L2V1 โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง 4วัน3คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง

Last updated: 22 ส.ค. 2566  |  222 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 L2V1 โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง 4วัน3คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง

 L2V1 โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง 4วัน3คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง

**พักหลวงพระบาง 2 คืน วังเวียง 1 คืน
  

วันทีหนึ่ง : สนามบิน จ.อุดรธานี/ด่านหนองคาย-เวียงจันทน์-พระธาตุหลวง ประตูชัย-สถานีรถไฟเวียงจันทน์-เมืองหลวงพระบาง
08.00น.     รับคณะที่สนามบิน จ.อุดรธานี/ด่านหนองคาย ทีมงานให้การต้อนรับ รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร

นำคณะเดินทางไปยังด่านตรวจคนเข้าเมืองบริเวณสะพานมิตรภาพไทย - ลาว เพื่อตรวจเอกสารโดยทีมงานทัวร์อำนวยความสะดวก เอกสารเรียบร้อยแล้ว มุ่งหน้าข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาวชมแม่น้ำวิวของแม่น้ำโขงที่หล่อเลี้ยงไทยและลาวมายาวนาน

จากนั้น       นำคณะเดินทางเข้า สู่ นครเวียงจันทน์ เมืองหลวงของสปป.ลาว ชมวัดศรีเมือง เข้าสักการะเจ้าแม่ศรีเมืองเป็นวัดที่ชาวลาวให้ความเคารพบูชาและมีตำนานเล่าขานมานาน100ปีภายในวัดสีเมืองนี้ยังเป็นที่ตั้งของศาลหลักเมืองอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นศาลหลักเมืองเพียงหลักเดียวของประเทศลาว ชมประตูชัย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะและอธิปไตยเป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานลาวล้านช้างกับฝรั่งเศสตั้งตระหง่านสูงเด่นอยู่ใจกลางนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อรำลึกถึงวีรชนของชาติที่เสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองมาทุกยุคทุกสมัยชั้นบนสุดท่านสามารถชมทิวทัศน์ของเวียงจันทน์ได้รอบทิศทาง

12.00น.     รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร

จากนั้น       นำทุกท่านเข้าชมอนุสาวรีย์ของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช และนมัสการ พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเวียงจันทร์ชมศิลปะแบบล้านช้าง และถ่ายรูปเลือกชมเลือกชื้อของฝากที่ร้าน หัตถกรรมโอทอปลาว เลือกซื้อสินค้าราคาถูกโดยฝีมือคนลาว เช่น ผ้าไหม เครื่องเงิน ของที่ระลึกอื่นๆ

14.00น.     นำทุกท่านเดินทาง สู่ สถานีรถไฟลาว-จีนเพื่อเดินทางไปหลวงพระบาง

15.30น.     ขบวนรถไฟออกเดินทางออกจาก เวียงจันทน์ ไปหลวงพระบาง ใช้เวลา 2 ช.ม. 

18.05น.     ขบวนรถไฟถึงเมืองหลวงพระบาง

จากนั้น       พาทุกท่านเข้า เช็คอินที่พัก โรงแรมวิลล่าแสนสุข (หรือเทียบเท่า)

19.00น.     รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

จากนั้น       นำท่านพาเดินเที่ยว ตลาดมืดหลวงพระบาง(ถนนคนเดิน)

ชมสินค้า พื้นเมืองของชาวเมืองหลวงพระบางผ้าทอกระเป๋าทำมือและอื่นๆมากมายเลือกชมตามอัธยาศัยหรือพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 

 

วันที่สอง : ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-น้ำตกตาดกวางชี-พระธาตุภูษี–หอพิพิธภัณฑ์พระราชวัง –หอพระบาง - หมู่บ้านช่างไห ถ้ำติ่ง
05.30น.         อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ทำบุญใส่บาตรข้าวเหนียว (กะติบข้าวเหนียวหรึอขนมใส่บาตรค่าใช้จ่ายส่วนตัวไม่รวมในแพคเกจทัวร์ ชุดละประมาณ100บาท )พร้อมกับประชาชนชาวหลวงพระบางในทุกเช้า พระสงฆ์และสามเณรจากวัดต่างๆ จะออกบิณฑบาต เป็นแถวนับร้อยรูปซึ่งเป็นภาพอันน่าประทับใจและสื่อถึงความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของชาวหลวงพระบาง

จากนั้น           นำท่านเดินชมตลาดเช้าของชาวหลวงพระบางซึ่งเป็นตลาดสด ท่านสามารถเลือกซื้ออาหารพื้นเมือง และของป่า ซึ่งเป็นแบบฉบับของชาวลาว

07.00น.         กลับมารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

พาคณะไปชม น้ำตกตาดกวางชี  ห่างจากหลวงพระบาง 30กิโลเมตรไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้โดยผ่านหมู่บ้านชนบทริมถนน 2 ข้างทางเป็นหนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบางโดยมีสายน้ำที่ลดหลั่นผ่านชั้นหินปูนลงสู่แอ่งน้ำที่สดใส สีมรกตตลอดปีชมความงามของน้ำตกที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆอย่างสวยงามแต่ละชั้นเกิดจากการผสมของหินปูนสูงราว 70 เมตร มี 2 ชั้นสภาพป่าร่มรื่น มีสะพานและเส้นทางเดินชมรอบๆ น้ำตก ให้เวลาอิสระดื่มด่ำกับธรรมชาติ และ อิสระกับการเล่นน้ำบันทึกภาพอันประทับใจ

จากนั้น           นำท่านสู่ พระธาตุภูษี เป็นยอดเขาที่มีความสูงประมาณ 150 เมตร ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวงพระบาง เปรียบเสมือนเสาหลักของเมือง สามารถมองเห็นวิวเมืองหลวงพระบางได้ 360 องศา บันไดทางขึ้นมีทั้งหมด 328 ขั้น ชาวหลวงพระบางกล่าวว่า “ไปเยี่ยมนครหลวงพระบาง ถ้าไม่ได้ขึ้นภูษีถือว่าไม่ถึงหลวงพระบาง”

12.00น.         รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร

บ่าย              ชม หอพิพิธภัณฑ์พระราชวัง หรือหอคำ เดิมคือพระราชวังของเจ้ามหาชีวิตหลวงพระบาง จึงเรียกอีกชื่อว่า วังเจ้ามหาชีวิต สร้างเมื่อ พ.ศ.2447 ในสมัยสมเด็จพระเจ้าศรีสว่างวงศ์ สืบทอดต่อมาถึงสมัยสมเด็จพระเจ้าศรีสว่างวัฒนา พระมหากษัตริย์องค์สุดท้ายของลาว ต่อมาปรับให้เป็นหอพิพิธภัณฑ์หลวง เมื่อ พ.ศ. 2519 โดยใช้เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงโบราณวัตถุและของมีค่า เช่น บัลลังก์ ธรรมาสน์ เครื่องสูงและราชูปโภคของเจ้าชีวิต พระพุทธรูป และวัตถุโบราณ รวมถึงของขวัญจากต่างประเทศ

ต่อด้วย ชม หอพระบาง หอพระบางสถานที่ประดิษฐาน พระบางพุทธลาวัล พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง เก็บภาพความทรงจำ

จากนั้น           นำท่านเดินทาง สู่ หมู่บ้านช่างไห ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำโขงมีอาชีพใน การหมักสาโท และต้มเหล้าขาวจำหน่าย และยังเป็นแหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองจำพวกผ้าทอลวดลายสวยงามมากมายเครื่องเงินวางจำหน่ายอย่างเป็นระเบียบชมความร่วมมือของชาวบ้านที่ได้จัดแต่งลานบ้านอย่างสวยงามเพื่อรอรับนักท่องเที่ยว

                   พาทุกท่านลงเรือที่ท่าเรือบ้านช่างไหเพื่อล่องแม่น้ำโขงไป ถ้ำติ่ง ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 30 นาที ถ้ำติ่งซึ่งเป็นถ้ำอยู่บนหน้าผาริมแม่น้ำโขงมีลักษณะเป็นโพรงน้ำตื้นๆ มีหินงอกหินย้อย มีพระพุทธรูปไม้จำนวนนับ 2,500 องค์ ส่วนใหญ่จะเป็นพระยืน มีทั้งปางประทานพร และปางห้ามญาติ สมัยโบราณเป็นที่สักการะบวงสรวงดวงวิญญาณ ผีฟ้า ผีแถน เทวดาผาติ่ง ต่อมาพระเจ้าโพธิสารทรงเลื่อมใสพระพุทธศาสนาเป็นผู้นำพระพุทธรูปเข้ามา และจึงทรงใช้ถ้ำติ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนา

19.00น.         รับประทานอาหารเย็นบนเรือ พร้อมร้องคาราโอเกะ

จากนั้น           นำท่านพาเดินเที่ยว ตลาดมืดหลวงพระบาง(ถนนคนเดิน) ชมสินค้า พื้นเมืองของชาวเมืองหลวงพระบาง ผ้าทอ กระเป๋าทำมือ และอื่นๆมากมายเลือกชมตามอัธยาศัย

เข้าที่พัก โรงแรมวิลล่าแสนสุข (หรือเทียบเท่า)

 

วันที่สาม : หลวงพระบาง-รถไฟหลวงพระบาง-สถานีรถไฟวังเวียง-บลูลากูน
07.00น.         อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เก็บสัมภาระเช็คเอ้าออกจากที่พัก..

จากนั้น           นำท่านเที่ยวชม วัดวิชุนราช นมัสการ พระธาตุหมากโม สร้างขึ้นสมัยพระยาวิชุลราชเป็นเจดีย์ปทุมหรือพระธาตุดอกบัวแต่ชาวลาวทั่วไปเรียกว่าพระธาตุหมากโมเนื่องจากเห็นว่ามีรูปทรงคล้ายแตงโมผ่าครึ่งหรือทรงโอคว่ำ

08.00น.         ชม วัดเชียงทอง วัดที่สวยที่สุดของหลวงพระบาง เป็นวัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางวัดตั้งอยู่ริมผั่งเเม่น้ำโขงสร้างในรัชสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ชมพระอุโบสถหรือภาษาลาวเรียกว่า “สิม” เป็นหลังไม่ใหญ่โตนักมีศิลปะแบบล้านช้างหลังคาแอ่นโค้งต่ำและลาดต่ำลงมาซ้อนกันอยู่สามชั้นเชื่อกันว่าจะเก็บของมีค่าไว้ในนั้นด้วย

10.00น.         พาทุกท่านเดินทาง สู่ สถานีรถไฟหลวงพระบาง

11.41น.         ขบวนรถไฟ C85มุ่งหน้าสถานีรถไฟวังเวียง

12.49น.         ขบวนรถไฟเดินทางถึงสถานีรถไฟวังเวียงแล้ว เก็บสัมภาระขึ้นรถตู้.

                    รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร

เมืองวังเวียง เที่ยวชม เมืองวังเวียง ดินแดนสุขาวดี มีธรรมชาติงดงามด้วยภูเขาหินปูนสูงชันตั้งเด่นตระหง่าน มีแม่น้ำซอง ที่ใสสะอาดไหลผ่าน อากาศเย็นสบาย เป็นสถานที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมมา ต่างให้สมญานามว่าเปรียบเสมือน กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว

จากนั้น           นำคณะเข้าชม ถ้ำนางฟ้า ขึ้นชมถ้ำที่มีหินงอกหินย้อย ประดับไฟไว้อย่างสวยงาม สถานที่ท่องเที่ยวในเมืองวังเวียง เซลฟี่กับสะพานสีฟ้า  นำทุกท่าน ล่องเรือหางยาว ชมวิวแม่น้ำซอง ภูเขาหินปูน ชมวิถีชีวิตริมน้ำซอง

จากนั้น           นำคณะเดินทาง สู่ บลูลากูน ท่านจะได้พบกับเครื่องเล่นมากมายที่บลูลากูน (ลูกค้าอิสระที่บลูลากูน)

**ลูกค้าจ่ายเอง

18.00น.         รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร

หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก โรงแรมเดอะแกนรด์ วังเวียง 2  (หรือเทียบเท่า ) ณ เมืองวังเวียง พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ : วังเวียง – เวียงจันทน์-ด่านหนองคาย-/สนามบิน จ.อุดรธานี
07.00น.         อรุณสวัสดิ์ยามเช้า เก็บภาพบรรยากาศตอนเช้า อุ่นไอไปด้วยสายหมอกแสงแดดอ่อนๆ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

09.00น.         เช็กเอาท์ ออกจากโรงแรม เดินทางสู่ นครหลวงเวียงจันทน์ ตามเส้นทางด่วนสายใหม่ (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง)

เที่ยง             คณะเดินทางถึง เมืองเวียงจันทน์  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร           

บ่าย              เดินทาง สู่ ด่าน ระหว่างรอเอกสาร ให้ทุกท่านช้อปปิ้งรอที่ดิวตรีฟรี ผ่านพิธีการข้ามด่านตรวจคนเข้าเมือง ข้ามแม่น้ำโขงด้วย สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่1 สู่ ด่าน จ.หนองคาย เรียบร้อยแล้ว ส่งคณะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากทีมงาน

 

 

…………………………………………..

 

 

*โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้นลูกค้าไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

สิ่งที่ควรเตรียมไป - สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว, ร่ม, รองเท้าสวมใส่สบาย, หมวก, ไฟฉาย, ยารักษาโรค รวมทั้งคนรู้ใจ 
 

อัตราค่าบริการ รับ-ส่ง สนามบิน จ.อุดรฯ/หรือด่านหนองคาย
โรงแรม/จำนวน
8-10ท่าน

รถตู้
11-16ท่าน

รถตู้
17-20ท่าน

รถตู้
21-25ท่าน

ท่าน

บัส45ที่นั่ง
26-30ท่าน

ท่าน

บัส45ที่นั่ง
31-35ท่าน

ท่าน

บัส45ที่นั่ง
36-40ท่าน

ท่าน

บัส45ที่นั่ง
พักเดี่ยวเพิ่ม
3ดาว
12,900
12,500
12,100
11,700
11,300
10,900
10,500
1,500
ราคาเด็ก3-8ขวบ พักกับผู้ปกครองไม่ใช้เตียง ลดลง30%ของราคาผู้ใหญ่
**** สิ่งที่ห้ามนำขึ้นรถไฟความเร็วสูงโดยเด็ดขาด คือสเปย์,อาวุธของมีคมทุกชนิด

 

อัตรานี้รวม      

ü  ค่ารถไฟฟ้าความเร็วสูง ไป-กลับ เวียงจันทน์-หลวงพระบาง-วังเวียง

ü  ค่าธรรมเนียมพิธีการข้ามพรมแดนไทย – ลาว

ü  ค่ารถยนต์นำเที่ยวในลาวตลอดรายการ  

ü  ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน    

ü  ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ

ü  ค่าเข้าชมสถานที่และค่าธรรมเนียมต่างๆ

ü  ค่ามัคคุเทศก์ลาว และพนักงานบริการ    

ü  บริการ น้ำดื่ม น้ำอัดลม ผ้าเย็น อาหารว่าง ยาปฐมพยาบาล

ü  ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

 

อัตรานี้ไม่รวม     

      ค่าข้าวเหนียวสำหรับตักบาตรพระสงฆ์

      ค่า VAT ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % หัก ณ. ที่จ่าย 3 % กรณีต้องการใบเสร็จ

      ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว

      ค่าทิป พนักงาน ไกด์ พนักงานขับรถ แล้วแต่น้ำใจ

 

เตรียมเดินทาง   

Ø  ส่ง สำเนาหน้าพาสปอร์ต ทุกท่านที่มีอายุเหลือก่อนเดินทาง6เดือนก่อน15วัน

Ø  เงินมัดจำล่วงหน้า 30% และชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทาง7วัน

 

บริษัทอุ้มรักทัวร์ จำกัด

Tel. 084-513-5577,083-734-7555,062-496-9889

เลขที่ 476 ม.13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350     

Email:aumlucktour@hotmail.co.th    www.aumlucktour.net

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้