ALN043_ng ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง เมืองงอย หลวงพระบาง

Last updated: 29 ม.ค. 2567  |  823 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ALN043_ng ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง เมืองงอย หลวงพระบาง

ALN043_ng : เวียงจันทน์ วังเวียง เมืองงอย หลวงพระบาง 4วัน3คืน
หลวงพระบาง 2 คืน เมืองงอย1คืน
นั่งรถไฟความเร็วสูงขาไปจาก วังเวียง-หลวงพระบาง
นั่งรถไฟความเร็วสูงขากลับ หลวงพระบาง-เวียงจันทน์


วันที่หนึ่ง  : จ.อุดรธานี - อ.หนองคาย-เวียงจันทน์-วังเวียง -บลูลากูน -หลวงพระบาง  (--/กลางวัน/เย็น)
08.00น.     รับคณะที่สนามบิน จ.อุดรธานี...รับกระเป๋า อิสระอาหารเช้า
จากนั้น       ออกเดินทางสู่ หน้าด่านหนองคาย ผ่านพิธีการข้ามด่านตรวจคนเข้าเมือง ข้ามแม่น้ำโขงด้วย สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่1 ผ่านด่านท่านาแล้งของลาวเข้าสู่ เมืองเวียงจันทน์ ผ่านตัวเมือง ผ่านย่านเศรษฐกิจต่างๆ นั่งรถไปตามเส้นทางสายใหม่ ชมวิวธรรมชาติสองข้างทาง สู่ เมืองวังเวียง (ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.)
เที่ยง         ถึง เมืองวังเวียง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร
เที่ยวชม เมืองวังเวียง ดินแดนสุขาวดี มีธรรมชาติงดงามด้วยภูเขาหินปูนสูงชันตั้งเด่นตระหง่าน มีแม่น้ำซอง ที่ใสสะอาดไหลผ่านอากาศเย็นสบายเป็นสถานที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมมาต่างให้สมญานามว่าเปรียบเสมือน “กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว” ชมอากาศที่แสนบริสุทธิ์ดินแดนแห่งสุขาวดีที่มีธรรมชาติงดงามด้วยภูเขาหินปูนสูงชันตั้งเด่นตระหง่านมี

จากนั้น       นำคณะเข้าชม ถ้ำนางฟ้า ขึ้นชมถ้ำที่มีหินงอกหินย้อย ประดับไฟไว้อย่างสวยงาม สถานที่ท่องเที่ยวในเมืองวังเวียง พร้อมเซลฟี่กับสะพานสีฟ้า ไฮไลท์แห่งใหม่เป็นสะพานที่ใช้เดินข้ามแม่น้ำซอง
จากนั้น       นำคณะเดินทาง สู่ บลูลากูน ท่านจะได้พบกับเครื่องเล่นมากมายที่บลูลากูน (ลูกค้าอิสระที่บลูลากูน) **ลูกค้าจ่ายเอง
16.00น.     เดินทาง สู่ สถานีรถไฟวังเวียง เพื่อเดินทางสู่ เมืองหลวงพระบาง
17.08น.     ขบวนรถไฟ C84 มุ่งหน้าเมืองหลวงพระบาง
18.16น.     คณะเดินทางถึง เมืองหลวงพระบาง รับกระเป๋าขึ้นรถตู้
รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก โรงแรมวันชนะหลวงพระบาง (หรือเทียบเท่า) ณ เมืองหลวงพระบาง  พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ ช้อปปิ้ง ณ ตลาดมืด หรือ ตลาดกลางคืน ถือเป็นแหล่งช็อปปิ้งแหล่งใหญ่ของนักท่องเที่ยวเนื่องจากจะมีพ่อค้าแม่ค้าชาวหลวงพระบางนำสินค้าของตนมาวางจำหน่ายอาทิ เช่น เสื้อยืดสกรีนภาษาลาว, เครื่องเงิน, ผ้าทอ, ผ้าห่ม,ปลอกหมอน, โคมไฟที่ทำจากกระดาษสา ฯลฯ
วันที่สอง  : หลวงพระบาง-หนองเขียว เมืองงอย     (อาหารเช้า/กลางวัน/เย็น)
07.00น.     อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารออก ออกเดินทาง สู่ เมืองงอย เดินทางจากเมืองหลวงพระบาง มุ่งหน้าตามถนนเลขที 13 เหนือ ไปเมืองน้ำบาก แล้วแยกไปเมืองงอย เกือบถึงชายแดนเวียดนาม เมืองเล็กๆทางเหนือของลาว ที่ยังเต็มไปด้วยธรรมชาติ ขุนเขา สายหมอกที่สวยงามห่าง จากตัวเมืองหลวงพระบางประมาณ 150 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 3-4 ชั่วโมง
เที่ยง         แวะรับประทานอาหารเที่ยงที่เมืองปากอู แล้วเดินทางต่อ 
15.00น.ถึง หนองเขียว เมืองงอย สัมผัสวิถีชีวิตของคนลาวเหนือ แบบไม่ปรุงแต่ง ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาน้อยใหญ่ ช่วงหน้าฝนจนถึงฤดูหนาวจึงมีเมฆหมอกปกคลุมทาบทับอยู่ตลอดทั้งวัน คล้ายๆกับมีปราการยักษ์และม่านมนต์ปกป้องเมืองเล็กๆ แต่น่ารักเอาไว้ในอ้อมกอดของธรรมชาติ เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวสไตล์ที่ชอบปลีกวิเวกและพักผ่อนแบบสันโดษ เข้าชม ถ้ำผาชมนาง เดินเท้าเพื่อขึ้นไปชมวิวโค้งแม่น้ำอู ใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 40-60นาที ขึ้นไปชมวิวมองเห็นเมืองงอยได้แบบเต็มๆตา ตามโค้งแม่น้ำอู
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร 
เข้าที่พัก โรงแรมเมซง (หรือเทียบเท่า) พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม  :  เมืองงอย-หลวงพระบาง-น้ำตกตาดกวางซี- ยอดดอยพูสี-ตลาดมืด   (อาหารเช้า/กลางวัน/เย็น)
06.00น.     อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ตื่นเช้ามาเดินตลาดสด ดูวิถีชาวบ้านการดำเนินชีวิตของคนหนองเขียว จะมีร้านขายเนื้อสด อาหารต่างๆ พืชผักสวนครัวที่ปลูกกันเอง ที่ยังคงใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายในทุกๆเช้ามืดชาวบ้านจะตื่นมารอใส่บาตรพระสงฆ์ เป็นประจำ
จากนั้น       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารออกเดินทาง สู่ เมืองหลวงพระบาง
เที่ยง         เดินทางถึงเมืองหลวงพระบาง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร
นำท่านเช็คอินท์เก็บสัมภาระที่ โรงแรมวันชนะหลวงพระบาง (หรือเทียบเท่า) ของเมืองหลวงพระบาง
บ่าย  พร้อมเตรียมตัวออกไปเล่นน้ำตก ออกเดินทางไปชมน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง น้ำตกตาดกวางซี ห่างจากหลวงพระบาง 30 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ หนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง ชมความงามของน้ำตกที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงามแต่ละชั้นเกิดจากการผสมของหินปูนสูงราว 70 เมตร มี 2 ชั้น สภาพป่าร่มรื่นและบริเวณโดยรอบน้ำตกนั้นก็ยังป่าอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากตัวน้ำตกตั้งอยู่ในเขตป่าสงวน มีสะพานและเส้นทางเดินชมรอบๆน้ำตก (สามารถเล่นน้ำตกได้)
16.00น.     เดินขึ้นบันได 328 ขั้น สู่ ยอดดอยพูสี ผ่านดงดอกจำปาลาวกลิ่นหอมให้คลายเหนื่อยถึงยอดดอย สักการะพระธาตุพูสี ที่เป็นทั้งหลักเมืองของหลวงพระบาง และยังเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมในอดีต พระธาตุแห่งนี้สร้างขึ้นบนภูเขาของฤๅษี มีอายุราว 227 ปี ด้านบนของพระธาตุมีจุดชมวิวเมืองที่สวยงาม บนจุดชมวิวแห่งนี้สามารถมองเห็นตัวราชธานีเก่า พระราชวังหลวงพระบาง อาคารบ้านเรือน แม่น้ำโขงและแม่น้ำคานที่ไหลผ่านโอบล้อมไปด้วยขุนเขาสมนามกล่าวขาน บ้านผาเมืองพูคู่อารยะธรรมล้านช้าง เวลาที่เหมาะแก่การขึ้นสักการะพระธาตุและถ่ายรูป-ชมวิว คือ หลังสี่โมงเย็นไปแล้ว เพราะอากาศจะเย็นสบาย ไม่ร้อนแดด ที่สำคัญยังเป็นสถานที่ชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดของเมืองอีกด้วย

ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร 
จากนั้น       นำท่านช้อปปิ้ง ณ ตลาดมืด หรือ ตลาดกลางคืน ถือเป็นแหล่งช็อปปิ้งแหล่งใหญ่ของนักท่องเที่ยวเนื่องจากจะมีพ่อค้าแม่ค้าชาวหลวงพระบางนำสินค้าของตนมาวางจำหน่ายอาทิ เช่น เสื้อยืดสกรีนภาษาลาว, เครื่องเงิน, ผ้าทอ, ผ้าห่ม,ปลอกหมอน, โคมไฟที่ทำจากกระดาษสา ฯลฯ
จากนั้น       นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมวันชนะหลวงพระบาง เมืองหลวงพระบาง
วันที่สี่  : หลวงพระบาง –ตักบาตรข้าวเหนียว-ซิตี้ทัวร์เมืองหลวงพระบาง   (อาหารเช้า/กลางวัน/-)
05.30 น.        อรุณสวัสดิ์ตอนเช้า ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว ประเพณีสืบทอดจากแก่นในจิตใจของชาวหลวงพระบาง และยังคงเป็นมนต์ตรา ที่ใครได้พบเห็นจะตราตรึงความเลื่อมใสด้วยใจบริสุทธิ์ที่แท้จริง  ต่อด้วยเดินชม ตลาดยามเช้าหลวงพระบาง ศึกษาวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายของชาวหลวงพระบาง ที่ออกมาจับจ่ายซื้อของที่ตลาดตอนเช้า หรือ นั่งจิบกาแฟประชานิยม
07.00 น.   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เข้าชม    ต่อด้วยเข้าชมหอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ ชม พระราชวังหลวง ที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส สร้างฐานซ้อนกันหลายชั้น หลังคามุงกระเบื้อง นับเป็นการผสมผสานความงดงามของตัวอาคารแบบฝรั่งเศสกับศิลปะแบบล้านช้างในตัว
จากนั้น       เข้าชม หอพระบาง ภายในเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบางและยังเป็นที่มาของชื่อเมืองหลวงพระบาง ส่วนฝั่งตรงข้ามกับหอพระบางเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญแก่ปวงชนชาวลาว เก็บภาพแห่งความประทับใจ
และเข้าชม  วัดเชียงทอง วัดเก่าแก่ที่สวยงามด้วยศิลปะแบบล้านช้าง “หลังคาปีกนก” 3 ชั้น ภายในอุโบสถมีงานจิตรกรรมฝาผนังเรื่องราวในพระชาดกและนิทานพื้นบ้านสวยงามนอกจากนั้นภายในเขตวัดยังมีพอพระม่านซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน “พระม่าน” 1 ใน 3 พระพุทธรูปคู่เมืองของหลวงพระบาง เก็บภาพแห่งความประทับใจ

จากนั้น       เดินทางสู่ วัดวิชุนราช วัดวิชุนราชนี้สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐาน พระบาง ซึ่งอาราธนามาจากเมืองเวียงคำ ภายในวัดวิชุนราชมีปทุมเจดีย์หรือพระธาตุดอกบัวใหญ่ และรูปทรงของเจดีย์มีลักษณะคล้ายแตงโมผ่าครึ่งทำให้ชาวเมืองหลวงพระบางเรียกว่า พระธาตุหมากโม พระธาตุหมากโมมีลักษณะเด่นคือทรงโอคว่ำคล้ายสถูปแบบฟองน้ำที่สาญจี ประเทศอินเดีย พระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย
เที่ยง         รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร
13.00น.     นำคณะเดินทาง สู่ สถานีรถไฟความเร็วสูงหลวงพระบาง
14.49น.     ขบวนรถไฟ D87 มุ่งหน้านครหลวงเวียงจันทน์
16.34น.     ขบวนรถไฟถึง เมืองเวียงจันทน์ เก็บสัมภาระขึ้นรถตู้ มุ่งหน้าสู่ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว เลือกซื้อสินค้าที่ร้านค้าปลอดภาษีที่ดิวตรีฟรี จากนั้นผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองนำท่านเข้าสู่ จ.หนองคาย ออกเดินทางกลับจุดหมายโดยสวัสดิภาพ
 

………………………………………………………………….

ดาวน์โหลดโปรแกรม คลิ๊กสิ่งที่ควรเตรียมไป-สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว,ร่ม,หมวก,ครีมกันแดด,ยารักษาโรคประจำตัว,ของใช้ส่วนตัว,รองเท้าสวมใส่สบายรวมทั้งคนรู้ใจ 
*โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
* การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้น ลูกค้าไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
*กรุณาอ่านรายละเอียดให้ชัดเจนและครบทุกหน้า เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง  หากท่านได้ตกลงซื้อทัวร์แล้วแสดงว่าท่านได้ตกลงและรับทราบรายละเอียดทุกอย่างแล้วครบถ้วนแล้ว
 

อัตราค่าบริการ รับ-ส่ง หนองคาย/สนามบินอุดรฯ
โรงแรม/จำนวน
8-10ท่าน
11-16ท่าน
30ท่าน
พัก 3 ดาว13,400
13,000 10,800
ราคาเด็ก 3-8 ขวบ คิด 70%ของราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 บาท

  กรณีเดินทางกรุ๊ปใหญ่ สอบถามราคาพิเศษ โทร 084-5135577,083-7347555 หรือแอดไลน์


อัตรานี้รวม  
1.ค่ารถไฟฟ้าความเร็วสูงไป-กลับ วังเวียง-หลวงพระบาง - เวียงจันทน์
2.ค่าที่พักโรงแรมตามรายการ คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
3.ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
4.ค่ารถนำเที่ยวตามรายการที่ระบุในรายการ
5.อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
6.ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัย  
7.บริการน้ำดื่มวันละ1ขวด/คน/วันและเบรกวันละ1ครั้ง

อัตรานี้ไม่รวม  
1.ค่าตั๋วเครื่องบิน กทม.-อุดรธานี
2.ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ อาทิ ค่าอาหารพิเศษ ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด นอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้ในโปรแกรม
3.ข้าวเหนียวสำหรับใส่บาตรเช้าประมาณ 100 บาท
4.ค่าทิป หัวหน้าทัวร์ ไกด์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ เพื่อเป็นน้ำใจในการบริการ และตามหลักสากล
5.ค่าทำพาสปอร์ต(หนังสือเดินทาง)

เตรียมเดินทาง: หนังสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง และส่งสำเนาหน้า (Passport) ให้ทางทัวร์ก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
-- เงินมัดจำล่วงหน้า 30% และชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทาง7วัน

บริษัทอุ้มรักทัวร์ จำกัด
Tel. 084-513-5577, 062-4969889 ,083-734-7555 ,094-264-6777
476 ม.13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ. อุบลราชธานี 34350
Email:aumlucktour@hotmail.co.th    www.aumlucktour.net

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้