ทัวร์สิบสองปันนา เริ่มหนองคาย โปรแกรม 4 วัน 3 คืน ASN043_NK

Last updated: 22 ก.ค. 2567  |  2591 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ทัวร์สิบสองปันนา

โปรแกรมทัวร์สิบสองปันนา(เชียงรุ้ง)นั่งรถไฟความเร็ว
โปรแกรมนำเที่ยวเส้นทางใหม่ โดยรถไฟความเร็วสูง ลาว-จีน E M U เข้าทางด่านหนองคาย-นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว สำหรับท่านใดที่ไม่ชื่นชอบนั่งเครื่องบิน หรืออยากสัมผัสประสบการณ์ใหม่ ก็เปลี่ยนมานั่งรถไฟความเร็วกันเลย เวียงจันทน์_12 ปันนา_เชียงรุ้ง
โปรแกรม:สิบสองปันนา
 ระหัส:ASN043_NK
จำนวนวัน: 4 วัน 3 คืน
วันที่หนึ่ง หนองคาย-สถานีรถไฟเวียงจันทน์-ด่านบ่เต็น-บ่อหาน-สิบสองปันนา เชียงรุ้ง
05.00น. รับคณะที่ด่านหนองคาย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง สู่ สถานีรถไฟเมืองเวียงจันทน์ (บริการข้าวจี่ปาเต๊ะ)
08.08น. ขบวนรถไฟD88ออกเดินทาง สู่ ด่านบ่อเต็น
11.07น.  เดินทางถึงด่านบ่เต็น  รับประทานอาหารเที่ยง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองด่านบ่อเต็น ข้ามสู่ประเทศจีนด่านโม่หาร (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าที่ไทย1ช.ม.) 
17.00น.   ออกเดินทางจากด่านโม่หาน ด้วยรถไฟ ขบวนที่C386
18.09น.  เดินทางถึงเมืองเชียงรุ่ง สิบสองปันนา รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร...
เช็กอินท์เข้าที่พัก Wu yun feng sheng hotel (หรือเทียบเท่า) (เช็กอินท์ต้องถ่ายรูปที่เค้าท์เตอร์พร้อมพาสปอรต์)
วันที่สอง สวนป่าดงดิบ- underwater world-วัดป่าเจ-โรงงานยางพารา-โชว์พาราณสี
07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชม สวนป่าดงดิบ ชมการแสดงที่มี ฝูงนกยูง ประมาณนับร้อยตัว ที่ได้ยินเสียงนกหวีดก็พากันบินมากิน  อาหารพอกินเสร็จแล้วก็พากันบินกลับรัง พื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์นานาชนิดสัมผัสกับธรรมชาติป่าไม้ที่ร่มรื่นมหัศจรรย์กับต้นนกยูงต้นไม้ที่มีลักษณะคล้ายนกยูงซึ่งชาวเมืองสิบสองปันนาเชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเหล่า ชม น้ำตกเก้ามังกรอิสระให้ท่านเลือกซื้อเครื่องเงิน ที่ขึ้นชื่อและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของชาว สิบสองปันนาได้ตามอัธยาศัย ชม underwater world ชมปลาสายพันธุ์ต่างๆจัดแสดงไว้สวยงามพร้อมชมโชว์ระบำใต้น้ำ(ขึ้นอยู่กับรอบการแสดง)
 
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์วิจัยยาสมุนไพรจีน ซึ่งจัดตั้งโดยรัฐบาลสิบสองปันนา ที่นี้ท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรที่นำมาปรุงเป็นยารักษาโรคตามแบบฉบับคนไทลื้อ เดินทางสู่ วัดป่าเจ ซึ่งเป็นวิทยาลัยสงฆ์ ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาสิบสองปันนา สาขามณฑลยูนาน (ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเชียงรุ่ง)
เยี่ยมชมโรงงานยางพารา ผลิตเครื่องนอน ผสมผสานเทคโนโลยีสรีระช่วยในการนอนหลับ
เย็น รับประทานอาหารเย็น อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารไทลือ
จากนั้น พาท่านชม  การแสดงชุดอลังการชื่อชุดพาราณสี หากท่านพลาดการเข้าชมโชว์ ชุดนี้ก็เหมือนกับท่านมาไม่ถึงสิบสองปันนา เพราะเป็นการแสดงที่สะท้อนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนสิบสองปันนา ซึ่งเปรียบเสมือนเมืองของพระพุทธเจ้า คือ เมืองพาราณสี หลังการแสดง
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Wu yun feng sheng hotel (หรือเทียบเท่า) เชิญท่านพักผ่อนหรือท่องราตรี ช็อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกในตลาดเมืองเชียงรุ่งและร้านสรรพสินค้าในตัวเมืองเชียงรุ่งหรือเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สาม: หมู่บ้านไทลื้อ-เจดีย์ยืน-วัดหลวงเมืองลื้อ-เมืองใหม่ 9 จอม 12 เชียง
07.00น.  อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  นำท่านเดินทางสู่ “บ้านหัวนา” หมู่บ้านไทลื้อ ที่ไปที่มาของชื่อคือ เป็นต้นนา ของเมืองเชียงรุ้ง ปัจจุบันนี้อนุรักษ์ไว้ให้นักท่องเที่ยวเข้าชมวัฒนธรรมของไทลื้อและจัดจั้งสหกรณ์หัตถกรรมของชาวบ้านด้วย
นำท่านเข้าชม เจดีย์ยืน ที่สร้างขึ้นจากแรงศรัทธาในศาสนา
เที่ยง         รับประทานอาหารเที่ยง  
หลังอาหารเข้าชมร้านหยกฝีมือที่ประณีต
 
14.00น. ชมวัดหลวงเมืองลื้อ สิบสองปันนา ซึ่ง บริษัท พัฒนาการ ท่องเที่ยวหยวนห้าว จำกัด สิบสองปันนาได้ทุ่มเงินลงทุนเองถึง350ล้านหยวน เพื่อสร้าง วัดนิกายหินยาน หรือ เถรวาท และพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สุดในแถบนี้มาตั้งแต่ ปี 2548 สืบเนื่องจากตระหนักดีว่าศาสนาพุทธนิกายเถรวาทมีประวัติอันยาวนานในสิบสองปันนาพอๆกับในแถบเอเชียอาคเนย์ เช่น ไทย ลาว กัมพูชา พม่า สถานที่แห่งนี้นอกจากจะเป็นที่แสดงวัฒนธรรมทางด้านศาสนาและวัฒนธรรม พื้นเมืองที่ตกทอดมาช้านานแล้วยังจะ เป็นที่ตั้งของวิทยาลัยศาสนาพุทธสิบสองปันนา และ เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมศาสนาพุทธนิกายเถรวาท อีกทั้งยังเป็นสถานที่ชาวไตหรือไทลื้อ ในแถบเอเชียอาคเนย์ ได้สืบค้นเรื่องราวบรรพบุรุษของตัวเองได้
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เดินชมบรรยากาศยามค่ำคืนของ เมืองใหม่ 9 จอม 12 เชียง ซึ่งเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของเมืองเชียงรุ้ง ข้างในมีทั้งที่ท่องเที่ยว แหล่งช็อปปิ้ง โรงแรม รีสอร์ท ไนท์พลาซ่า และตลาดน้ำสี่ประเทศ จีน ไทย ลาว พม่า
 เข้าที่พักโรงแรม Wu yun feng sheng hotel (หรือเทียบเท่า)  พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สี่    สถานีรถไฟความเร็วสูง-ด่านโม่หาน-ด่านบ่อเต็น-เวียงจันทน์-หนองคาย
06.00น.    อรุณสวัสดิ์ยามเช้า 
07.00น.    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00น.    เช็กเอาท์ เก็บสัมภาระขึ้นรถออกเดินทาง
09.00น.    แวะชมตลาดเช้าไทลื้อดูวิถีชีวิตชาวเชียงรุ้งและเลือกซื้ออาหาร ผลไม้ของสดของแห้งก่อน ออกเดินทางสู่ สถานีรถไฟเชียงรุ้ง
11.44น.    ขบวนรถไฟ C381 ออกเดินทาง สู่ ด่านบ่หาน (เวลาจีน)
12.55น.    ขบวนรถไฟถึง ด่านโม่หาน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง-สู่ ด่านบ่อเต็น
               (ลูกค้าต้องนำสัมภาระทั้งหมดติดตัวด้วย)
เที่ยง        รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร
               หลังอาหารเที่ยง นำทุกท่านละลายทรัพย์ที่ เอาท์เล็จ สินค้ามากมาย
15.15น.    ขบวนรถไฟ C81 มุ่งหน้าสู่ สถานีรถไฟเวียงจันทน์
18.45 น.  เดินทางถึงสถานีรถไฟเวียงจันทน์ เก็บสำภาระขึ้นรถ ออกเดินทางสู่ ด่านท่านาแล้ง เข้าช้อบปิ้งสินค้าปลอดภาษี ที่ดิวตรี้ฟรี แล้วผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง สู่ หนองคาย ส่งคณะออกเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
 
..........................
 

*โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้นลูกค้าไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
สิ่งที่ควรเตรียมไป - สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว,ร่ม,หมวก,ครีมกันแดด,ยารักษาโรคประจำตัว,ของใช้ส่วนตัว รองเท้าสวมใส่สบายรวมทั้งคนรู้ใจ

ราคาเริ่มที่8ท่านๆละ14,000บาท

***ราคานี้เข้าร้านชอบปิ้งสิบสองปันนา ร้านบัวหิมะ ร้านมีด ร้านสมุนไพร ร้านหยก ตามนโยบายรัฐบาลจีน

 สอบถามค่าบริการ โทร/ไลน์   0845135577 , 0837347555 , 0624969889 

สิ่งที่ลูกค้าจำเป็นต้องรับทราบก่อนเดินทาง
- เนื่องจากเป็นทัวร์ราคาพิเศษที่ได้รับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการ ประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล อาทิเช่น บัวหิมะ, หยก, ใบชา, นวดฝ่าเท้า, ไข่มุก, ผ้าไหม, ผีชิว ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องให้ทุกท่านแวะเข้าไปชม แต่จะซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับซื้อใดๆทั้งสิ้น
*** หากลูกค้าท่านใดไม่ร่วมเดินทางตามรายการ หรือไม่เข้าร้านสินค้าพื้นเมืองหรือร้านของรัฐบาลร้านใดๆก็ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ ไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกค้าต้องจ่ายค่าชดเชยเพิ่ม ร้านละ 2,000 บาท ต่อลูกค้า 1 ท่าน โดยไกด์ท้องถิ่นจะเป็นผู้เก็บเงินจากลูกค้าโดยตรง ***
- กรณีเข้าร้านช้อปของจีน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและการพิจารณาในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า ซึ่งเป็นความเต็มใจของผู้ซื้อในสินค้านั้นๆ และ ข้อตกลงระหว่างลูกค้ากับร้านค้า ดังนั้น บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายของสินค้า และคุณภาพของสินค้าที่ไม่ได้ตรงตามข้อเสนอของร้านค้า ท่านจำเป็นต้องตรวจสอบสินค้าก่อนออกจากร้านค้าทุกครั้ง
หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,การข้ามด่าน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เนื่องจากพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น ) โปรดเข้าใจและรับทราบว่า ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ในทุกกรณี
***เมื่อเดินทางต่างประเทศ อาหารและรสชาติอาจจะไม่ถูกปากของท่านบ้าง โปรดคิดว่าเป็นการศึกษาวัฒนธรรมที่แตกต่าง หากท่านชอบอาหารรสจัด ท่านสามารถเตรียมน้ำจิ้มไปส่วนตัวเองได้

ราคาเริ่ม8ท่านขึ้นไป ราคาท่านละ14,000บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม
  • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ(สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
  • ค่าชมโชว์พาราณศรี
  • ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการระบุ
  • ค่ารถไฟความเร็วสูงทุกเที่ยวที่ระบุ
  • ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
  • ค่าไกด์ท้องถิ่นนำเที่ยว(พูดภาษาไทย)
  • เบรกขนม น้ำดื่ม น้ำอัดลม ยาปฐมพยาบาลเบื้องต้น และผ้าเย็น วันละ1ครั้ง
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าทำพาสปอร์ต+วีซ่าต่างชาติ
 กรณีหากลูกค้าต้องกักตัวในสถานที่กักตัวที่ทางรัฐบาลกำหนด ค่าใช้จ่ายต่างๆลูกค้าต้องออกเอง
 ค่า VAT ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % หัก ณ. ที่จ่าย 3 % กรณีต้องการใบเสร็จ
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการเช่น ค่าเครื่องดื่ม และค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ
 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ราคานี้บริษัท ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
ค่าทิปให้ไกด์และคนขับรถ เก็บวันละ 250 บาท/ท่าน=1,000บาท/ท่านสำหรับ8ท่าน (บังคับตามธรรมเนียมจีน) ถ้าเดินทางมากกว่า 15 ท่าน เก็บวันละ150บาท=600บาท/ท่าน
ส่วนหัวหน้าทัวร์ฝั่งไทย ที่ดูแลท่านตลอดการเดินทาง แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจในการบริการ
เตรียมเดินทาง ส่ง ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ต(ที่มีอายุเหลือก่อนเดินทาง6เดือน)และไฟล์รูปถ่าย(ใช้กล้องมือถือถ่ายได้เป็นรูปปัจุบันพื้นขาว)ของผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดก่อนเดินทาง20วัน
เงินมัดจำล่วงหน้า 30% และชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทาง 15วัน

บริษัทอุ้มรักทัวร์ จำกัด  ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 51/00519
Tel. 084-513-5577,083-734-7555,062-4969889
เลขที่476 ม.13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350
Email:aumlucktour@hotmail.co.th www.aumlucktour.net

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้