ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 3วัน 2คืนAVK032_FD

Last updated: 20 มี.ค. 2567  |  1835 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 3วัน 2คืนAVK032_FD

DA NANG – BANAHILLS –HOI AN 3 DAY
ไปเครื่อง-กลับเครื่อง บิน แอร์เอเชีย (FD)

โปรแกรม : ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 3วัน 2คืน
รหัส : AVK032_FD

วันแรก  :  สนามบินดอนเมือง-สนามบินดานัง-สะพานมังกร-ล่องเรือกระด้ง-ฮอยอัน  (-/L/D)
07.15น. คณะเดินทางจากสนามบินดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD
09.05น. คณะเดินทางถึงสนามบินดานัง รับสัมภาระ ทีมงานรอให้การต้อนรับ
นำท่านแวะถ่ายรูปที่ สะพานมังกร ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของเมืองดานัง เป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นฟูประเทศและเศรษฐกิจ สะพานมังกรมีความยาว 666 เมตร มีถนน 6 ช่องจราจร โดยได้เปิดใช้งานตั้งแต่ปี 2013 ด้วยสถาปัตยกรรมที่บวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตำนานของเวียดนามเมื่อกว่าหนึ่งพันปีมาแล้ว


จากนั้น       นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน เป็นเมืองขนาดเล็กริมฝั่งทะเลจีนใต้ทางตอนกลางของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดกว่างนาม ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ห่างจากดานัง ประมาณ 25 กม. เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในเวียดนาม ในปี ค.ศ. 1999 องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเขตเมืองเก่าของฮอยอันให้เป็นมรดกโลก ด้วยเหตุผลว่าเป็นตัวอย่างของเมืองท่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15-19 ที่มีการผสมผสานศิลปะและสถาปัตยกรรมทั้งของท้องถิ่นและของต่างชาติไว้ได้อย่างมีเอกลักษณ์ และอาคารต่างๆภายในเมืองได้รับการอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพเดิมไว้ได้เป็นอย่างดี ได้เวลาสมควร ออกเดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน นำท่านสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในหมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในเมืองฮอยอัน ภายในจะเป็นสวนมะพร้าวและมีแม่น้ำล้อมรอบ ในช่วงสมัยสงครามนั้นจะเป็นที่พักของเหล่าทหารหาญ ในปัจจุบันอาชีพหลักของคนที่นี่จะประกอบอาชีพทำประมงเป็นหลัก หลังจากนั้นนำท่านทำกิจกรรม ล่องเรือกระด้ง ท่านจะได้รับชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวท้องถิ่น และระหว่างที่ล่องเรือกระด้งอยู่นั้นชาวบ้านที่นี้ก็จะมีการขับร้องเพลงพื้นเมือง และนำไม้พายเรือมาเคาะเพื่อประกอบเป็นจังหวะดนตรี


12.00น.     รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านอิสระเดินชม เมืองโบราณฮอยอัน ตามอัธยาศัย เที่ยวชม สะพานญี่ปุ่น (Japanese Covered Bridge) อีกหนึ่งสัญลักษณ์สำคัญของเมืองฮอยอัน ถูกสร้างขึ้นมาแล้วกว่า 400 ปี สะพานมีลักษณะโค้งแบบสถาปัตยกรรมญี่ปุ่น หลังคามุงกระเบื้องสีเขียวและเหลืองเป็นคลื่นสวยงาม เดินเข้าไปกลางสะพานนำท่านสักการะ ศาลกวนอู และเมื่อข้ามสะพานมายังอีกฝั่งหนึ่ง คุณจะพบเห็นบ้านเรือนเก่าสไตล์ญี่ปุ่นแท้ ตลอดจนร้านค้าริมสองฝั่งถนนให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมตามอัธยาศัย
ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้น       นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม GREEN HEAVEN HOI AN RESORT AND SPA (หรือเทียบเท่า)
พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันทีสอง : กระเช้าบานาฮิลล์ –วัดหลินอึ้ง-café Son Tra Marina-กาแจ๊ป (B/L/D)
เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น       ท่านสู่ เมืองตากอากาศขึ้นชื่อแห่งดานัง ภูเขาบานาฮิลล์ ตั้งห่างจากเมืองดานังออกไปประมาณ 40 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 40-50 นาที บานาฮิลล์เป็นแหล่งท่องเที่ยวตากอากาศมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยได้เกิดแนวคิดการสร้างบ้านพักและโรงแรมจากชาวฝรั่งเศส ในสมัยอาณานิคมตั้งแต่ปี 1919 หลังจากจบสงครามฝรั่งเศสได้พ่ายแพ้และเดินทางออกจากเวียดนามเพื่อกลับประเทศ ทำให้บานาฮิลล์ถูกทิ้งร้างมาเป็นเวลานาน ปัจจุบันรัฐบาลเวียดนามได้กลับมาบูรณะเป็นเมืองท่องเที่ยวตากอากาศแห่งนี้อีกครั้งในปี 2009 พร้อมกับได้มีการสร้างหมู่บ้านฝรั่งเศส กระเช้าลอยฟ้า ที่มีความสูงถึง 5,801 จากระดับน้ำทะเล เพื่อใช้เป็นเส้นทางสำหรับขึ้นไปยังยอดเขา นำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้า ขึ้นไปยังยอดเขา ทุกท่านได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัยที่ สวนสนุก The Fantasy Park เครื่องเล่นในสวนสนุกของบานาฮิลล์ มีหลากหลายรูปแบบมีให้ท่านเลือก อาทิ เช่น โรงภาพยนต์ 4D โลกของไดโนเสาร์ รถไฟเหาะแมงมุมที่ชวนให้ทุกท่านระทึกขวัญไปกับเครื่องเล่น รถราง บ้านผีสิง และอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีร้านช้อปปิ้งให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุกอีกด้วย หลังจากนั้นเดินเที่ยวชม โซนสวนดอกไม้  LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ที่มีดอกไม้หลากหลายพันธุ์ถูกจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงามท่ามกลางอากาศที่แสนเย็นสบาย ที่มีมุมถ่ายรูปน่ารักๆ ให้ท่านได้เลือกถ่ายได้ตามใจชอบ อิสระให้ท่านเดินชม สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge) สะพานลอยฟ้าในอุ้งมือยักษ์ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่พึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมได้ไม่นานมานี้ มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,400เมตร ความยาว 150เมตร โค้งไปตามแนวเขา จุดเด่นคือสะพานถูกทอดผ่านอุ้งมือหินขนาดยักษ์สองมือ ผู้ออกแบบจะทำให้รู้สึกราวกับว่ากำลังเดินอยู่บนเส้นด้ายสีทองที่ทอดอยู่ในหัตถ์ของเทพ อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพและชมวิวทิศทัศน์ตามอัธยาศัย


เที่ยง         รับประทานอาหารเที่ยง แบบบุฟเฟต์บนบานาฮิลล์
บ่าย          ได้เวลานั่งกระเช้า กลับลงมา
นำท่านเดินทาง สู่ วัดลินห์อึ๋ง เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง ภายในวิหารแห่งนี้เป็นสถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าองค์ต่างๆ ตามความเชื่อของชาวพื้นเมืองแถบนี้ นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นปูนของเจ้าแม่กวน
อิมองค์ใหญ่ มีความเชื่อที่ว่าคอยปกปักรักษาและคุ้มครองชาวประมงยามที่ออกไปหาปลานอกชายฝั่ง วัดแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีคนให้ความเคารพและเข้ามาสักการะเป็นจำนวนมาก
จากนั้น       เดินทางสู่ Café’ Son Tra Marina เป็นคาเฟ่ริมทะเลแห่งใหม่ของเมืองดานัง นำทุกท่าน ชม คาร์ฟดราก้อน ใกล้กับสะพานมังกรทองเป็นสัตว์ในตำนานที่พ่นน้ำจากปากคล้ายกับเมอร์ไลอ้อนของสิงคโปร์เป็นอนุสาวรีย์ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองของดานัง ซึ่งคาร์ฟดราก้อนนี้มีความหมายให้ชาวเวียดนาม หมั่นศึกษาหาความรู้มาประดับตน เพื่อที่เมื่อเติบใหญ่ เรียนสูงขึ้นก็จะกลายร่างเป็นมังกรมาช่วยเหลือประเทศชาติ
เย็น          บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ที่พัก         โรงแรม merry Danang Hotel (หรือเทียบเท่า) พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันทีสาม : ตลาดฮาน-ร้านเยื้อไผ่-สนามบินดานัง-สนามบินดอนเมือง (B/L/-)
เช้า           อรุณสวัสดิ์ยามเช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เช็กเอาท์ออกจากโรงแรม
จากนั้น       นำท่านเดินทางต่อ แวะชม หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ที่นี้นับเป็นหนึ่งในงานหัตกกรมศิลปะของประเทศเวียดนามภายในท่านจะได้พบกับงานเกะสลักที่ล้วนประดิษฐ์ด้วยมือจากช่างหลากหลายแขนง และอิสระให้ท่านได้เลือกชมงานหัตศิลป์ภายในตามอัธยาศัย
12.00น.     รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร
บ่าย นำท่านเดินย่อยอาหร ช้อปปิ้งซื้อของฝากที่ ตลาดฮาน แหล่งรวบรวมสินค้ามากมายเป็นที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย สินค้าที่โดดเด่นคือ งานหัตถกรรม เช่น ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟ ผ้าปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจำชาติเวียดนาม) แวะร้านเยื้อไผ่ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย
16.00น.     ส่งคณะที่สนามบินดานัง เช็กอินที่เค้าเตอร์แอร์เอเชีย.............
18.50น.     บินลัดฟ้า สู่ ดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอชีย เที่ยวบิน FD….
20.35น.     ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากทีมงาน

...............จบโปรแกรมท่องเที่ยว..................

 


*โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้นลูกค้าไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
สิ่งที่ควรเตรียมไป - สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว,ร่ม,หมวก,ครีมกันแดด,ยารักษาโรคประจำตัว,ของใช้ส่วนตัว รองเท้าสวมใส่สบายรวมทั้งคนรู้ใจ
 

อัตราค่าบริการบาท/ท่าน (ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ)
โรงแรม/จำนวน
10ท่าน

16-19ท่าน
มินิบัส
20-24ท่าน
บัส35ที่นั่ง
พักเดี่ยว
3ดาว
7,900
6,900
6,800
1,500
ราคาเด็ก3-8ขวบ ลดลง 30%ของราคาผู้ใหญ่ ไม่ใช้เตียงพักกับผู้ปกครองอัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ(สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการที่ระบุ
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นนำเที่ยว(พูดภาษาไทย)
 • เบรกขนม น้ำดื่ม น้ำอัดลม ยาปฐมพยาบาลเบื้องต้น และผ้าเย็น วันละ1ครั้ง

  อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ทุกสนามบิน
 • ค่าทำพาสปอร์ตและค่าวีซ่า (คนต่างชาติ)
 • ค่า VAT ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % หัก ณ. ที่จ่าย 3 % กรณีต้องการใบเสร็จ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการเช่น ค่าเครื่องดื่ม และค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ราคานี้บริษัท ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 • ค่าทิปให้ไกด์และคนขับรถ  เก็บวันละ 150 บาท/ท่าน=450บาท/ท่าน


  เตรียมเดินทาง
  ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ต(ที่มีอายุเหลือก่อนเดินทาง6เดือน)ของผู้เดินทางทั้งหมดก่อนเดินทาง15วัน
  เงินมัดจำล่วงหน้า 30% และชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทาง7วัน


  บริษัทอุ้มรักทัวร์ จำกัด
  Tel. 084-513-5577,083-734-7555,062-4969889
  เลขที่476 ม.13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350     
  Email:aumlucktour@hotmail.co.th    www.aumlucktour.net

   

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้