ทัวร์ลาว เสน่ห์เมืองเฟือง เวียงจันทน์ 2 วัน 1 คืน ALVF021

Last updated: 9 ก.ค. 2567  |  9953 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ทัวร์ลาว เสน่ห์เมืองเฟือง เวียงจันทน์  2 วัน 1 คืน ALVF021

ยลความงดงาม “เมืองเฟือง” สวรรค์บนดินแห่ง สปป.ลาว
สักการะพระธาตุหลวง ประตูชัย นครหลวงเวียงจันทน์ 
 
รหัส ALVF021   โปรแกรมเมือง 2 วัน 1 คืน
วันแรก   :  จ.หนองคาย - เวียงจันทน์ –เมืองเฟือง-วัดสินไชยาราม    (-/กลางวัน/เย็น)
07.00น.     รับคณะที่หน้าด่าน จ.หนองคาย นำคณะออกเดินทาง สู่ ด่านหนองคาย ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง ข้ามแม่น้ำโขงด้วย สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ชมวิวของแม่น้ำโขงที่หล่อเลี้ยงไทยและลาวมายาวนาน เข้าสู่ ด่านท่านาแล้ง นครหลวงเวียงจันทน์   ผ่านย่านเศรษฐกิจต่างๆของลาว
จากนั้น       เดินทางต่อ สู่ เมืองเฟือง (ระยะทางประมาณ 100กิโลเมตร)
10.00น.     ถึง เมืองเฟือง แหล่งท่องเที่ยวน้องใหม่ในลาว  ที่มีเขาหินปูนโผล่ขึ้นมากลางท้องไร่ท้องนา เป็นลักษณะก้อนหินขนาดใหญ่ แต่มีความพิเศษคือแผ่นบางมากๆ ซ้อนกันอยู่หลายๆชั้น รายล้อมไปด้วยสายน้ำ และทุ่งนา ด้วยธรรมชาติของเมืองแห่งนี้ เป็นลักษณะเทือกเขาน้อยใหญ่รายล้อม กระจัดกระจายเคียงคู่กับพื้นที่เกษตรกรรมเป็นทัศนียภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจ

12.00น.     รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร
บ่าย          เดินทางสู่ วัดสินไชยาราม  (ปู่ขาว) เมืองเฟือง (วัดนี้ผู้หญิงต้องใส่ซิ่นเท่านั้น ขาสั้น ขายาวห้าม ผู้ชายให้ใส่ขายาว) เชื่อกันว่ามีทางขึ้นลงพญานาคที่เชื่อมต่อกับคำชะโนด เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์มากของคนลาว โอบอ้อมด้วยขุนเขาภูหินสูงตระหง่าน  ที่มีการสร้างวัดไปพร้อมกับการดูแลธรรมควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่า ทั้งความสวยงาม ความร่มรื่น ความสงบเงียบ ย่อมทำให้เราได้มีเวลาอยู่กับตนเอง ได้มากยิ่งขึ้นพักกาย พักใจ ธรรมะในธรรมชาติ แสนธรรมดา ขอพรโชคลาภ เก็บภาพบรรยากาศ
19.00น.     รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
ดื่มด่ำกับบรรยากาศธรรมชาติ สุดแสนจะฟิน
จากนั้นเข้าที่พัก เรือนแพอพิมา (หรือเทียบเท่า) พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง :  เมืองเฟือง - นครหลวงเวียงจันทน์  -ด่านหนองคาย/สนามบินอุดร (อาหารเช้า/กลางวัน/-)
08.00 น.   อรุณสวัสดิ์ยามเช้า เก็บภาพบรรยากาศตอนเช้า อุ่นไอไปด้วยสายหมอกแสงแดดอ่อนๆตักบาตรยามเช้าริมน้ำไหล กับบรรยากาศที่แสนอบอุ่น ที่คุณจะหลงรักเมืองเฟือง เช็กเอาท์ออกจากโรงแรม

10.00น.  เดินทาง สู่ นครหลวงเวียงจันทน์  (ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร)
12.00น.  คณะเดินทางถึง นครหลวงเวียงจันทน์  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร        
บ่าย     นำคณะเข้านมัสการ พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งได้อัญเชิญมาจากเมืองราชคฤห์ ประเทศอินเดีย ตามตำนานกล่าวว่าพระธาตุหลวงมีประวัติการก่อสร้างนับพันปีเช่นเดียวกัน พระธาตุพนม ในประเทศไทย นับเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนชาวลาวทั่วประเทศ ต่อด้วยเก็บภาพที่ระลึกหน้า ประตูชัย เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวผู้เสียสละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติของพรรคอมมิวนิสต์ลักษณ์สถาปัตยกรรมได้รับอิทธิพลของประตูชัยในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสขึ้นบันไดไปชมทิวทัศน์ของนครเวียงจันทน์
 
ชม วัดเจ้าแม่ศรีเมือง วัดศรีเมืองแห่งนี้จัดเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวลาวมานานแสนเป็นสถานที่ตั้งของศาลหลักเมือง ศาลเจ้าแม่ศรีเมือง และเคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตด้วย(ปัจจุบันประดิษฐานพระแก้วมรกตจำลอง โดยชาวลาวสร้างขึ้นไว้เพื่อสักการะแทนองค์จริงที่ถูกอัญเชิญมาประเทศไทย)ภายในวัดมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่เป็นจำนวนมาก แต่มีพระพุทธรูปอยู่องค์หนึ่งที่ชำรุดไปแล้วบางส่วนตั้งประดิษฐานอยู่  ซึ่งพระพุทธรูปองค์นี้เป็นที่เชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากไม่ว่าใครมาขอพรก็จะสมดังใจ  เข้าช้อบปิ้งที่สินค้า Otop ลาว เลื้อกซื้อผ้าไหมลาว เครื่องเงิน ฯลฯ 
จากนั้น      เดินทาง สู่ ด่านระหว่างรอเอกสาร ให้ทุกท่านช้อปปิ้งรอที่ดิวตรีฟรี ผ่านพิธีการข้ามด่านตรวจคนเข้าเมือง ข้ามแม่น้ำโขงด้วย สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่1 สู่ ด่าน จ.หนองคาย เรียบร้อยแล้ว
จากนั้น    เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ  พร้อมความประทับใจจากทีมงาน


......................................................

 
*โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้น
ลูกค้าไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
 

อัตราค่าบริการ รับส่ง ด่านหนองคาย
จำนวน/ราคา
6-7ท่าน
รถตู้
8-10ท่าน
รถตู้
พักเดี่ยว
3ดาว
4,9004,200700
ราคาเด็ก3-8ขวบ พักกับผู้ปกครองไม่ใช้เตียง ราคา30%ของราคาผู้ใหญ่

 กรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปใหญ่ สอบถามราคาเพิ่มเติมโทร 084-5135577,083-7347555

หรือแอดไลน์

อัตรานี้รวม       
 ค่าธรรมเนียมพิธีการข้ามด่านพรมแดนไทย – ลาว
 ค่ารถยนต์นำเที่ยวตลอดรายการ
 ค่าที่พัก1 คืน ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรม
 ค่ามัคคุเทศก์ลาว และพนักงานบริการ
 บริการ น้ำดื่ม น้ำอัดลม ผ้าเย็น อาหารว่าง ยาปฐมพยาบาล และ หมวก
 ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

อัตรานี้ไม่รวม    
  ค่า VAT ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม นอกเหนือรายการ   
  ค่าทิปไกด์ พนักงานบริการ และ พนักงานคนขับรถ     
  ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ
  ข้าวเหนียวสำหรับตักบาตรพระสงฆ์

เตรียมเดินทาง       
Ø  ส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง(PASSPORT)  ที่มีอายุการใช้งานเหลือก่อนเดินทาง 6 เดือน
ส่งก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
Ø  เงินมัดจำล่วงหน้า30%  ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนวันเดินทาง 7วัน

บริษัทอุ้มรักทัวร์ จำกัด
นาย ณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง (อุ้ม)  Tel. 084-513-5577,083-734-7555,062-496-9889
เลขที่ 476 ม.13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ. อุบลราชธานี 34350
Email:aumlucktour@hotmail.co.th      www.aumlucktour.net

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้