เที่ยว2ประเทศ ลาว-จีน หลวงพระบาง-สิบสองปันนา

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : ALSO-43_NK

ทัวร์หลวงพระบาง สิบสองปันนา นั่งรถไฟความเร็ว เริ่มอุดรฯ หรือหนองคาย 4 วัน 3 คืน ใส่บาตรพระสงฆ์หลวงพระบาง ชิมอาหารไทลือ ชมโชว์พาราณสี พักดี

หมวดหมู่ : ทัวร์จีน

Share

เที่ยวปลอดภัยใส่ใจลูกค้า กินดี อยู่ดี แฮปปี้ ตลอดเส้นทาง
เที่ยว2ประเทศ ลาว-จีน หลวงพระบาง-สิบสองปันนา นั่งรถไฟความเร็วสูง
 
 ซิตี้ทัวร์เมืองหลวงพระบาง มรดกโลกของ สปป.ลาว
 สิบสองปันนา สัมผัสอารยะธรรมแห่งลุ่มแม่น้ำล้านช้าง วิถีชีวิตของเขตปกครองตนเอง สิบสองปันนา ดินแดนแห่งพระพุทธศาสนา หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อว่า เชียงรุ่ง,ส่วนชาวจีนเรียกว่า “จิ่งหง” เป็นเขตปกครองตนเองของชาวไทลื้อ
 ชมสวนป่าดงดิบ ชมโชว์นกยูงนับร้อยตัว  ต่อด้วยชมการแสดง โชว์ระบำใต้น้ำของเหล่านางเงือก
 วัดหลวงเมืองลื้อ ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเชียงรุ่ง หมู่บ้านไทลื้อ เมืองใหม่9จอม12เชียง
 วัดป่าเจ ที่ถนนคนเดินเชียงรุ้ง รวมโชว์พาราณสี  โชว์ที่ขึ้นชื่อและความยิ่งใหญ่อลังการ
อุ้มรักทัวร์ ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 51/00519
 

วันที่หนึ่ง : ด่านหนองคาย-สถานีรถไฟเวียงจันทน์-เมืองหลวงพระบาง
(***เพื่อความสะดวกในการขึ้น-ลงรถไฟ กระเป๋าเดินทาง และสัมภาระของแต่ละท่านจำเป็นต้องลากด้วยตนเอง จึงควรเลือกใช้กระเป๋าเดินทางแบบคันชักล้อลากที่มีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป เก็บสำพาระเรียบร้อย***)
07.30น.     รับคณะที่ สนามบินอุดร หรือ ที่หน้าด่านหนองคาย
จากนั้น       นำคณะ ผ่านพิธีการข้ามด่าน ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ออกเดินทางต่อ
สู่ ด่านท่านาแล้ง สปป.ลาว แล้วออกเดินทาง สู่ สถานีรถไฟเวียงจันทน์
11.00น.      ออกเดินทางสู่ เมืองหลวงพระบาง รถไฟ EMUขบวนที่ C82
12.58น.     เดินทางถึงเมืองหลวงพระบาง เก็บสำภาระขึ้นรถ เดินทางเข้าตัวเมือง
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร ปากห้วยมีชัย
จากนั้น   ชม พระราชวังหลวง ขึ้นในปีพ.ศ. 2477 เพื่อเป็นที่ ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส สร้างฐานซ้อนกันหลายชั้น หลังคามุงกระเบื้อง นับเป็นการผสมผสานความงดงามของตัวอาคารแบบฝรั่งเศสกับศิลปะแบบล้าน
ช้าง
ต่อด้วย ชมหอพระบาง ภายในเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบางและยังเป็นที่มาของชื่อเมืองหลวงพระบางโดยพระบางหล่อขึ้นด้วยทองคำบริสุทธิ์เกือบทั้งองค์ส่วนฝั่งตรงข้ามกับหอพระบางเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญแก่ปวงชนชาวลาวเก็บภาพแห่งความประทับใจ
เข้าชม วัดวิชุล ที่สร้างขึ้นโดยพระเจ้าวิชุนราชในราวปี พ.ศ.2057วัดนี้ผ่านการเผาทำลายโดยจีนฮ่อที่เข้ามาปล้นเมืองในอดีตและได้รับการบูรณะใหม่ จุดเด่นของวัดแห่งนี้ คือ เป็นที่ประดิษฐาน พระธาตุหมากโม พระธาตุที่มีลักษณะพิเศษคล้ายผลแตงโมคว่ำ คล้ายสถูปแบบฟองน้ำที่สาญจีน ประเทศอินเดีย
เข้าชม       เข้าชม  วัดเชียงทอง วัดเก่าแก่ที่สวยงามด้วยศิลปะแบบล้านช้าง “หลังคาปีกนก” 3 ชั้น สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช พ.ศ. 2102-2103 ภายในอุโบสถมีงานจิตรกรรมฝาผนังเรื่องราวในพระชาดกและนิทานพื้นบ้านสวยงามนอกจากนั้นภายในเขตวัดยังมีพอพระม่านซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน “พระม่าน” 1 ใน 3 พระพุทธรูปคู่เมืองของหลวงพระบาง เก็บภาพแห่งความประทับใจ

ค่ำ      รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารขมุ
หลังอาหารนำท่านเดินชอปปิงสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดมืด เป็นตลาดที่ชาวบ้าน นำสินค้าที่ทำเอง ทอเอง วางขายเรียงรายตามถนนให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชม  อาทิ โคมไฟกระดาษสา กระเป๋าปัก ผ้าปัก เครื่องเงิน ฯลฯ
แล้วเข้าที่พัก โรงแรมวันชนะหลวงพระบาง (หรือเทียบเท่า) ผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง : สถานีรถไฟเมืองหลวงพระบาง-ด่านบ่เต็น-บ่อหาน-สิบสองปันนา เชียงรุ้ง
05.30น. อรุณสวัสดิ์ตอนเช้า ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว ประเพณีสืบทอดจากแก่นในจิตใจของชาวหลวงพระบาง และยังคงเป็นมนต์ตรา ที่ใครได้พบเห็นจะตราตรึงความเลื่อมใสด้วยใจบริสุทธิ์ที่แท้จริง 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ออกเดินทาง สู่ สถานีรถไฟ
09.53น.    ออกเดินทางสู่ ด่านบ่อเต็น รถไฟ EMUขบวนที่D888
11.07น.      ขบวนรถไฟ เดินทางถึงด่านบ่อเต็น ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง สู่ ด่านบ่อหาน-จีน
เที่ยง   รับประทานอาหารเทียง ณ ภัตตาคาร
จากนั้น   ออกเดินทางต่อ สู่ ด่านบ่อหาน ดำเนินการแจ้งเอกสารผ่านแดน ตรวจคนเข้าเมืองบ่อหาน (ทำวีซ่ากรุ๊ปที่หน้าด่านประมาณ1-2ช.ม.)  (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าไทย1ชม.) แล้วนั่งรถไฟต่อ เดินทาง สู่ สิบสองปันนา
20.30 น.   เดินทางถึงสิบสองปันนา รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
เข้าที่พัก โรงแรม JIN DI A  (หรือเทียบเท่า) พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม  :  สวนป่าดงดิบ-หมู่บ้านไทลื้อ-โชว์พาราณสี
07.00น.  รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม สวนป่าดงดิบ ซึ่งเป็นสวนสร้างขึ้นใหม่ ชมการแสดงที่มี ฝูงนกยูง ประมาณนับร้อยตัว ที่ได้ยินเสียงนกหวีดก็พากันบินมากิน  อาหารพอกินเสร็จแล้วก็พากันบินกลับรัง พื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์นานาชนิดสัมผัสกับธรรมชาติป่าไม้ที่ร่มรื่น
จากนั้น นำท่าน เข้าชมการแสดง อันเดอร์วอเตอร์เวิลด์ ชมการแสดงของเหล่านางเงือก และชมปลาหลากหลายสายพันธุ์

เที่ยง       รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  
จากนั้น    เดินทางสู่ หมู่บ้านไทลื้อ ที่นี่ท่านสามารถส่งภาษาไทยกับชาวไทลื้อได้เป็นเครื่องยืนยันถึงความสัมพันธ์ทางชาติพันธ์

นำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรมไทลื้อ เยี่ยมชมหมู่บ้านและการดำรงชีวิตของชาวไทลื้อซึ่งสามารถพูดจาสื่อสารกัน เข้าใจได้ด้วยภาษาไทยลื้อ
เย็   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (อาหารไทลื้อ)
จากนั้น      พาท่านชม  การแสดงชุดอลังการชื่อชุดพาราณสี
(ไม่รวมในค่าแพ็คเกจทัวร์) หากท่านพลาดการเข้าชมโชว์ ชุดนี้ก็เหมือนกับท่านมาไม่ถึงสิบสองปันนา เพราะเป็นการแสดงที่สะท้อนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนสิบสองปันนา ซึ่งเปรียบเสมือนเมืองของพระพุทธเจ้า คือ เมืองพาราณสี หลังการแสดงนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก เชิญท่านพักผ่อนหรือท่องราตรี ช็อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกในตลาดเมืองเชียงรุ่งและร้านสรรพสินค้าในตัวเมืองเชียงรุ่ง
เข้าที่พัก โรงแรม JIN DI A (หรือเทียบเท่า) พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ : วัดป่าเจย์-สถานีรถไฟความเร็วสูง - ด่านบ่อหาน-ด่านบ่อเต็น -เวียงจันทน์-หนองคาย
06.00น.รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ชม วัดป่าเจย์ ซึ่งเป็นวิทยาลัยสงฆ์ ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาสิบสองปันนา สาขามณฑลยูนนาน
(ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเชียงรุ่ง)

จากนั้น  เดินทาง สู่ สถานีรถไฟเชียงรุ้ง
11.44น. ออกเดินทาง สู่ สถานีรถไฟบ่อหาน ขบวนที่ C381 
12.55น.เดินทางถึงด่านบ่อหาน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง สู่ ด่านบ่อเต็น
 รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารช็อบปิ้งดิวตี้ฟรี (ละลายเงินหยวน)
15.15น.   เดินทาง สู่ นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยรถไฟความเร็วขบวนที่C81
18.45น. เดินทางถึงสถานีรถไฟเวียงจันทน์ เก็บสำภาระขึ้นรถ ออกเดินทาง สู่ ด่านหนองคาย แล้วผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง สู่ หนองคาย ส่งคณะออกเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
 

 …………จบโปรแกรมทัวร์.............

*โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้นลูกค้าไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

สิ่งที่ควรเตรียมไป - สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว,ร่ม,หมวก,ครีมกันแดด,ยารักษาโรคประจำตัว,ของใช้ส่วนตัว รองเท้าสวมใส่สบายรวมทั้งคนรู้ใจ

***ราคานี้เข้าร้านชอบปิ้งสิบสองปันนา  ร้านยางพารา  ร้านสมุนไพร  ร้านหยก  ตามนโยบายรัฐบาลจีน

 
โปรแกรมเต็ม  
 
 ***ราคานี้เข้าร้านชอบปิ้งสิบสองปันนา  ร้านยางพารา  ร้านสมุนไพร  ร้านหยก  ตามนโยบายรัฐบาลจีน
 
อัตราค่าบริการ/ท่าน ราคารับส่ง สนามบินอุดรธานี
โรงแรม/จำนวน
จำนวน8-10ท่าน
จำนวน11-20ท่าน
จำนวน21-30ท่าน
จำนวน31-40ท่าน
 
3ดาว
14,900
14,400
13,900
13,400
 
4ดาว15,40014,90014,40013,900 
**ไม่มีราคาเด็ก  **พักเดี่ยว 3 ดาวเพิ่ม 3,000 บาท/ท่าน**พักเดี่ยว 4 ดาวเพิ่ม 4,500 บาท/ท่าน 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ 2ท่าน/1ห้อง กรณีที่มาไม่ครบคู่จะเป็นพัก3ท่านใช้3เตียง
 ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการระบุ
 ค่ารถไฟความเร็วสูงทุกเที่ยวที่ระบุ
 ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 ค่าไกด์ท้องถิ่นนำเที่ยว(พูดภาษาไทย)
 เบรกขนม น้ำดื่ม น้ำอัดลม ยาปฐมพยาบาลเบื้องต้น และผ้าเย็น วันละ1ครั้ง
 ค่าทำพาสปอร์ต ค่าวีซ่าเข้าจีนแบบกรุ๊ป1,000บาท
 ค่าเช้าชมโชว์พาราณสี800/ท่าน
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินทุกเที่ยวบิน
 รณีหากลูกค้าต้องกักตัวในสถานที่กักตัวที่ทางรัฐบาลกำหนด ค่าใช้จ่ายต่างๆลูกค้าต้องออกเอง
 ค่า VAT ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % หัก ณ. ที่จ่าย 3 % กรณีต้องการใบเสร็จ
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด
 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ราคานี้บริษัท ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 ค่าทิปให้ไกด์และคนคับรถ(จีน) เก็บวันละ 150 บาท/ท่าน=600บาท/ท่าน กรณีลูกค้าไม่ถึง15ท่านเก็บเพิ่มเป็น250บาท/วัน-ท่าน=1,000บาท/ทริป (บังคับตามธรรมเนียมจีน)
ส่วนหัวหน้าทัวร์ฝั่งไทย ที่ดูแลท่านตลอดการเดินทาง แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจในการบริการ

เตรียมเดินทาง 
ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ต(ที่มีอายุเหลือก่อนเดินทาง6เดือน) ของผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดก่อนเดินทาง15วัน
เงินมัดจำล่วงหน้า 30% และชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทาง7วัน
บริษัทอุ้มรักทัวร์ จำกัด
Tel. 084-513-5577,083-734-7555,062-4969889
เลขที่476 ม.13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350
Email:aumlucktour@hotmail.co.th    www.aumlucktour.net

 

 
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้