ASK054 ทัวร์สิบสองปันนา-คุนหมิง 5 วัน 4 คืนโดยรถไฟความเร็ว

Last updated: 28 พ.ค. 2567  |  2360 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ASK054 ทัวร์สิบสองปันนา-คุนหมิง 5 วัน 4 คืนโดยรถไฟความเร็ว

วันที่หนึ่ง  ด่านหนองคาย-สถานีรถไฟเวียงจันทน์-สิบสองปันนา-วัดป่าเจย์-เมืองใหม่เก้าจอมสิบสองเชียง
05.00น.   รับคณะที่ อ.เมืองหนองคาย ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง ข้ามแม่น้ำโขงด้วย สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ชมวิวของแม่น้ำโขงที่หล่อเลี้ยงไทยและลาวมายาวนาน เข้าสู่ ด่านท่านาแล้ง สู่ นครหลวงเวียงจันทน์ เมืองหลวงเอกของประเทศลาว ผ่านตัวเมืองชมความเจริญรุ่งเรือง
เข้าสู่ สถานีรถไฟ (มีบริการขนมปังฝรั่งเศส)
08.08น.   ออกเดินทาง ขบวนEMU D88 สู่ สิบสองปันนา
เที่ยง    รับประทานอาหารเทียงแบบกล่อง
 (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าไทย1ชม.)
15:20น.   ถึง สิบสองปันนา เขตปกครองตนเองชนชาติไทลื้อ สิบสองปันนา ตั้งอยู่ทางใต้สุดมณทลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน. สิบสองปันนามีสภาพภูมิอากาศแบบป่าฝนเขตร้อน มีฝนตกชุก ไม่มีหิมะตกอากาศไม่หนาวเย็นจนเกินไป ฝืนดินจึงอุดมไปด้วยป่าไม้เขตร้อนไม่มีหิมะตกอากาศไม่หนาวเย็นเกินไป ผืนดินจึงอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ มีความเขียวขจีตลอดทั้งปี ในฝืนป่าก็อุดมสมบูรณ์ด้วยสัตว์ป่า อย่างช้างและนกยูงที่เป็นเสมือนสัตว์สัญลักษณ์ของสิบสองปันนา ซึ่งดินแดนอื่นในประเทศจีนอันกว้างใหญ่ไพศาลไม่มีสภาพความอุดมสมบูรณ์นี้ ซึ่งดินแดนอื่นในประเทศจีนอันกว้างใหญ่ไพศาล ไม่มีสภาพความสมบูรณ์เช่นนี้ สิบสองปันนาเป็นศูนย์รวมชนเผ่าหลากหลายกว่า 13 ชนเผ่า ซึ่งหนึ่งในกลุ่มใหญ่ๆ นั้นคือชาวเผ่าไท หรือ ไต ที่ประกอบด้วยไทเผ่าต่างๆและกลุ่มไทที่มีมากที่สุด คือ ไทลื้อ ซึ่งมีประเพณีและวัฒนธรรมคล้ายคลึงกับกลุ่มไทลื้อที่อาศัยอยู่ทางภาคเหนือของไทย
จากนั้น      ชม วัดป่าเจย์ ซึ่งเป็นวัดพุทธหินยาน ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของสวนม่านทิง ในอดีตวัดนี้เป็นวัดที่เจ้าผู้ปกครองสิบสองปันนาใช้เป็นที่ไหว้พระและประกอบศาสนกิจ เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาและเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองเชียงรุ้ง 
ชม พร้อมเดินชมบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองใหม่ 9 จอม 12 เชียง ซึ่งเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของเมืองเชียงรุ้ง ข้างในมีทั้งที่ท่องเที่ยว แหล่งช็อปปิ้ง โรงแรม รีสอร์ท ไนท์พลาซ่า และตลาดน้ำสี่ภาคประเทศ จีน ไทย ลาว พม่า
เย็น     รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
เข้าที่พักโรงแรม ......... (หรือเทียบเท่า)  พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สอง  สวนป่าดงดิบ-ตลาดเช้า-หมู่บ้านไทยลื้อ-วัดหลวงเมืองลื้อ-โชว์พาราณศรี
07.00น.   รับประทานอาหารเช้า นำท่านชม สวนป่าดงดิบ และ ศูนย์วัฒนธรรมเผ่าไอนี(อีก้อ) ซึ่งเป็นสวนสร้างขึ้นใหม่ ชมการแสดงที่มี ฝูงนกยูง ประมาณนับร้อยตัว ที่ได้ยินเสียงนกหวีดก็พากันบินมากิน อาหารพอกินเสร็จแล้วก็พากันบินกลับรัง พื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์นานาชนิดสัมผัสกับธรรมชาติป่าไม้ที่ร่มรื่นมหัศจรรย์กับต้นนกยูงต้นไม้ที่มีลักษณะคล้ายนกยูงซึ่งชาวเมืองสิบสองปันนาเชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเหล่านกยูง
จากนั้น      แวะชมตลาดเช้าไทลื้อดูวิถีชีวิตชาวเชียงรุ้งและเลือกซื้ออาหาร ผลไม้ของสดของแห้ง
แล้วเข้าชม หมู่บ้านวัฒนธรรมไทลื้อ ซึ่งหมู่บ้านนี้แม้จะเป็นหมู่บ้านที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชมวิถีชีวิตชาวไทลื้อโดยเฉพาะ มีแผงขายของที่ระลึกไว้ให้เลือกซื้อกัน บ้านบางหลังมีป้าย เชื้อเชิญให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปเยี่ยมชมบนบ้าน บางบ้านมีสาวตัวดีแต่งกายชุดไทลื้อเป็นผู้เชื้อเชิญ “ตัวดี” นั้นภาษาไทลื้อเรียกกันอย่างยกย่องชมเชยว่า “รูปสวย หรือ รูปหล่อ” คำทักทายจะทักทายกันว่า “สาวตัวดี หรือ บ่าวตัวดี” จึงเป็นคำที่สุภาพหมายถึง สาวคนสวย หรือ หนุ่มรูปหล่อ
เที่ยง      รับประทานอาหารเที่ยง
นำทุกท่านชม วัดหลวงเมืองลื้อ สิบสองปันนา ซึ่งบริษัท พัฒนาการ ท่องเที่ยวหยวนห้าวจำกัดสิบสองปันนาได้ทุ่มเงินลงทุนเองถึง350ล้านหยวน เพื่อสร้าง วัดนิกายหินยาน หรือ เถรวาท และพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สุดในแถบนี้มาตั้งแต่ ปี 2548 สืบเนื่องจากตระหนักดีว่าศาสนาพุทธนิกายเถรวาทมีประวัติอันยาวนานในสิบสองปันนาพอๆกับในแถบเอเชียอาคเนย์เช่น ไทย ลาว กัมพูชา พม่า สถานที่แห่งนี้นอกจากจะเป็นที่แสดงวัฒนธรรมทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมพื้นเมืองที่ตกทอดมาช้านานแล้วยังจะ เป็นที่ตั้งของวิทยาลัยศาสนาพุทธสิบสองปันนาเพื่อใช้เป็นที่ศึกษาวิจัยศาสนาพุทธนิกายเถรวาท และ ท้ายสุดจะเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมศาสนาพุทธนิกายเถรวาทอีกทั้งยังเป็นสถานที่ชาวไตหรือไทลื้อในแถบเอเชียอาคเนย์ได้สืบค้นเรื่องราวบรรพบุรุษของตัวเองได้
เย็น     รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
จากนั้น พาท่านชม การแสดงชุดอลังการชื่อชุด โชวร์พาราณสี หากท่านพลาดการเข้าชมโชว์ชุดนี้ก็เหมือนกับท่านมาไม่ถึงสิบสองปันนา เพราะเป็นการแสดงที่สะท้อนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนสิบสองปันนา ซึ่งเปรียบเสมือนเมืองของพระพุทธเจ้า คือ เมืองพาราณสี หลังการแสดงนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก เชิญท่านพักผ่อนหรือท่องราตรี ช็อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกในตลาดเมืองเชียงรุ่งและร้านสรรพสินค้าในตัวเมืองเชียงรุ่ง ตามอัธยาศัย
 
วันที่สาม สิบสองปันนา- นั่งรถไฟไป เมืองคุนหมิง-เขาซีซานประตูมังกร-เมืองโบราณกวนตู้
เช้า        อรุณสวัสดิ์ตอนเช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

07.40น.    นั่งรถไฟความเร็วสูงไป คุนหมิง
11.00น.    ถึงคุนหมิง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
คุนหมิง เป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน คุนหมิง ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีทำให้มีทัศนียภาพสวยงามมากมาย จนได้สมญานามว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ” และมีชนกลุ่มน้อย อาศัยอยู่กว่า 26 กลุ่ม และสิ่งที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือธรรมชาติอากาศที่ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไป
จากนั้น      เดินทางสู่ เขาซีซาน เป็นส่วนหนึ่งของวัดในลัทธิเต๋า สร้างในช่วง ค.ศ.1718-1843 ผ่านอุโมงค์หิน ที่สกัดไว้ตามไหล่เขา พร้อมชมศาลเจ้าและวัดจีนลัทธิเต๋าซึ่งสร้างขึ้น ด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้านที่มีประวัติความเป็นมายาวนานนับ 1,000 ปี มาลอดประตูมังกร หลงเหมิน ซึ่งสร้าง ขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง เชื่อกันว่าเป็นประตูแห่งความสิริมงคล ซึ่งถ้าผู้ใดได้เดินลอดผ่านประตูแห่งนี้ จะประสบแต่ความสำเร็จโชคดี ประตูแห่งนี้ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ริมหน้าผา

จากนั้น      เที่ยวชม เมืองโบราณกวนตู้ เป็นเมืองบรรยากาศแบบโบราณที่ตั้งใจสร้างขึ้นมา เพื่อสะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในคุนหมิงสมัยก่อน มีหลากหลายชาติพันธุ์แต่อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน โดยอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของร้านค้าแบบจีน
เย็น          รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
เข้าที่พักโรงแรม.......พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สี่  วัดหยวงทง-ถ้ำจิ๋วเชียง-น้ำตกคุณหมิง
เช้า        อรุณสวัสดิตอนเช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม
เข้าชม วัดหยวนทง ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนานเป็นอารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในคุนหมิงอายุเก่าแก่กว่าพันปีภายในวัดตกแต่งร่มรื่นสวยงามกลางลานมีสระนํ้าขนาดใหญ่ มีสะพานข้ามไปสู่ศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระ ด้านหลังวัดเป็นอาคารสร้างใหม่ประดิษฐานพระพุทธรูปพระพุทธชินราช (จำลอง) ซึ่งพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์นายกรัฐมนตรีคนที่15ของไทยให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ ณ วัดหยวนทง
เที่ยง        รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
จากนั้น      เดินทาง สู่ ถ้ำจิ่วเซียง (Jiuxiang Caves) สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของคุนหมิง สถานที่สำคัญทางธรรมชาติ และเป็นถ้ำมหัศจรรย์ติดอันดับท็อปไฟว์ของจีน ต้นกำเนิดของถ้ำแห่งนี้เกิดจากการกัดเซาะของภูเขาไฟจนเกิดเป็นโพรงถ้ำ ระยะทางยาว 3-4 กิโลเมตร และที่นี่ยังใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำหนังจีนกำลังภายในชื่อดังหลายเรื่องอีกด้วย ภายในถ้ำจิ่วเซียงนอกจากจะมีหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตามากมายแล้ว เพราะถ้ำจิ่วเซียงเป็นถ้ำขนาดใหญ่ ภายในถ้ำจึงมีถ้ำย่อยๆ ภายในอีกมากมาย อาทิ ถ้ำช้างเผือก, ถ้ำค้างคาว, วังเทพธิดา, ถ้ำเทวดา, ถ้ำนาขั้นบันได ฯลฯ และที่น่าตื่นตากว่านั้นคือประมาณส่วนกลางของถ้ำจะมีลำน้ำทั้งสายไหลลงมาจากหน้าผาเป็นน้ำตกสองสายเรียกกันแบบไทยๆว่า “น้ำตกผัวเมีย” ถือเป็นจุดไฮไลต์ในการถ่ายรูปของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนที่นี่เลยก็ว่าได้
อิสระช้อปปิ้ง
จากนั้น       ชม สวนน้ำตกคุนหมิง สวนสาธารณะใจกลางเมืองคุนหมิง ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจยอดฮิตของชาวเมืองคุนหมิงเลยทีเดียว เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ใช้เวลาสร้างกว่า 3 ปีด้วยกัน ภายในประกอบไปด้วยน้ำตกและทะเลสาบอีก 2 แห่ง ที่สร้างขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์ ไฮไลท์ของสวนอย่างน้ำตกใหญ่ยักษ์นั้น กว้างกว่า 400 เมตรและมีความสูงถึง 12.5 เมตร ถือเป็นน้ำตกฝีมือมนุษย์ที่ยาวเป็นอันดับของเอเชียเลยก็ว่าได้
เย็น          รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
เข้าที่พักโรงแรม.......พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่ห้า  คุนหมิง-เวียงจันทน์-หนองคาย
เช้า    อรุณสวัสดิตอนเช้าอาหารเช้าแบบกล่อง สู่ สถานีรถไฟคุนหมิง-เวียงจันทน์
08.08น.  เที่ยวEMU D887 สู่นครลวงเวียงจันทน์
เที่ยง     รับประทานอาหารเที่ยง แบบกล่องบนรถไฟ
17.35น.ถึงนครหลวงเวียงจันทน์ มุ่งหน้าสู่ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองนำท่านเข้าสู่ จ.หนองคาย โดยสวัสดิภาพ
 
.........................................

 สอบถามค่าบริการ โทร/ไลน์   0845135577 , 0837347555 , 0624969889 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ(สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 ค่ารถยนต์นำเที่ยวตามรายการ ค่าตั๋วรถไฟทุกเที่ยว ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการระบุ
 ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 ค่าไกด์ท้องถิ่นนำเที่ยว(พูดภาษาไทย)
 น้ำดื่ม ยาปฐมพยาบาลเบื้องต้น และผ้าเย็น วันละ1ครั้ง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าทำพาสปอร์ต และค่าวีซ่าเข้าจีนสำหรับต่างชาติ
 ค่า VAT ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % หัก ณ. ที่จ่าย 3 % กรณีต้องการใบเสร็จ
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการเช่นค่าเครื่องดื่ม,ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด ฯลฯ
 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ราคานี้บริษัท ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ เดินทางมากกว่า 20 ท่านเก็บวันละ150บาท กรณีเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน เก็บวันละ250บาท (บังคับตามธรรมเนียมประเทศจีน+ลาว)  ส่วนหัวหน้าทีมงานไทย แล้วแต่สินน้ำใจไม่บังคับฯ

เตรียมเดินทาง ส่ง
 ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ต(ที่มีอายุเหลือก่อนเดินทาง6เดือน) ของผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดก่อนเดินทาง20วัน
 เงินมัดจำล่วงหน้า 30% และชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทาง10วัน


บริษัทอุ้มรักทัวร์ จำกัด  ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่51/00519
Tel. 084-513-5577,083-734-7555,062-4969889
เลขที่476 ม.13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350
Email:aumlucktour@hotmail.co.th www.aumlucktour.net

สิ่งที่ลูกค้าจำเป็นต้องรับทราบก่อนเดินทาง
- เนื่องจากเป็นทัวร์ราคาพิเศษที่ได้รับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการ ประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล อาทิเช่น บัวหิมะ, หยก, ใบชา, นวดฝ่าเท้า, ไข่มุก, ผ้าไหม, ผีชิว ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องให้ทุกท่านแวะเข้าไปชม แต่จะซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับซื้อใดๆทั้งสิ้น
*** หากลูกค้าท่านใดไม่ร่วมเดินทางตามรายการ หรือไม่เข้าร้านสินค้าพื้นเมืองหรือร้านของรัฐบาลร้านใดๆก็ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ ไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกค้าต้องจ่ายค่าชดเชยเพิ่ม ร้านละ 2,000 บาท ต่อลูกค้า 1 ท่าน โดยไกด์ท้องถิ่นจะเป็นผู้เก็บเงินจากลูกค้าโดยตรง ***
- กรณีเข้าร้านช้อปของจีน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและการพิจารณาในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า ซึ่งเป็นความเต็มใจของผู้ซื้อในสินค้านั้นๆ และ ข้อตกลงระหว่างลูกค้ากับร้านค้า ดังนั้น บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายของสินค้า และคุณภาพของสินค้าที่ไม่ได้ตรงตามข้อเสนอของร้านค้า ท่านจำเป็นต้องตรวจสอบสินค้าก่อนออกจากร้านค้าทุกครั้ง
หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,การข้ามด่าน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เนื่องจากพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น ) โปรดเข้าใจและรับทราบว่า ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ในทุกกรณี
***เมื่อเดินทางต่างประเทศ อาหารและรสชาติอาจจะไม่ถูกปากของท่านบ้าง โปรดคิดว่าเป็นการศึกษาวัฒนธรรมที่แตกต่าง หากท่านชอบอาหารรสจัด ท่านสามารถเตรียมน้ำจิ้มไปส่วนตัวเองได้

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้