จอยทัวร์จีนสิบสองปันนา 4 วัน3คืน ด่านหนองคาย

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : J001

จอยทัวร์จีนสิบสองปันนา 4 วัน3คืน ด่านหนองคาย เดินทางวันที่ 11-14 ตุลาคม 2567

Share

จอยทัวร์สิบสองปันนา 4วัน 3 คืน
อุ้มรักทัวร์ ใบอนุญาตเลขที่ 51/00519


วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2567 :  หนองคาย -เวียงจันทน์ - บ่อเต็น  - บ่อหาน- เชียงรุ้ง
05.00น.    คณะพร้อมกันที่ โรงแรมหนองคายการ์เด้น รับประทานกาแฟ โอวัลติน ข้าวต้ม (มื้อที่ 1)
05.30น.    รถบัสลาวมารับคณะที่ โรงแรมหนองคายการเด้น เดินทาง สู่ ด่านชายแดนหนองคาย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง สู่ นครหลวงเวียงจันทน์ จากนั้นเดินทาง สู่ สถานีรถไฟนครหลวงเวียงจันทน์
08.08น.  ขบวนรถไฟD88 ออกเดินทาง สู่ เมืองสิบสองปันนา
11.45น.    ขบวนรถไฟ เดินทางถึงสถานีรถไฟบ่เต็น
12.00น.    รับประทานอาหารเที่ยง ที่ บ่อเต็น (มื้อที่ 2 )
14.00น.    ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองลาว-จีน ที่ด่าน บ่อหาน
จากนั้น      นำท่านนั่นรถไฟความเร็วสูง สู่ สิบสองปันนา (ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเดินทาง) 
18.00น.    รับประทานอาหารเย็นที่เชียงรุ้ง(มื้อที่3)
จากนั้น      นำท่านไปที่ตลาดกลางคืนที่“ใหญ่สุดของในเอเชีย” ชมบรรยากาศยามค่ำคืนของ เมืองใหม่ 9 จอม 12 เชียง ซึ่งเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของเมืองเชียงรุ้ง ถ่ายรูปที่ระลึกกับ เจดีย์ทอง ใจกลางเมืองใหม่ ข้างในมีทั้งที่ท่องเที่ยว แหล่งช็อปปิ้ง โรงแรม รีสอร์ท ไนท์พลาซ่า และตลาดน้ำสี่ประเทศ จีน ไทย ลาว พม่าช้อปปิ้งงอิสระ
จากนั้น      นำท่านไปโรงแรม..........ที่พักเชียงรุ้ง (คืนที่ 1)
วันเสาร์ ที่ 12 ตุลาคม 2567    :    เชียงรุ้ง- สวนป่าดงดิบ- โชว์วัฒนธรรมเมืองพรรณสี
08:00น.    อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  (มื้อที่ 4 )  
นำคณะชม สวนป่าดงดิบชมการแสดงที่มีฝูงนกยูง ประมาณนับร้อยตัว ที่ได้ยินเสียงนกหวีดก็พากันบินมากิน  อาหารพอกินเสร็จแล้วก็พากันบินกลับรัง พื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์นานาชนิดสัมผัสกับธรรมชาติป่าไม้ที่ร่มรื่นมหัศจรรย์กับต้นนกยูงต้นไม้ที่มีลักษณะคล้ายนกยูงซึ่งชาวเมืองสิบสองปันนาเชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
จากนั้น      นำท่านชมการโชว์การแสดงของชนเผ่าต่างๆ อาทิโชว์การแสดงของชาวไทลื้อ โชว์วัฒนธรรมเผ่าไอนีอีก้อหลัง  นำท่านไปชมนํ้าตกเก้ามังกรที่ในส่วยป่าดงดิบ
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร (มื้อที่ 5)
18.00น     รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 6)
หลังอาหารนำท่านไปชมโชว์วัฒนธรรมเมืองพาราณสี สำหรับโชว์วัฒนธรรมเมืองพาราณสีเป็นโชว์ที่สวยงามมากๆและเป็นไฮไลท์ ชองเมืองสิบสองปันนาหากใครมาแล้วไม่ได้ดูดโชว์ก็เหมือนมาไม่ถึงสิบสองปันนา
จากนั้น      นำท่านไปโรงแรม...............ที่พักเชียงรุ้ง(คืนที่ 2)
วันอาทิตย์ ที่ 13 ตุลาคม 2567 :  เชียงรุ้ง -วัดหลวงเมืองลื้อ -หมู่บ้านหัวนา -พิพิธภัณฑ์สิบสองปันนา 
06.30น.    รับอรุณด้วยอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 7)
หลังอาหารนำคณะเดินทางสู่วัดหลวงเมืองลื้อ วัดใหญ่ไทยลื้อที่ใหญ่ที่สุดในสิบสองปันนานั่งรถรางไฟฟ้าซึ่งจะนำคณะทุกท่านขึ้นสูงเนินเขาขึ้นไปไหว้พระบนยอดเขา เป็นจุดชมวิวที่สวยมากสามารถมองเห็นเมืองสิบสองปันนาได้ทั้งเมือง
12.00น.    รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) 
นำท่านเดินทางสู่ “บ้านหัวนา” หมู่บ้านไทลื้อ ที่ไปที่มาของชื่อคือ เป็นต้นนา ของเมืองเชียงรุ้ง ปัจจุบันนี้อนุรักษ์ไว้ให้นักท่องเที่ยวเข้าชมวัฒนธรรมของไทลื้อและจัดจั้งสหกรณ์หัตถกรรมของชาวบ้านด้วย
จากนั้น      นำท่านเที่ยวชมศูนย์วิจัยพืชสมุนไพร ซึ่งมีพืชสมุนหลากหลายชนิด ได้เวลาพอสมควร ชมตลาดเมืองสิบสองปันนา  ชมสินค้าพื้นเมือง ของขาวเชียงรุ้ง ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
18.30น.    บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหาร ไทลื้อ( มื้อที่ 9) 
หลังอาหารนำท่านเข้าที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย เดินเล่น ช็อปปิ้งสัมผัสบรรยากาศยามค่ำคืนในสิบสองปันนา
วันจันทร์ ที่ 14 ตุลาคม 2567    : เชียงรุ่ง สิบสองปันนา-นั่งรถไฟความเร็วสูง- เวียงจันทน์ -หนองคาย
06.30น.    อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 10) 
จากนั้น      ช้อปปิ้งที่ตลาดเช้า เมืองเชียงรุ้ง
ได้เวลา เดินทางสู่ สถานีรถไฟความเร็วสูงเมืองสิบสองปันนา
11.30น.    ขบวนรถไฟออกเดินทางจาก สถานีสิบสองปันนา มุ่งหน้านครหลวงเวียงจันทน์
12.00น.    รับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนิกบรรถไฟ (มื้อที่ 11)
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ด่านบ่อหาน -เข้าด่านสสป.ลาว                              
16.34น.    คณะเดินทาง ถึงสถานีรถไฟเวียงจันทน์ รับสัมภาระ เรียบร้อยแล้ว
ออกเดินทางสู่ ด่านท่านาแล้ง เข้าช้อบปิ้งสินค้าปลอดภาษี ที่ดิวตรี้ฟรี แล้วผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง สู่ หนองคาย เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากทีมงาน

.................................................

 
*โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้นลูกค้าไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
สิ่งที่ควรเตรียมไป - สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว,ร่ม,หมวก,ครีมกันแดด,ยารักษาโรคประจำตัว,ของใช้ส่วนตัว รองเท้าสวมใส่สบายรวมทั้งคนรู้ใจ
 

ราคานี้เข้าร้านชอบปิ้งสิบสองปันนา  ร้านยางพารา  ร้านสมุนไพร   ร้านหยก  ตามนโยบายรัฐบาลจีน


อัตราค่าบริการ รับ-ส่ง ด่านหนองคาย

คิดค่าบริการท่านละ 13,999 บาท
**ไม่มีราคาเด็ก


อัตราค่าบริการนี้รวม
ü ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ(สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
ü ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ โชว์พาราณสี ตามรายการระบุ
ü ค่ารถไฟความเร็วสูงทุกเที่ยวที่ระบุ
ü ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
ü ค่าไกด์ท้องถิ่นนำเที่ยว(พูดภาษาไทย)
ü เบรกขนม น้ำดื่ม น้ำอัดลม ยาปฐมพยาบาลเบื้องต้น และผ้าเย็น วันละ1ครั้ง
ü ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
û ค่าทำพาสปอร์ตและค่าวีซ่าสำหรับต่างชาติ
û ค่า VAT ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % หัก ณ. ที่จ่าย 3 % กรณีต้องการใบเสร็จ
û ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการเช่น ค่าเครื่องดื่ม และค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด
û ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
û ราคานี้บริษัท ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
û ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ฝั่งไทย ที่ดูแลท่านตลอดการเดินทาง แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจในการบริการ

 

เตรียมเดินทาง
1.สำเนาหน้าพาสปอร์ต(ที่มีอายุเหลือก่อนเดินทาง6เดือนและมีหน้าว่างอย่างน้อย1หน้า)ของผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย20วัน
การชำระเงิน
1. สำรองที่นั่ง พร้อมชำระมัดจำ 30 % ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน
2. ยกเลิกการเดินทาง 10– 15 วัน หัก 50 % ของมัดจำ
3. กรณีบริษัทดำเนินเรื่อง Visa และเอกสารต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะ
ไม่คืนค่ามัดจำทั้งหมด
4.ยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่ามัดจำ ทั้งหมด

บริษัทอุ้มรักทัวร์ จำกัด
Tel. 084-513-5577,083-734-7555,062-4969889
เลขที่476 ม.13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350     
Email:aumlucktour@hotmail.co.th    www.aumlucktour.net

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้