เวียงจันทน์ เมืองเฟือง วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน3คืน

Last updated: 29 ม.ค. 2567  |  1533 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เวียงจันทน์ เมืองเฟือง วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน3คืน

โปรแกรม  : เวียงจันทน์ เมืองเฟือง วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน3คืน
เมืองเฟือง 1 คืน วังเวียง 1 คืน หลวงพระบาง 1 คืน


วันที่หนึ่ง  : จ.หนองคาย-เวียงจันทน์ –เมืองเฟือง (-/เที่ยง/เย็น)
08.00น.     รับคณะที่สนามบินอุดรธานี/ ด่าน หนองคาย  ทีมงานให้การต้อนรับ แล้วเก็บสัมภาระขึ้นรถ
จากนั้น       ออกเดินทาง สู่ ด่านผ่านพิธีการข้ามด่านตรวจคนเข้าเมือง ข้ามแม่น้ำโขงด้วย สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่1 ผ่านด่านท่านาแล้งของลาวเข้าสู่ เมืองเวียงจันทน์ ผ่านตัวเมือง ผ่านย่านเศรษฐกิจต่างๆ
จากนั้น       นำคณะเข้านมัสการ พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งได้อัญเชิญมาจากเมืองราชคฤห์ ประเทศอินเดีย ตามตำนานกล่าวว่าพระธาตุหลวงมีประวัติการก่อสร้างนับพันปีเช่นเดียวกัน พระธาตุพนม ในประเทศไทย นับเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนชาวลาวทั่วประเทศ ต่อด้วยเก็บภาพที่ระลึกหน้า ประตูชัย เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวผู้เสียสละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิสต์
นำท่านแวะซื้อเสบียงเพิ่มเติม เพื่อรับประทานตอนเย็นที่เมืองเฟือง
(ที่เมืองเฟืองร้านอาหารค่อนข้างมีน้อยควรเตรียมอาหารไปด้วย)
เที่ยง         รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร
บ่าย          ออกเดินทาง สู่ เมืองเฟือง แหล่งท่องเที่ยวน้องใหม่ในลาว  ที่มีเขาหินปูนโผล่ขึ้นมากลางท้องไร่ท้องนา เป็นลักษณะก้อนหินขนาดใหญ่ แต่มีความพิเศษคือแผ่นบางมากๆ ซ้อนกันอยู่หลายๆชั้น รายล้อมไปด้วยสายน้ำ และทุ่งนา ด้วยธรรมชาติของเมืองแห่งนี้ เป็นลักษณะเทือกเขาน้อยใหญ่รายล้อม กระจัดกระจายเคียงคู่กับพื้นที่เกษตรกรรมเป็นทัศนียภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจ (ระยะทางประมาณ 100 กม.) ถึงเมืองเฟือง อิสระเล่นน้ำล่องแพพักผ่อน ตามอัธยาศัย
ค่ำ            นำคณะเช็กอินที่ สามหมื่นวิว โฮมเสตย์ (หรือเทียบเท่า)
รับประทานอาหารค่ำ ดื่มด่ำกับบรรยากาศธรรมชาติ สุดแสนจะฟินน จากนั้น พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง  : วัดสินไชยาราม  - วังเวียง – สะพานฟ้า-ถ้ำนางฟ้า -บลูลากูน-ล่องเรือแม่น้ำซอง (เช้า/เที่ยง/เย็น)
เช้า           อรุณสวัสดิ์ยามเช้า เก็บภาพบรรยากาศตอนเช้า อุ่นไอไปด้วยสายหมอกแสงแดดอ่อนๆตักบาตรยามเช้าริมน้ำไหล กับบรรยากาศที่แสนอบอุ่น ที่คุณจะหลงรัก
08.00น.     รับประทานอาหารเช้า เช็กเอาท์ออกจากโรงแรม
จากนั้น       เดินทางสู่ วัดสินไชยาราม  (ปู่ขาว) เมืองเฟือง (วัดนี้ผู้หญิงต้องใส่ซิ่นเท่านั้น ขาสั้น ขายาวห้าม ผู้ชายให้ใส่ขายาว) เชื่อกันว่ามีทางขึ้นลงพญานาคที่เชื่อมต่อกับคำชะโนด เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์มากของคนลาว โอบอ้อมด้วยขุนเขาภูหินสูงตระหง่าน  อยู่ที่บ้านโนนหินแร่ เมืองเฟือง แขวงเวียงจันทน์ เป็นหนึ่งวัดในแขวงเวียงจันทน์ ที่มีการสร้างวัดไปพร้อมกับการดูแลธรรมควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่า ทั้งความสวยงาม ความร่มรื่น ความสงบ ขอพรโชคลาภ เก็บภาพบรรยากาศ

จากนั้นมุ่งหน้า สู่ เมืองวังเวียง เมืองวังเวียงดินแดนสุขาวดีมีธรรมชาติงดงามด้วยภูเขาหินปูนสูงชันตั้งเด่นตระหง่าน มีแม่น้ำซอง ที่ใสสะอาดไหลผ่าน อากาศเย็นสบาย เป็นสถานที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมมา ต่างให้สมญานามว่าเปรียบเสมือน “กุ้ย หลินแห่งเมืองลาว”
เที่ยง         รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร
บ่าย          ชม สะพานฟ้า ไฮไลท์ใหม่ของเมืองวังเวียง แล้วเดินข้ามสะพาน สู่ ถ้ำนางฟ้า ดูหินงอกหินย้อย รูปร่างแปลกตา เก็บภาพบรรยากาศภายในถ้ำ
จากนั้น       นำคณะเดินทาง สู่ บลูลากูน อิสระทุกท่านเล่นน้ำ (ลูกค้าอิสระที่บลูลากูน) **ลูกค้าจ่ายเอง
16.00น.     นำท่านล่องเรือหางยาวชมแม่น้ำซอง กับบรรยากาศยามเย็น
ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
หลังอาหารเข้าที่พัก โรงแรมวันชนะวังเวียง(หรือเทียบเท่า)
ช้อปปิ้ง ถนนคนเดิน ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมสินค้านานาชนิด ของฝากของที่ระลึก หรือจะท่องราตรีเมืองวังเวียงยามค่ำคืน เมืองที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จนได้สมญานามว่าตรอกข้าวสารเมืองลาว หรือเข้าที่พัก (ตามสมัครใจ)
วันที่สาม  :    สถานีรถไฟความเร็วสูงวังเวียง-สถานีรถไฟหลวงพระบาง –วัดวิชุนราช-วัดเชียงทอง-น้ำตกตาดกวางสี-พระธาตุภูษี -ตลาดมืด    (เช้า/เที่ยง/เย็น)
06.00น.     อรุณสวัสดิ์ยามเช้า เก็บภาพบรรยากาศตอนเช้า อุ่นไอไปด้วยสายหมอกแสงแดดอ่อนๆ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  เช็กเอาท์ ออกเดินทาง สู่ สถานีรถไฟวังเวียง
08.26น.     ขบวนรถไฟC86 ออกเดินทาง สู่ หลวงพระบาง (ใช้เวลาประมาน 1 ชม.)
09.19น.     คณะเดินทางถึง เมืองหลวงพระบาง เก็บสัมภาระขึ้นรถ
แวะ วัดวิชุล จุดเด่นของวัดแห่งนี้ คือ เป็นที่ประดิษฐาน พระธาตุหมากโม พระธาตุที่มีลักษณะพิเศษคล้ายผลแตงโมคว่ำ คล้ายสถูปแบบฟองน้ำที่สาญจี ประเทศอินเดีย พระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย ซึ่งพระธาตุหมากโมเคยถูกปฏิสังขรณ์มาแล้ว 2 ครั้ง
จากนั้น       นำท่านชม วัดเชียงทอง เป็นวัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชก่อนที่จะย้ายเมืองหลวงไปเวียงจันทน์ มีพระอุโบสถ หรือภาษาลาวเรียกว่า “สิม” เป็นหลังไม่ใหญ่โตนัก หลังคาพระอุโบสถแอ่นโค้งและลาดต่ำลงมาก ซ้อนกันอยู่ 3 ชั้น เป็นศิลปะแบบหลวงพระบาง ส่วนกลางมี ช่อฟ้า ประกอบด้วย 17 ช่อ ซึ่งเป็นที่สังเกตกันว่า เป็นวัดที่พระมหากษัตริย์สร้างขึ้นจึงมี 17 ขั้น ส่วนสามัญจะสร้างกันแค่ 1-7 ช่อ เชื่อกันว่าจะเก็บของมีค่าไว้ในนั้นด้วย ส่วนหน้าบัน หรือภาษาลาวว่า “โหง่” เป็นรูปเศียรนาค ความงามของวัดอยู่ที่ความสงบสง่าสะอาดมีการวางผังออกแบบและบำรุงรักษาอย่างดีเยี่ยม
จากนั้น       เข้าเช็กอินที่โรงแรมวันชนะหลวงพระบางเก็บสัมภาระ
พร้อมเตรียมตัวเตรียมเสื้อผ้า ออกไปเล่นน้ำตก เดินทางไปชมน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง
น้ำตกตาดกวางซี ห่างจากหลวงพระบาง 30 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ หนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง ชมความงามของน้ำตกที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงามแต่ละชั้นเกิดจากการผสมของหินปูนสูงราว 70 เมตร มี 2 ชั้น สภาพป่าร่มรื่นและบริเวณโดยรอบน้ำตกนั้นก็ยังป่าอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากตัวน้ำตกตั้งอยู่ในเขตป่าสงวน มีสะพานและเส้นทางเดินชมรอบๆน้ำตก (สามารถเล่นน้ำตกได้)
12.00น.     รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารตาดแก้วมงคล
บ่าย          อิสระเล่นน้ำ ตามอัธยาศัย
ได้เวลาพอสมควร เดินทางกลับตัวเมืองหลวงพระบาง
16.00น.     เดินขึ้นบันได 328 ขั้น สู่ ยอดดอยพูสี ผ่านดงดอกจำปาลาวกลิ่นหอมให้คลายเหนื่อยถึงยอดดอย สักการะพระธาตุพูสี ที่เป็นทั้งหลักเมืองของหลวงพระบาง และยังเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมในอดีต พระธาตุแห่งนี้สร้างขึ้นบนภูเขาของฤๅษี ด้านบนของพระธาตุมีจุดชมวิวเมืองที่สวยงาม บนจุดชมวิวแห่งนี้สามารถมองเห็นตัวราชธานีเก่า พระราชวังหลวงพระบาง อาคารบ้านเรือน แม่น้ำโขงและแม่น้ำคานที่ไหลผ่านโอบล้อมไปด้วยขุนเขาสมนามกล่าวขาน บ้านผาเมืองพูคู่อารยะธรรมล้านช้าง เวลาที่เหมาะแก่การขึ้นสักการะพระธาตุและถ่ายรูป-ชมวิว คือ หลังสี่โมงเย็นไปแล้ว เพราะอากาศจะเย็นสบาย ไม่ร้อนแดด ที่สำคัญยังเป็นสถานที่ชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดของเมืองอีกด้วย
ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
หลังอาหารนำท่านเดินชอปปิงสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดมืด เป็นตลาดที่ชาวบ้าน นำสินค้าที่ทำเอง ทอเอง วางขายเรียงรายตามถนนให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชม  อาทิ โคมไฟกระดาษสา กระเป๋าปัก ผ้าปัก เครื่องเงิน ฯลฯ แล้วเข้าที่ พักโรงแรมวันชนะหลวงพระบาง (หรือเทียบเท่า) พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สี่  : ตักบาตรข้าวเหนียว –ตลาดเช้า –พระราชวังหลวง หอพระบาง- สถานีรถไฟหลวงพระบาง-สถานีรถไฟเวียงจันทน์-ด่านหนองคาย  (เช้า/เที่ยง/-)
05.30 น.    อรุณสวัสดิ์ตอนเช้า ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว ประเพณีสืบทอดจากแก่นในจิตใจของชาวหลวงพระบาง และยังคงเป็นมนต์ตรา ที่ใครได้พบเห็นจะตราตรึงความเลื่อมใสด้วยใจบริสุทธิ์ที่แท้จริง  ต่อด้วยเดินชม ตลาดยามเช้าหลวงพระบาง ศึกษาวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายของชาวหลวงพระบาง ที่ออกมาจับจ่ายซื้อของที่ตลาดตอนเช้า หรือ นั่งจิบกาแฟประชานิยม

จากนั้น       ชม พระราชวังหลวง เป็นวังที่เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ทรงประทับอยู่ที่นี่จนสิ้นพระชนม์  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี พ.ศ.2518  พระราชวังก็ได้ถูกเปลี่ยนเป็น พิพิธภัณฑ์ ประกอบด้วยหอฟังธรรมห้องรับแขกของเจ้ามหาชีวิต และพระมเหสี ห้องท้องพระโรง  ทางด้านหลังก็เป็นพระตำหนักซึ่งมีเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆจัดเก็บไว้เป็นระเบียบเรียบง่าย ชมหอพระบาง ภายในเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบางและยังเป็นที่มาของชื่อเมืองหลวงพระบาง โดยพระบางหล่อขึ้นด้วยทองคำบริสุทธิ์เกือบทั้งองค์ ส่วนฝั่งตรงข้ามกับหอพระบางเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญแก่ปวงชนชาวลาว เก็บภาพแห่งความประทับใจ
เที่ยง     รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร
บ่าย          ออกเดินทาง สู่ สถานีรถไฟหลวงพระบา
15.41น.     ขบวนรถไฟD87 เดินทาง สู่ นครหลวงเวียงจันทน์
16.34น.     คณะเดินทางถึง นครหลวงเวียงจันทน์ รับกระเป๋า ขึ้นรถตู้
จากนั้น       ออกเดินทาง สู่ ด่านหนองคาย  ระหว่างรอเอกสาร ให้ทุกท่านช้อปปิ้งรอที่ดิวตรีฟรี ผ่านพิธีการข้ามด่านตรวจคนเข้าเมือง ข้ามแม่น้ำโขงด้วย สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่1 สู่ ด่าน จ.หนองคาย เรียบร้อยแล้ว
คณะเดินทางเดินกลับ โดยสวัสดิภาพ
 


………………จบโปรแกรมทัวร์……………………

 


สิ่งที่ควรเตรียมไป - สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว,ร่ม,หมวก,ครีมกันแดด,ยารักษาโรคประจำตัว,ของใช้ส่วนตัว,รองเท้าสวมใส่สบาย รวมทั้งคนรู้ใจ 
*โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
* การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้น ลูกค้าไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
*กรุณาอ่านรายละเอียดให้ชัดเจนและครบทุกหน้า เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง  หากท่านได้ตกลงซื้อทัวร์แล้วแสดงว่าท่านได้ตกลงและรับทราบรายละเอียดทุกอย่างแล้วครบถ้วนแล้ว
 

อัตราค่าบริการ รับ-ส่ง สนามบินอุดรหรือหนองคาย
จำนวน/ราคา
4-5ท่าน
6-7 ท่าน
8-10ท่าน
พักเดี่ยว
3ดาว15,600
13,600
11,7002,500
ราคาเด็ก3-8ขวบ พักกับผู้ปกครองไม่ใช้เตียง ลดลง30%ของราคาผู้ใหญ่อัตรานี้รวม  
 ค่ารถไฟฟ้าความเร็วสูงวังเวียง-หลวงพระบาง   หลวงพระบาง -เวียงจันทน์
 ค่าที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
 ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 ค่ารถนำเที่ยวตามรายการที่ระบุในรายการ
 อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัย  
 บริการน้ำดื่มวันละ1ขวด/คน/วันและเบรกวันละ1ครั้ง

อัตรานี้ไม่รวม  
 ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ อาทิ ค่าอาหารพิเศษ ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด นอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 ข้าวเหนียวสำหรับใส่บาตรเช้าชุดละ 100 บาท
 ค่าทิป หัวหน้าทัวร์ ไกด์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ วันละ100บาท/ท่าน= 400 บาท/ท่าน เพื่อเป็นน้ำใจในการบริการ และตามหลักสากล
 ค่าทำพาสปอร์ต(หนังสือเดินทาง) และค่าวีซ่าสำหรับต่างชาติ

เตรียมเดินทาง: หนังสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง และส่งสำเนาหน้า (Passport) ให้ทางทัวร์ก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
-- เงินมัดจำล่วงหน้า 30% และชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทาง7วัน--
 
บริษัทอุ้มรักทัวร์ จำกัด
Tel. 084-513-5577, 062-4969889 ,083-734-7555 ,094-264-6777
476 ม.13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ. อุบลราชธานี 34350
Email:aumlucktour@hotmail.co.th    www.aumlucktour.net

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้