ทัวร์ลาว ทัวร์วังเวียง ทัวร์เวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน ALV232

Last updated: 13 ก.พ. 2567  |  27551 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ทัวร์ลาว ทัวร์วังเวียง ทัวร์เวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน ALV232

 เวียงจันทน์ วังเวียง 3วัน2คืน ด่านหนองคาย
วียงจันทน์ (ลาว: ວຽງຈັນ, ออกเสียง: [ʋíəŋ tɕàn]) เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศลาว อยู่
วังเวียง เมืองที่เต็มไปด้วยธรรมชาติสวยงามและสมบูรณ์ จนได้ชื่อว่าเป็น "กุ้ยหลินเมืองลาว" หากคุณรู้จักกับตัวเมืองเวียงจันทน์มาแล้ว ที่นี่ก็เป็นอีกเมืองหนึ่งในแขวงเวียงจันทน์ที่น่าสนใจ ด้วยพื้นที่ที่เต็มไปด้วยป่าไม้ ถ้ำ และภูเขาหินปูนมากมาย จึงทำให้วังเวียง เป็นเมืองท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่คุณควรต้องไปเที่ยวชมสักครั้ง

 
โปรแกรม:ทัวร์ลาว ทัวร์วังเวียง ทัวร์เวียงจันทน์ 3 วัน 2คืน
รหัส : ALV232
วันที่หนึ่ง : สนามบินอุดรธานี หรือด่านหนองคาย–เวียงจันทน์-วังเวียง
08.00น.     รับคณะที่สนามบินอุดรธานี/ด่านหนองคาย ทีมงานอ้มรักทัวร์ให้การตอนรับ เก็บสัมภาระขึ้นรถ
รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร หลังอาหารออกเดินทางสู่ด่าน
10.00น.     ผ่านพิธีการข้ามด่านตรวจคนเข้าเมือง ข้ามแม่น้ำโขงด้วย สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ผ่านด่านท่านาแล้งของลาวเข้าสู่ เวียงจันทน์ ผ่านตัวเมือง ผ่านย่านเศรษฐกิจต่างๆของเวียงจันทน์
จากนั้น       นำคณะเข้านมัสการ พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ องค์พระธาตุมีความสูง 45 เมตร สร้างเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนหัวเหน่า 27 พระองค์ ซึ่งได้อัญเชิญมาจากเมืองราชคฤห์ ประเทศอินเดีย นับเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนชาวลาวทั่วประเทศ ต่อด้วยเก็บภาพที่ระลึกหน้า ประตูชัย สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2512 เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวผู้เสียสละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติของพรรคอมมิวนิสต์ ลักษณะสถาปัตยกรรมได้รับอิทธิพลของประตูชัยในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส แต่ลักษณะสถาปัตยกรรมก็ยังมีเอกลักษณ์ของลาวปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน

เที่ยง         รับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านอาหารหมากเผ็ดเขียว
บ่าย          ออกเดินทางต่อ สู่ เมืองวังเวียง (ระยะโดยเส้นทางด่วนที่ย่นระยะเวลาได้2ชั่วโมง)
15.00น.     คณะเดินทางถึง เมืองวังเวียง ดินแดนสุขาวดี มีธรรมชาติงดงามด้วยภูเขาหินปูนสูงชันตั้งเด่นตระหง่าน มีแม่น้ำซองที่ใสสะอาดไหลผ่าน อากาศเย็นสบาย เป็นสถานที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมมา ต่างให้สมญานามว่า กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว
จากนั้น       นำทุกท่านเข้าเช็กอินที่โรงแรมวันชนะวังเวียง (หรือเทียบเท่า)
17.00น.     นำคณะล่องเรือหางยาวชมทัศนียภาพสองฝั่งลำน้ำซองที่ไหลผ่านป่าภูเขาหินปูน
18.30น.     รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
เข้าที่พัก หรือจะท่องราตรีต่อเมืองวังเวียงยามค่ำคืน  เมืองที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จนได้สมญานามว่าตรอกข้าวสารเมืองลาว พลาดไม่ได้กับโรตีหลากรส และแฮมเบอร์เกอร์สไตล์เมืองลาว(ข้าวจี่บาเต้) หรือเข้าที่พัก (ตามสมัครใจ)

วันที่สอง :  วังเวียง -สะพานฟ้า–ถ้ำนางฟ้า-บลูลากูน-นครหลวงเวียงจันทน์
08.00น.      อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร  
จากนั้น       นำทุกท่านเดินทาง สู่ สะพานฟ้า จุดเช็คอินแห่งใหม่ของเมืองวังเวียง กับสะพานสีฟ้า จุดนี้ขอบอกถ่ายรูปออกมาแจ่มมาก และชมถ้ำนางฟ้า เป็นถ้ำที่มีหินงอกหินย้อย รูปร่างแปลกตา สวยงาม เก็บภาพบรรยากาศ
12.00น.     รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร
บ่าย          เตรียมเสื้อผ้าลงเล่นน้ำที่ บลูลากูน อิสระกับกิจกรรมมากมาย
15.00น.     เดินทางกลับ สู่ นครหลวงเวียงจันทน์ (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่งโมง)
17.00น.     ถึงนครหลวงเวียงจันทน์ เช็กอินเข้าที่พัก โรงแรม ลาวโกเด้นส์ (หรือเทียบเท่า) พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น.    รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
แวะเดินเล่นถ่ายรูปถนนคนเดิน ริมแม่น้ำโขง ของเวียงจันทน์
วันที่สาม  :   ซิตี้ทัวร์นครหลวงเวียงจันทน์ – หนองคาย/สนามบิน จ.อุดรธานี
07.00 น.    อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
แวะนมัสการ เจ้าแม่ศรีเมือง วัดศรีเมืองสร้างขึ้นในปีพ.ศ.2106 โดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้ลงความเห็นให้สร้างวัดศรีเมือง ณ ที่แห่งนี้ ต่อมาถูกกองทัพสยามทำลายลงในปี พ.ศ.2371 และสร้างวัดศรีเมืองขึ้นมาใหม่ในปี พ.ศ.2458 ภายในวัดศรีเมืองมีพระพุทธรูปเก่าแก่ประดิษฐานอยู่มากมายนับเป็นศาลหลักเมืองสิ่งศักดิ์สิทธ์คู่บ้านคู่เมืองเวียงจันทน์

จากนั้น       เข้าชม หอพระแก้ว คือสถานที่เคยประดิษฐาน พระแก้วมรกต หรือ พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เคยเป็นวัดหลวงประจำราชวงศ์ของลาว พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช มีพระราชประสงค์ให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2108 เพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตที่ได้อัญเชิญมาจากนครเชียงใหม่ อาณาจักรล้านนา และได้มีการปรับปรุงบูรณะขึ้นมาใหม่โดย เจ้าสุวรรณภูผา ปัจจุบันเป็นที่รวบรวม ศิลปะโบราณวัตถุล้ำค่า ควรค่าแก่การศึกษา แล้วเดินทางข้ามไปยัง วัดสีสะเกด เป็นวัดที่สร้างขึ้นแห่งแรกในนครเวียงจันทน์ในอดีตเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราช(ลาว)สถาปัตยกรรมของวัดนี้คล้ายสถาปัตยกรรมไทย  เป็นพระอารามเดียวที่ไม่เคยถูกทำลายเหมือนวัดอื่นๆในเวียงจันทน์ของพระเจ้าพระยาจักรีของไทยเมื่อครั้งพระเจ้าอนุวงศ์กษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์ล้านช้างเวียงจันทน์ ซึ่งอยู่ในระหว่างศึกสงครามหลายยุคหลายสมัยนั้น
12.00 น.    รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร
หลังอาหารแวะร้านสินค้าโอท็อปให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อเครื่องเงินแท้ ผ้าไหม ของเก่าและสินค้านานาชนิด ของฝากของที่ระลึกลาว
15.00น.    ได้เวลาเดินทางกลับข้าม สะพานมิตรภาพไทย-ลาว เลือกซื้อสินค้าที่ร้านปลอดภาษี และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านสู่ จ.หนองคาย
16.00 น.    ได้เวลาพอสมควรส่งคณะออกเดินทางกลับพร้อมความประทับใจจากทีมงาน
 
 
…………..จบโปรแกรมทัวร์...............
 

*โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้นลูกค้าไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

สิ่งที่ควรเตรียมไป - สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว, ร่ม, รองเท้าสวมใส่สบาย, หมวก, ไฟฉาย, ยารักษาโรค รวมทั้งคนรู้ใจ  

อัตราค่าบริการ  รับ – ส่ง จังหวัดหนองคาย
จำนวน/ราคา(ต่อท่าน)
4-5 ท่าน6-7 ท่าน
8-10 ท่าน
พักเดี่ยว
ที่พัก 3 ดาว
7,9006,500
5,900
2,000
**เด็กอายุ3-8ขวบลดลง 30%(ไม่มีเตียง)


อัตรานี้รวม
 ค่าธรรมเนียมพิธีการข้ามพรมแดนไทย – ลาว
 ค่ารถตู้VIP.รุ่นใหม่นำเที่ยวตลอดรายการ
 ค่าที่พัก 2 คืน 3ดาวมาตรฐาน - ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม
 ค่ามัคคุเทศก์ลาว ค่าเข้าชมสถานที่ และพนักงานบริการ
 บริการ น้ำดื่ม น้ำอัดลม ผ้าเย็น อาหารว่าง ยาปฐมพยาบาล พร้อมหมวกอุ้มรักทัวร์
 ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

อัตรานี้ไม่รวม
 บริการเสริมพิเศษ¯วงดนตรี/คาราโอเกะ/วีดีโอ
 ค่า VAT ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 ค่าทิป ไกด์ พนักงานบริการ พนักงานขับรถ เพื่อเป็นน้ำใจในการบริการ

 เตรียมเดินทาง
 ส่งสำเนาหน้า Passport (หรือพาสสปอตร์เล่มจริง) ที่มีวันหมดอายุเหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย6เดือน ส่งก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 เงินมัดจำล่วงหน้า 30% ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 7 วัน


บริษัทอุ้มรักทัวร์ จำกัด
นาย ณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง (อุ้ม) 
Tel. 084-513-5577, 083-734-7555, 062-496-9889
เลขที่ 476 ม.13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ. อุบลราชธานี 34350     
Email:aumlucktour@hotmail.co.th    www.aumlucktour.net

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้