้งความสวยงาม ความร่มรื่น ความสงบเงียบ ย่อมทำให้เราได้มีเวลาอยู่กับตนเอง ได้มากยิ่งขึ้นพักกาย พักใจ ธรรมะในธรรมชาติ แสนธรรมดา ขอพรโชคลาภ เก็บภาพบรรยากาศ
19.00น.     รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร ดื่มด่ำกับบรรยากาศธรรมชาติ สุดแสนจะฟิน จากนั้น พักผ่อนตามอัธยาศัย
จากนั้น       เข้าที่พัก เรือนแพอพิมา (หรือเทียบเท่า)  พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม :  เมืองเฟือง - นครหลวงเวียงจันทน์  -ด่านหนองคาย/สนามบินอุดร (อาหารเช้า/กลางวัน/-)
08.00น.   อรุณสวัสดิ์ยามเช้า เก็บภาพบรรยากาศตอนเช้า อุ่นไอไปด้วยสายหมอกแสงแดดอ่อนๆตักบาตรยามเช้าริมน้ำไหล กับบรรยากาศที่แสนอบอุ่น ที่คุณจะหลงรักเมืองเฟือง เช็กเอาท์ออกจากโรงแรม รับประทานอาหารเช้า

10.00น.    เดินทาง สู่ นครหลวงเวียงจันทน์  (ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร)
12.00น.   คณะเดินทางถึง นครหลวงเวียงจันทน์  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร  
บ่าย          นำคณะเข้านมัสการ พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งได้อัญเชิญมาจากเมืองราชคฤห์ ประเทศอินเดีย ตามตำนานกล่าวว่าพระธาตุหลวงมีประวัติการก่อสร้างนับพันปีเช่นเดียวกัน พระธาตุพนม ในประเทศไทย นับเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนชาวลาวทั่วประเทศ ต่อด้วยเก็บภาพที่ระลึกหน้า ประตูชัย เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวผู้เสียสละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติของพรรคอมมิวนิสต์ลักษณ์สถาปัตยกรรมได้รับอิทธิพลของประตูชัยในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสขึ้นบันไดไปชมทิวทัศน์ของนครเวียงจันทน์ ชม วัดเจ้าแม่ศรีเมือง วัดศรีเมืองแห่งนี้จัดเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวลาวมานานแสนเป็นสถานที่ตั้งของศาลหลักเมือง ศาลเจ้าแม่ศรีเมือง และเคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตด้วย(ปัจจุบันประดิษฐานพระแก้วมรกตจำลอง โดยชาวลาวสร้างขึ้นไว้เพื่อสักการะแทนองค์จริงที่ถูกอัญเชิญมาประเทศไทย)ภายในวัดมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่เป็นจำนวนมาก แต่มีพระพุทธรูปอยู่องค์หนึ่งที่ชำรุดไปแล้วบางส่วนตั้งประดิษฐานอยู่  ซึ่งพระพุทธรูปองค์นี้เป็นที่เชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากไม่ว่าใครมาขอพรก็จะสมดังใจ 
เข้าช้อบปิ้งที่สินค้า Otop ลาว เลื้อกซื้อผ้าไหมลาว เครื่องเงิน ฯลฯ 
จากนั้น       เดินทาง สู่ ด่านระหว่างรอเอกสาร ให้ทุกท่านช้อปปิ้งรอที่ดิวตรีฟรี ผ่านพิธีการข้ามด่านตรวจคนเข้าเมือง ข้ามแม่น้ำโขงด้วย สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่1 สู่ ด่าน จ.หนองคาย เรียบร้อยแล้ว
15.00น.     ส่งคณะเดินทางกลับ  โดยสวัสดิภาพ
 
...........จบโปรแกรมท่องเที่ยว...............


*โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้น
ลูกค้าไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

อัตราค่าบริการ รับ-ส่ง ด่านหนองคาย/สนามบินอุดรฯ
จำนวน/ราคา

4-5ท่าน รถตู้

6-7ท่าน รถตู้
8-10ท่าน รถตู้
พักเดี่ยว
3ดาว
8,0006,5005,9001,500
ราคาเด็ก3-8ขวบ พักกับผู้ปกครองไม่ใช้เตียง ราคา50%ของราคาผู้ใหญ่

อัตรานี้รวม       
 ค่าธรรมเนียมพิธีการข้ามด่านพรมแดนไทย – ลาว
 ค่ารถยนต์นำเที่ยวตลอดรายการ
 ค่าที่พัก2 คืน ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรม
 ค่ามัคคุเทศก์ลาว และพนักงานบริการ                                                    
 บริการ น้ำดื่ม น้ำอัดลม ผ้าเย็น อาหารว่าง ยาปฐมพยาบาล และ หมวก
 ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
อัตรานี้ไม่รวม    
 ค่า VAT ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม นอกเหนือรายการ   
 ค่าทิปไกด์ พนักงานบริการ และ พนักงานคนขับรถ     
 ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ
 ข้าวเหนียวสำหรับตักบาตรพระสงฆ์
เตรียมเดินทาง       
ส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง(PASSPORT)  ที่มีอายุการใช้งานเหลือก่อนเดินทาง 6 เดือน
ส่งก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
เงินมัดจำล่วงหน้า30%  ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนวันเดินทาง 7วัน
บริษัทอุ้มรักทัวร์ จำกัด
นาย ณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง (อุ้ม)  Tel. 084-513-5577,083-734-7555,062-496-9889
เลขที่ 476 ม.13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ. อุบลราชธานี 34350
Email:aumlucktour@hotmail.co.th      www.aumlucktour.net


 
 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้