ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์1คืน 4 วัน 3 คืน

Last updated: 14 ก.พ. 2567  |  2104 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์1คืน 4 วัน 3 คืน

  เวียดนามกลาง  ครบสูตร สุดคุ้มกับเมืองมรดกโลก
เว้ นครดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน 4 วัน 3คืน
  บินตรงสู่ เมืองดานัง เที่ยวครบอาหารดี


วันแรก  :   BANGKOK – DA NANG  –  HUE   (-/L/D)
09.00น.     คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เค้าเตอร์สายการบินไทยเวียดเจ็ตแอร์
10.50น.     ออกเดินทาง สู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน Thai vietjet air
เที่ยวบินที่ VZ 960
12.30น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้วนำท่านรับสัมภาระ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองดานัง (เวลาท้องถิ่นประเทศเวียดนามเหมือนกับเวลาท้องถิ่นประเทศไทย)
เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน  Am thuc Xeo
จากนั้น       นำท่านเดินทางไป สู่ เมืองเว้ เป็นเมืองหลักของจังหวัดเถื่อเทียน - เว้ ประเทศเวียดนาม และเคยเป็นเมืองหลวงเก่าในสมัยราชวงศ์เหงียนช่วงปี พ.ศ. 2345–2488 มีชื่อเสียงจากโบราณสถานที่มีอยู่ทั่วเมือง
บ่าย          นำท่านชมเมืองเว้ นำท่านชม ได้เวลาแก่สมควรนำคณะ ไปยัง วัดเทียนมู่ ชมบรรยากาศที่ สวยงาม เพื่อไหว้พระขอพร ที่เจดีย์เทียนมู่ มีหอคอยเจดีย์ 8 เหลี่อม สูง 8 ชั้น ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำหอม พร้อมเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ณ ที่แห่งนี้ยังเป็นที่เก็บรถออสตินสีฟ้าคันประวัติศาสตร์ที่โลกต้องจารึกเนื่องมาจาก มีพระจีนขับรถออสตินคันประวัติศาสตร์ที่โชว์อยู่ที่วัดนี้ไปราดน้ำมัน เผาตัวเองประท้วงรัฐบาลเวียดนามที่ทำลายพุทธศาสนา และเก็บภาพแห่งความประทับใจริมแม่น้ำหอม
ค่ำ            รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  Hoang phu
จากนั้น       นำท่านล่องเรือแม่น้ำหอม (Huong) ชมบรรยากาศและ ชีวิตความเป็นอยู่สองฟากฝั่งแม่น้ำซึ่งมีความกว้างพอๆกับลำน้ำเจ้าพระยาเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะเดินเล่นชมบรรยากาศคึกคักยามค่ำคืนของเมืองเว้
นำท่านเข้า สู่ ที่พัก เมืองเว้  Moonlight  Hotel ****  หรือเทียบเท่า


วันทีสอง  : HUE–DA NANG  -BANA HILL     (ฺB/L/D)
เช้า            อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ โรงแรม
นำท่านรถสามล้อ ชมเมืองเว้ เมืองหลวงเก่าเวียดนามในอดีตยาวนานมาถึง 143 ปี  ก่อนที่ระบบกษัตริย์จะ ล่มสลายไปกับสุดท้ายที่ตระกูลเหงียน นำท่าน ไปถ่ายรูปข้างหน้า  พระราชวังโบราณ หรือ นครจักรพรรดิ
( DAI NOI ) ที่มีกำแพงล้อมรอบ 3 ชั้น สร้างในปี ค.ศ. 1845 พระราชวังแห่งนี้สร้างตามความเชื่อแบบจีนโดยพระราชวังวังแห่งนี้จึงสร้างแบบพระราชวังกู้กง หรือพระราชวังต้องห้ามของจีน และพาท่านชมพระราชบัลลังก์ที่ว่าราชการของกษัตริย์ ตลอดจนห้องทรงพระอักษร ที่ทำการขุนนางทั้งฝ่ายปกครองและกลาโหม ชม ศาลบรรพกษัตริย์ แห่งราชวงศ์เหงียน   แต่มาถูกทำลายเสียหายจากระเบิดไปอย่างมากในสมัยสงครามเวียดนาม
ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทาง สู่ ดานัง ระหว่างทางนำท่านแวะพักผ่อนร้านกาแฟขึ้นชื่อของเวียดนามและชมผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากเยื้อไม้ไผ่ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ประเทศฝรั่งเศสที่มีขบวนการเอาไม้ไผ่มาเผาผ่านขบวนการต่างๆเพื่อจะออกมาเป็นด้ายไม้ไผ่และใช้ผลิตออกมาเป็นสินค้าต่างๆที่มีประโยชน์ดีต่อสุขภาพ   
เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ที่เมืองลังโก
จากนั้น         ท่านชมร้านไข่มุก เลือกชมผลิตภัณฑ์จากท้องทะเล โดยเฉพาะไข่มุกเม็ดงาม พาท่านแวะเลือกซื้อไข่มุก เม็ดสวยสินค้าขึ้นชื่อของเมืองนี้ ที่นำมาเรียงร้อยเป็นสร้อยคอ สร้อยข้อมือสามารถซื้อหากลับไปเป็นของกำนัล แก่ตนเอง และคนที่ท่านรัก ด้วยราคาและคุณภาพที่น่าพอใจ 


จากนั้น      นำท่าน สู่ เมืองตากอากาศขึ้นชื่อแห่งดานัง บานาฮิลล์ ตั้งห่างจากเมืองดานังออกไปประมาณ 40 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 40-50 นาที บานาฮิลล์เป็นแหล่งท่องเที่ยวตากอากาศมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยได้เกิดแนวคิดการสร้างบ้านพักและโรงแรมจากชาวฝรั่งเศส ในสมัยอาณานิคมตั้งแต่ปี 1919 หลังจากจบสงครามฝรั่งเศสได้พ่ายแพ้และเดินทางออกจากเวียดนามเพื่อกลับประเทศ ทำให้บานาฮิลล์ถูกทิ้งร้างมาเป็นเวลานาน ปัจจุบันรัฐบาลเวียดนามได้กลับมาบูรณะเป็นเมืองท่องเที่ยวตากอากาศแห่งนี้อีกครั้งในปี 2009 พร้อมกับได้มีการสร้าง กระเช้าลอยฟ้า ที่มีความสูงถึง 5,801 จากระดับน้ำทะเล เพื่อใช้เป็นเส้นทางสำหรับขึ้นไปยังยอดเขา 
จากนั้น      อิสระให้ท่านเดินชม สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge) สะพานลอยฟ้าในอุ้งมือยักษ์ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่พึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมได้ไม่นานมานี้ มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,400เมตร ความยาว 150เมตร โค้งไปตามแนวเขา จุดเด่นคือสะพานถูกทอดผ่านอุ้งมือหินขนาดยักษ์สองมือ ผู้ออกแบบจะทำให้รู้สึกราวกับว่ากำลังเดินอยู่บนเส้นด้ายสีทองที่ทอดอยู่ในหัตถ์ของเทพ อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพและชมวิวทิศทัศน์ เข้าชม อุโมงค์เก็บไวน์ บนยอดเขาบานาฮิลล์ เป็นสถานที่เก็บไวน์ที่มีความลึกลงไปถึง 100 เมตร ภายในอุโมงค์ จะมีอุณหภูมิอยู่ที่ 16 ถึง 20 องศา ว่ากันว่าเป็นอุณหภูมิที่ดีสำหรับการบ่มไวน์ สถานที่แห่งนี้ถูกเรียกว่า “Debay Wine Cellar” ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศษ และสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1923 สมัยล่าอาณานิคมของฝรั่งเศษหลัง

จากนั้นเดินเที่ยวชม โซนสวนดอกไม้  LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ที่มีดอกไม้หลากหลายพันธุ์ถูกจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงาม ที่มีมุมถ่ายรูปน่ารักๆ ให้ท่านได้เลือกถ่ายได้ตามใจชอบ  อิสระเดินเที่ยวบานาฮิลล์ตามอัธยาศัย
จากนั้น      นำท่านสู่ Linh Chua linh Tu Temple วัดในพุทธศาสนาตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของยอดเขาบานาฮิลล์ มีพระพุทธรูปสีขาวขนาดใหญ่สูงถึง 27 เมตร ที่ท่านสามารถมองเห็นได้แต่ไกล เป็นวัดที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณ ลักษณะเป็นศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ โดดเด่นด้วยซุ้มประตูที่ตกแต่งไว้อย่างสวยงาม มีเจดีย์สีขาวอันโดดเด่นสูงกว่า 9 ชั้น ประดับดวยระฆังทั้ง 4 ด้าน และท่านสามารถชมทิวทัศน์ของทิวเขาที่สลับซับซ้อนสวยงามของเมืองดานังได้อย่างเต็มอิ่ม ท่านจะรู้สึกคุ้มค่าที่ได้ขึ้นมาเยือนเมืองตากอากาศยอดฮิตของเวียดนามแห่งนี้ อิสระเดินเที่ยวบานาฮิลล์ตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าสู่ ที่พัก Mercure Danang French Village Bana Hillsระดับ 4 ดาว
เย็น           บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบานาฮิลล์
วันที่สาม  :  BANA HILL –  HOI AN - DA NANG          (B/L/D)
เช้า           อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำทุกท่านได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัยที่ สวนสนุก The Fantasy Park (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเครื่องเล่นภายในสวนสนุกทุกเครื่องเล่น) เครื่องเล่นในสวนสนุกของบานาฮิลล์ มีหลากหลายรูปแบบมีให้ท่านเลือก อาทิ เช่น โรงภาพยนต์ 4D โลกของไดโนเสาร์ รถไฟเหาะแมงมุมที่ชวนให้ทุกท่านระทึกขวัญไปกับเครื่องเล่น รถราง บ้านผีสิง และอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีร้านช้อปปิ้งให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุกอีกด้วย ได้เวลาอันสมควรนำคณะท่านนังกระเช้าลงเขาเดินทางกลับสู่  เมืองดานัง


กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน   Q & T
ได้เวลาอันสมควรนำคณะเดินทางไปสู่  เมืองฮอยอัน เป็นเมืองขนาดเล็กริมฝั่งทะเล จีนใต้ทางตอนกลางของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดกว่างนาม ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ห่างจากดานัง ประมาณ 25 กม. เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในเวียดนาม ในปี ค.ศ. 1999 องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเขตเมืองเก่าของฮอยอันให้เป็นมรดกโลก ด้วยเหตุผลว่าเป็นตัวอย่างของเมืองท่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15-19 ที่มีการผสมผสานศิลปะและสถาปัตยกรรมทั้งของท้องถิ่นและของต่างชาติไว้ได้อย่างมีเอกลักษณ์ และอาคารต่างๆภายในเมืองได้รับการอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพเดิมไว้ได้เป็นอย่างดี
จากนั้น     แวะชม หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ที่นี้นับเป็นหนึ่งในงานหัตกกรมศิลปะของประเทศเวียดนามภายในท่านจะได้พบกับงานเกะสลักที่ล้วนประดิษฐ์ด้วยมือจากช่างหลากหลายแขนง และอิสระให้ท่านได้เลือกชมงานหัตศิลป์ตามอัธยาศัย
ได้เวลาสมควรนำท่านอิสระเดินชมเมืองโบราณฮอยอันตามอัธยาศัย เที่ยวชม สะพานญี่ปุ่น (Japanese Covered Bridge) อีกหนึ่งสัญลักษณ์สำคัญของเมืองฮอยอัน ถูกสร้างขึ้นมาแล้วกว่า 400 ปี สะพานมีลักษณะโค้งแบบสถาปัตยกรรมญี่ปุ่น หลังคามุงกระเบื้องสีเขียวและเหลืองเป็นคลื่นสวยงาม เดินเข้าไปกลางสะพานนำท่านสักการะ ศาลกวนอู และเมื่อข้ามสะพานมายังอีกฝั่งหนึ่ง คุณจะพบเห็นบ้านเรือนเก่าสไตล์ญี่ปุ่นแท้ ตลอดจนร้านค้าริมสองฝั่งถนนให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมตามอัธยาศัย


นำท่านแวะเที่ยว หมู่บ้านกั๊มทาน นำท่านสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในหมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในเมืองฮอยอัน ภายในจะเป็นสวนมะพร้าวและมีแม่น้ำล้อมรอบ ในช่วงสมัยสงครามนั้นจะเป็นที่พักของเหล่าทหารหาญ ในปัจจุบันอาชีพหลักของคนที่นี่จะประกอบอาชีพทำประมงเป็นหลัก หลังจากนั้นนำท่านทำกิจกรรม ล่องเรือกระด้ง ท่านจะได้รับชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวท้องถิ่น และระหว่างที่ล่องเรือกระด้งอยู่นั้นชาวบ้านที่นี้ก็จะมีการขับร้องเพลงพื้นเมือง และนำไม้พายเรือมาเคาะเพื่อประกอบเป็นจังหวะดนตรีได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางกลับดานัง
ค่ำ            บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารZalot
จากนั้น     นำท่านเข้าสู่ทีพัก  Luxtery/ Grand sea/ Dong Duong ระดับ 4ดาว เชิญท่านพักผ่อน
หรือท่องราตรี ตามอัธยาศัยที่ Night Market  เมืองดานัง
วันที่สี่  :  DA NANG  –  BANGKOK   (B/-/-)
เช้า              อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่ วัดลินห์อึ๋ง เป็นวัดที่ ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง ภายในวิหารแห่งนี้เป็นสถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าองค์ต่างๆ ตามความเชื่อของชาวพื้นเมืองแถบนี้ นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นปูนของเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ มีความสูงถึง 67 เมตร ซึ่งตั้งอยู่บนฐานดอกบัวกว้างถึง35 เมตร มีความเชื่อที่ว่าคอยปกปักรักษาและคุ้มครองชาวประมงยามที่ออกไปหาปลานอกชายฝั่ง วัดแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีคนให้ความเคารพและเข้ามาสักการะเป็นจำนวนมาก
นำท่านไปถ่ายรูปที่ สะพานมังกร ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของเมืองดานัง เป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นฟูประเทศและเศรษฐกิจ สะพานมังกรมีความยาว 666 เมตร และความกว้าง 37.5 เมตร มีถนน 6 ช่องจราจร โดยได้เปิดใช้งานตั้งแต่ปี 2013 ด้วยสถาปัตยกรรมที่บวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตำนานของเวียดนามเมื่อกว่าหนึ่งพันปีมาแล้วชม คาร์ฟดราก้อน ใกล้กับสะพานมังกรทองเป็นสัตว์ในตำนานที่พ่นน้ำจากปากคล้ายกับเมอร์ไลอ้อนของสิงคโปร์เป็นอนุสาวรีย์ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองของดานัง ซึ่งคาร์ฟดราก้อนนี้มีความหมายให้ชาวเวียดนาม หมั่นศึกษาหาความรู้มาประดับตน เพื่อที่เมื่อเติบใหญ่ เรียนสูงขึ้นก็จะกลายร่างเป็นมังกรมาช่วยเหลือประเทศชาติ


              นำท่านเดินเที่ยวช้อปปิ้งใน ตลาดฮาน แหล่งรวบรวมสินค้ามากมายเป็นที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย สินค้าที่โดเด่นคือ งานหัตถกรรม เช่น ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟ ผ้าปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจำชาติเวียดนาม) และนอกจากนั้นยังมีสินค้าอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ เช่น เสื้อเวียดนาม ของสด ของแห้ง เสื้อผ้า กาแฟ สินค้าที่ระลึก หมวก รองเท้า กระเป๋า รวมถึงสินค้าพื้นเมือง ท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวเวียดนามในปัจจุบันได้อย่างแท้จริง อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากและถ่ายภาพตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
กลางวัน     บริการอาหารกลางวันเป็นขนมปังเวียดนามท่านละหนึงชิ้น
13.15น.      เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน   Thai Vietjet air
                  เที่ยวบินที่ VZ 961
14.55น.       เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


 .............................................................................

อัตราค่าบริการ รับส่งสนามบิน (ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน)
โรงแรม/จำนวน

8-10ท่านรถตู้

16-20ท่านรถบัส

พักเดี่ยว
4ดาว
12,90011,0004,500
ราคาเด็กไม่มีเตียงนอน ลดลง30%จากราคาผู้ใหญ่ ไม่มีเตียงนอน
 •  
  อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ(สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการที่ระบุ
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นนำเที่ยว(พูดภาษาไทย)
 • เบรกขนม น้ำดื่ม น้ำอัดลม ยาปฐมพยาบาลเบื้องต้น และผ้าเย็น วันละ1ครั้ง
  อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องไป-กลับ ทุกสนามบิน
 • ค่าทำพาสปอร์ตและค่าวีซ่า (คนต่างชาติ)
 • ค่า VAT ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % หัก ณ. ที่จ่าย 3 % กรณีต้องการใบเสร็จ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการเช่น ค่าเครื่องดื่ม และค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ราคานี้บริษัท ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 • ค่าทิปให้ไกด์และคนขับรถ  เก็บวันละ 100 บาท/ท่าน=400บาท/ท่าน
  เตรียมเดินทาง 
  -ส่ง ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ต(ที่มีอายุเหลือก่อนเดินทาง6เดือน)ของผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดก่อนเดินทาง15วัน
  -เงินมัดจำล่วงหน้า 30% และชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทาง5วัน

  บริษัทอุ้มรักทัวร์ จำกัด
  Tel. 084-513-5577,083-734-7555,062-4969889
  เลขที่476 ม.13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350     
   Email:aumlucktour@hotmail.co.th    www.aumlucktour.net 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้