ทัวร์ลาว สะหวันนะเขต คำม่วน 2 วัน1คืน

Last updated: Jun 13, 2019  |  914 จำนวนผู้เข้าชม  |  ทัวร์วังเวียง เวียงจันทน์

ทัวร์ลาว สะหวันนะเขต คำม่วน 2 วัน1คืน

วันที่หนึ่ง : จ.มุกดาหาร – ข้ามด่าน – พระธาตุศรีโคตรบูรณ์ – ถ้ำนางแอ่น - ขี่เรือเข้าวังบาดาล(เฉพาะหน้าแล้ง) กลับสะหวันนเขต– เข้าที่พัก
07.00น.        รับคณะที่โรงแรมพลอยพาเลส รับประทานอาหารเช้า(1) ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร ออกเดินทาง สู่ ด่านสะหวันนะเขต ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 2 ผ่านพิธีการข้ามด่านเรียบร้อยแล้ว ออกเดินทาง สู่แขวงคำม่วน เข้าชม“พระธาตุศรีโคดตะบอง” พระธาตุพี่น้องกับพระธาตุพนม และเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของแขวงคำม่วน พระธาตุแห่งนี้ สร้างขึ้นโดยพระสมินทะราช หรือสุมินตตะธรรมวงศ์สาอะทิราช แห่งราชอาณาจักรศรีโคตรบอง เพื่อเป็นอนุสาวรีย์พระยาศรีโคตรบอง กษัตริย์นครศรีโคตตะบุระ เนื่องจากที่แห่งนี้เคยเป็นที่ประดิษฐานพระสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าทั้ง 4 คือ พระกะกุสันโท, พระโกนาคะมะโน, พระกัดสะโบและพระโคตะโม
เที่ยง             รับประทานอาหารเที่ยง(2) ณ ร้านอาหาร
จากนั้น          ออกเดินทาง สู่ ถ้ำนางแอ่น  ถ้ำนางแอ่น เป็นถ้ำที่มีลมพัดออกมาจากถ้ำ อากาศจะเย็นเปรียบเสมือนกับแอร์ธรรมชาติ ณ สถานที่แห่งนี้ประชาชนชาวเมืองท่าแขกมักจะ พากันมาพักผ่อน เพื่อสัมผัสกับอากาศอันบริสุทธิ์ในวันสุดสัปดาห์บริเวณถ้ำนางแอ่นนี้ ยัง มีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามไปด้วยภูเขาที่สลับซับซ้อน  ถ้ำนางแอ่น ซึ่งเป็นถ้ำเก่าแก่ มีธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์ และมีความสวยงาม  อีกทั้งยังติดหลอดไฟ ทำให้สามารถเดินชมหินงอกหินย้อยได้อย่างปลอดภัย เหตุที่ได้ชื่อว่าถ้ำนางแอ่น เนื่องจากในอดีตถ้ำแห่งนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของนกนางแอ่นจำนวนมาก สิ่งที่น่าสนใจในถ้ำแห่งนี้คือ รูปปั้นพราหมณ์ขนาดเล็กสีทอง ไม่ปรากฏว่ามีที่มาอย่างไร ชาวลาวส่วนใหญ่เมื่อเดินทางมาเที่ยวก็จะแวะมากราบขอพรเสมอ นอกจากนี้บริเวณปากถ้ำยังมีสัตว์ป่าหาดูได้ยากให้ชม และได้สัมผัสทิวทัศน์ธรรมชาติของเขาหินปูนโดยรอบซึ่งมีความสวยงามไม่แพ้ที่วังเวียงอีกด้วย ขี่เรือเข้าวังบาดาล(เฉพาะหน้าแล้ง) ได้เวลาพอสมควรออกเดินทางกลับสะหวันนะเขต
ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ(3) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พักรงแรมรุ่งทิพย์ (หรือเทียบเท่า) พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง : พระธาตุโพ่น -  อิงฮัง– ตลาดสิงคโปร์ – ข้ามด่าน  -จ.มุกดาหาร – ตลาดอินโดจีน
เช้า               อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า(4)(เมนูเฝ๋อ)
จากนั้น          เข้าชมพระธาตุโพน เป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์สำคัญคู่บ้านคู่เมือง ที่ผู้คนในฝั่งลาวให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก ในวันพระหรือวันสำคัญทางพุทธศาสนา จะมีผู้คนแห่แหนมาทำบุญกันอย่างเนืองแน่น นิยมมาขอพร สืบอายุต่อชะตา บนบานสารกล่าว ซึ่งก็เล่ากันว่าประสบผลสำเร็จตามที่ขอกันเป็นส่วนใหญ่ จึงมาแก้บนกันด้วยขันหมากเบ็ง ดอกไม้ ผลไม้ อาหารและเครื่องบูชาหลากชนิด ถวายอยู่เต็มหน้าพระธาตุในทุก ๆ วัน จากนั้นซิตี้ทัวร์นำท่านช้อปปิ้งจับจ่ายซื้อของฝากมากมาย ได้เวลาพอสมควร  
เข้าชม พระธาตุอิงฮัง พระธาตุที่ได้ชื่อว่าเป็นพระธาตุคู่แฝดของพระธาตุพนม สร้างในสมัยอาณาจักรศรีโคตรบูร พ.ศ.400 โดยคำว่า อิงฮัง มาจาก พิงรัง หรือพิงต้นรัง รอบพระธาตุ สร้างเป็นระเบียงคดโดยรอบ ประดิษฐานพระพุทธรูปศิลปะล้านช้างมากมาย 
เที่ยง             รับประทานอาหารเที่ยง(5) ณ ร้านอาหาร
เข้าช้อปปิ้งที่ตลาดสิงคโปร์ เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของแขวงสะหวันนะเขต เป็นแหล่งการค้าที่สำคัญของชาวบ้านที่นี้ มีของนานาชนิดให้เลือกสรร ทั้งเครื่องอุปโภคบริโภค และเครื่องประดับมากมาย 
จากนั้น   ออกเดินทางสู่ด่าน ให้ทุกท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ดิวตี้ฟรี ระหว่างรอเอกสาร
นำทุกท่านผ่านพิธีการข้ามด่านสะหวันนะเขต ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 2 เข้าสู่
จ.มุกดาหาร ช้อปปิ้งต่อที่ตลาดอินโดจีน ซื้อของฝากฝากคนที่บ้าน ได้เวลาพอสมควร ส่งคณะเดินทางกลับที่หมายโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากทีมงาน...................................................................*โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้นลูกค้าไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
สิ่งที่ควรเตรียมไป – สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว, ร่ม, หมวก, ครีมกันแดด, ยารักษาโรคประจำตัว, ของใช้ส่วนตัว , รองเท้าสวมใส่สบาย,รวมทั้งคนรู้ใจ

 

อัตราค่าบริการ รับส่ง หน้าด่าน มุกดาหาร
จำนวน
8-10 ท่าน
16-20 ท่าน
21-25 ท่าน
26-30 ท่าน
31-35 ท่าน
36-40ท่าน
41ท่านขึ้นไป
ราคา
4,3004,2004,000
3,900
3,800
3,7003,500
รถที่ใช้ตู้ตู้
บัส30-45

บัส30-45
บัส45-49บัส45-49บัส45-49
*เด็กอายุ 3-5 ปี ไม่มีเตียง ลด 50% ของราคาผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง
*เด็กอายุ 6-10 ปี ไม่มีเตียง ลด 20% ของราคาผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง


อัตรานี้รวม      
1.ค่าทำหนังสือผ่านแดน และค่าธรรมเนียมพิธีการข้ามพรมแดนไทย – ลาว
2.ค่ารถยนต์นำเที่ยวในลาวตลอดรายการ       
3.ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 1 คืน ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม 
4.ค่ามัคคุเทศก์ลาว และพนักงานบริการ    
5.ค่าเข้าชมสถานที่และค่าผ่านทาง
6.บริการ น้ำดื่ม น้ำอัดลม ผ้าเย็น อาหารว่าง ยาปฐมพยาบาล และ หมวก
7.ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

อัตรานี้ไม่รวม     
1.ค่า VAT ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % หัก ณ. ที่จ่าย 3 % กรณีต้องการใบเสร็จ
2.ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
3.ค่าทิป พนักงาน ไกด์ พนักงานขับรถ

เตรียมเดินทาง         ส่ง ชื่อ นามสกุล จริง และเลขบัตรประจำตัวประชาชนทั้ง 13 หลักและหมายเลขด้านหลังบัตร  เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ใช้สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรูปถ่าย 2 รูป
 เงินมัดจำล่วงหน้า 20% โอนเข้าบัญชี นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง
* ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยช่องเม็ก บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 896-2-05363-4
* ธนาคารกรุงไทย สาขาโขงเจียม บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 338-0-17263-4
* ธนาคารกสิกรไทย สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 361-2-45730-0
* ธนาคารกรุงศรี  สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 081-1-67098-2

บริษัทอุ้มรักทัวร์ จำกัด
Tel. 084-513-5577, 062-4969889 ,083-734-7555 ,045-476-219 Fax 045-476199
476 ม.13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ. อุบลราชธานี

 

Powered by MakeWebEasy.com