ทริปท่องเที่ยวคุณหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า6วัน5คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : km6

ทริปท่องเที่ยวคุณหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า6วัน5คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง

หมวดหมู่ : ทัวร์จีน

Share

เที่ยวปลอดภัยใส่ใจลูกค้า กินดี อยู่ดี แฮ๊ปปี้ ตลอดเส้นทาง
โปรแกรมทัวร์ เวียงจันทน์-คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียงแซงกรีล่า 6วัน5คืน
เส้นทางใหม่เดินทางโดยรถไฟฟ้าความเร็วสูง ลาว-จีน
+++คุนหมิง นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ อากาศเย็นสบายตลอดปี 
+++เมืองต้าหลี่ สักการะขอพรเจ้าแม่กวนอิม เมืองเก่าต้าหลี่
+++เมืองลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก และ ธารน้ำใสชั้นปูนขาว ลานหิมะกว้างใหญ่สุดสายตาภายใต้ท้องฟ้าสีคราม สระน้ำมังกรดำ  เมืองโบราณลี่เจียง
+++ไม่ควรพลาดชมโชว์สุดอลังการ IMPRESSION LIJIANG โชว์จางอวี้โหมว

 

รายละเอียดโปรแกรม

วันที่หนึ่ง : ด่านหนองคาย-สถานีรถไฟความเร็วสูง-บ่อเต็น-นครคุนหมิง  (BOX/L/D)
05.00น.    รับคณะที่....หนองคาย  ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง ข้ามแม่น้ำโขงด้วย สะพานมิตรภาพไทย-ลาว  สู่ ด่านท่านาแล้ง นครหลวงเวียงจันทน์ เมืองหลวงเอกของประเทศลาว ผ่านตัวเมืองชมความเจริญรุ่งเรือง
จากนั้น      เดินทาง สู่ สถานีรถไฟเวียงจันทน์ บริการอาหารแบบกล่อง
08.08น.    เดินทาง สู่ ด่านบ่อเต็น โดยรถไฟความเร็วสูงขบวนที่D88
ถึงด่านบ่อเต็น รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร
เดินทาง สู่ คุณหมิง โดยรถไฟขบวน C386
20.00น.    เดินทางถึง คุณหมิง เก็บสัมภาระขึ้นรถ (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าไทย1ชม.)
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้น      เข้าที่พัก โรงแรม LANG  WEⅰ (หรือเทียบเท่า) พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง : คุณหมิง-เมืองเก่าต้าลี่-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-ลี่เจียง-เที่ยวเมืองเก่าลี่เจียง  (B/L/D)    
08.00น.    อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น      ออกเดินทาง สู่ เมืองต้าหลี่ ด้วยรถยนต์ปรับอากาศ
ถึงเมืองต้าหลี่ เมืองเก่าต้าหลี่ เมืองที่วางตัวอยู่ระหว่างภูเขาและทะเลสาบ ชม เมืองโบราณต้าหลี่ เป็นเมืองที่อนุรักษ์ความเป็นวัฒนธรรมจีนทางใต้ เมื่อเดินเข้าไปจะเห็นว่าเมืองนี้มีชุมชนเล็กๆ ที่ใช้ชีวิตอย่างสงบสุข จากหมู่บ้านสามารถมองเห็นทิวเขาที่สวยงาม อากาศเย็นสบายตลอดปี ในนี้มีของขายเยอะแยะมากมายทั้งของฝาก ของกินก็เยอะมาก สำหรับใครที่ไปยูนนานแนะนำให้ไปแวะที่นี่
เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
บ่าย   ชม วัดเจ้าแม่กวนอิม หรือที่รู้จักกันในชื่อ วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย โดยมีตำนานกล่าวว่า วัดแห่งนี้มีตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง
อิสระเที่ยวเมืองโบราณต้าหลี่ เคยเป็นศูนย์กลางเมืองหลวงที่มีความเจริญรุ่งเรือง ของอาณาจักรน่านเจ้าและอาณาจักรต้าหลี่ ปัจจุบันได้กลายมาเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญ เมืองที่วางตัวอยู่ระหว่างภูเขาและทะเลสาบ ชม เมืองโบราณต้าหลี่ เป็นเมืองที่อนุรักษ์ความเป็นวัฒนธรรมจีนทางใต้
ผ่านชม ด้านนอก เจดีย์สามองค์ หรือ ซานถ่า ที่เป็น  สัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่ ที่โดดเด่นงดงามอยู่ริมทะเลสาบเอ๋อไห่ ประกอบด้วย เจดีย์สีขาวสวยงาม 3 องค์
จากนั้น      เดินทาง สู่ เมืองลี่เจียง เมืองเก่าลี่เจียงมีประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปได้มากกว่า 800 ปี และเคยเป็นจุดแลกเปลี่ยนค้าขายสินค้าตามเส้นทางสาย Tea Horse สายเก่า เมืองเก่านี้มีชื่อเสียงจากคูคลองและสะพานที่มีอยู่มากมาย จนได้รับการขนานนามว่า "เวนิสแห่งตะวันออก"เดินชมเมืองเก่าลี่เจี่ยง ตามอัธยาศัย ซึ่งภายในเมืองเก่านั้นงดงามไปด้วยสถาปัตยกรรมบ้านเรือนสไตล์จีนเก่าแก่ที่หาชมได้ยาก และได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี
เย็น          รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
เข้าที่พักโรงแรม GUNG GUNG (หรือเทียบเท่า) พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม :  ภูเขาหิมะมังกรหยก -หุบเขาสีน้ำเงิน -ชมโชว์จางอี้โหมว-สระน้ำมังกรดำ(B/L/D)
08.00น.    อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้า           นำทุกท่านเดินทางสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเก่าลี่เจียง เป็นภูเขาสูงที่ตั้งตระหง่าน ซึ่งมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปี ทิวเขาแห่งนี้ประกอบไปด้วยสภาพแวดล้อมต่างๆ ทั้งหุบห้วย ธารน้ำ แนวผา และทุ่งหญ้าน่าซี ทิวเขาแห่งนี้เมื่อมองจากระยะไกล จะเห็นเป็นลักษณะคล้ายมังกรกำลังเลื้อย สีขาวของหิมะที่ปกคลุมอยู่นั้นดูราวกับหยกขาว ที่ตัดกับสีน้ำเงินของท้องฟ้า คล้ายมังกรขาวบนฟากฟ้า ทิวเขาแห่งนี้จึงได้ชื่อว่า ภูเขาหิมะมังกรหยก JADE DRAGON SNOW MOUNTAIN สามารถนั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่จุดชมวิวบนยอดเขาที่ความสูงกว่า 3,356 เมตร เพื่อชมวิวทิวทัศน์และธรรมชาติบนจุดที่สวยงามที่สุด ยังเป็นที่มาของตำนาน ชนเผ่าน่าซี ที่อาศัยอยู่ในเขตที่ราบแถบนี้มานานนับพันปี ทิวเขาแห่งนี้มีพัมธุ์พืชปกคลุมอย่างหนาแน่น ช่วงฤดูใบไม้ผลิ ดอกไม้ป่าจะผลิบานมีสีสันตระการตา ผู้คนจะพากันต้อนสัตว์เลี้ยง พวก แพะ แกะ และจามรีเพื่ออกมากินหญ้า
จากนั้น      ชมหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ที่นี่เป็นทะเลสาบที่อยู่กลางหุบเขาอีกด้านหนึ่งในอุทยานเดียวกันกับภูเขาหิมะมังกรหยก เมืองลี่เจียง น้ำในทะเลสาบแห่งนี้มาจากการละลายของหิมะบนภูเขาหิมะไหลมารวมกันบริเวณนี้ ทำให้น้ำบริเวณนี้เป็นสีฟ้าเทอร์ควอยซ์ ซึ่งน้ำในทะเลสาบจะมีความเย็นเฉียบตลอดทั้งปี แม้กระทั่งในช่วงหน้าร้อน ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิความเย็นในน้ำที่นี่เลยแม้แต่น้อย ระยะทางความยาวของทะเลสาบแห่งนี้ยาวประมาณ 3 กิโลเมตร เก็บภาพบบรรยากาศอันสวยงาม
เที่ยง         รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
บ่าย          นำท่านชม โชว์ IMPRESSION LIJIANG ผู้กำกับชื่อก้องโลก จางอวี้โหมว โชว์สุดอลังการท่ามกลางภูเขาหิมะมังกรหยก ที่เนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลังและบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง ใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต แสง สี เสียงและการแต่งกายสุดตระการตา เล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ และชาวเผ่าต่างๆ ของเมืองลี่เจียง ด้วยวิว บรรยากาศและทุกๆอย่าง ทำให้นี่เป็นอีกหนึ่งโชว์ระดับโลกที่ต้องมาดูด้วยตาตัวเองจริงๆ
นำท่านชม สระน้ำมังกรดำ หรือ เฮยหลงถัน สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1737 ในสมัยราชวงศ์ชิง ซึ่งสระนํ้ามังกรดำ เป็นน้ำที่เกิดจากน้ำพุอันมีความใสจนมองเห็นพืชใต้น้ำสีเขียวที่สะท้อนกับผืนน้ำราวกับสีของมรกต นอกจากนี้ภายในบริเวณยังสถาปัตยกรรมต่างๆ ที่ผสมผสานวัฒนธรรมของชาวฮั่น ทิเบต และนาซี ไว้  ด้วยกันอย่างลงตัว ทั้งสะพานหินโค้ง และศาลาอันมีจุดเด่นด้วยมีฉากหลังเป็นภูเขา 
ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้น      เข้าที่พัก โรงแรม GUNG GUNG  (หรือเทียบเท่า) พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สี่ : เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) -ช่องแคบเสือกระโจน -วัดซงจ้านหลิน- เมืองเก่า
 (B/L/D)
08.00น.    อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น      เดินทางต่อไปยัง เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) เมืองจงเตี้ยน ต้ังอยู่ทางทิศตะวันออก เฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน มีพรมแดนติดกับอาณาเขตหนาซี ของเมืองลี่เจียง และ อาณาจักรหยีของเมืองหนิงหลาง ซึ่ง อุดมไปด้วยธรรมชาติที่งดงามของป่าไม้ทุ่งหญ้าภูเขาทะเลสาบและสัตว์นานาชนิดด้วยภูมิประเทศรวมกับทัศนีย์ภาพที่งดงาม
เที่ยง         รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
ระหว่างทางชม ช่องแคบเสือกระโจน หรือ ช่องแคบเสือกระโดด ซึ่งเป็นบริเวณทรี่าบสูงต่อจากทิเบตเมื่อ สายแม่น้ำแยงซีเกียงไหล ผ่านมาถึงด้านหลังของเทือกเขาหิมะมังกรหยก และ เทือกเขาหิมะฮาบา ซึ่ง ทั้งสองสูงกว่า 5,000 เมตร ใช้เวลา หลายล้านปี กัดเซาะจนเกิดเป็นหุบเหวที่ลึกในโลกบางช่วงลึกถึง 3,900 เมตร บางช่วงแคบเพียง 30 เมตรจะได้ยินสายน้ำกระแทกหินดังคึกโครม
จากนั้น      เดินทาง สู่ วัดชงจ้านหลิน ตั้งอยู่เชิงเขา อยู่ห่างจากเมืองจงเตี้ยนไปทางเหนือประมาณ 5 กิโลเมตร มีพระลามมะจำพรรษามากกว่า 700รูป สร้าง ขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1679 (พ.ศ.2222 ) สร้างขึ้นโดยดะไลลามะ องค์ที่ 5 ในช่วงศตวรรษที่18 สมัย จักรพรรดิคังชีแห่งราชวงศ์ชิง มีรูปแบบคล้ายพระราชวังโปตาลาที่เมืองลาชา เมืองหลวงของทิเบตแต่ย่อสวนลงมา มีการเปรียบเทียบว่า”หากพระราชวังโปตาลาเป็น ศูนย์รวมจิตใจ ของชาวทิเบตวัดจงชานหลินก็เป็นศูนย์กลางแห่งศรัทธาของชาวพุทธบริเวณที่ราบสูงทิเบต
ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้น      เข้าที่พัก โรงแรม MA0 yiAN (หรือเทียบเท่า) พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ห้า : นั่งรถไฟ รอบ10:40น. - กลับคุณหมิง เที่ยวน้ำตกคุณหมิง (B/L/D)
08.00น.    อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
10.40น.    ออกเดินทาง สู่ เมืองคุณหมิง
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ชมสวนน้ำตกคุนหมิง สวนสาธารณะใจกลางเมืองคุนหมิง ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจยอดฮิตของชาวเมืองคุนหมิงเลยทีเดียว เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ใช้เวลาสร้างกว่า 3 ปีด้วยกัน ภายในประกอบไปด้วยน้ำตกและทะเลสาบอีก 2 แห่ง ที่สร้างขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์
เย็น          รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร    
จากนั้น      เข้าที่พักโรงแรม LANGWEⅰ (หรือเทียบเท่า) พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่หก : คุณหมิง-นั่งรถไฟสู่ นครหลวงเวียงจันทน์ -ด่านหนองคาย (BOX/(BOX /-)
เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า เช็กเอาท์ออกจากโรงแรม รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง
จากนั้น เดินทาง สู่ สถานีรถไฟคุณหมิงขบวนรถไฟD88
ออกเดินทาง สู่ หน้า สู่ นครหลวงเวียงจันทน์
เที่ยง         รับประทานอาหารเที่ยงแบบกล่อง
16.34น.    ถึงสถานีรถไฟเวียงจันทน์ เก็บสัมภาระขึ้นรถตู้
มุ่งหน้าสู่ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองนำท่านเข้าสู่ จ.หนองคายโดยสวัสดิภาพ

 

***หมายเหตุ
บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจาก ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการ  ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ ใดๆ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้  อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น
ในกรณีที่ลูกค้าต้องซื้อตั๋วโดยสารภายในประเทศไทยเอง  เพื่อมาร่วมคณะทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุก ครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
ท่านต้องตรวจว่าหนังสือเดินทางมีอายุเหลือ เกิน 6 เดือน นับจากวันที่เดินทางออกจากประเทศไทย หากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาต ให้ท่าน เดินทางออกนอกประเทศ  หรือ เข้าประเทศ หนึ่งประเทศใด บริษัทฯ ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของท่าน  และ จะไม่คืนเงินค่าบริการ
 

อัตราค่าบริการ
8-10 ท่าน พร้อมออกเดินทาง ราคาท่านละ 30,900 บาท
กรณีเดินทางมากกว่า 10 ท่าน โปรดสอถามราคา โทร 084-5135577,083-7347555
 
 


***เตรียมเดินทาง  ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ต(ที่มีอายุเหลือก่อนเดินทาง6เดือน) ของผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดก่อนเดินทาง20วัน    

บริษัทอุ้มรักทัวร์ จำกัด ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 51/00519
Tel. 084-513-5577,083-734-7555,062-4969889
เลขที่476 ม.13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350     
Email:aumlucktour@hotmail.co.th    www.aumlucktour.net


 
 

 
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้