โปรแกรมทัวร์ ลี่เจียง แชงกรีล่า 5วัน4คืนบินรูลี่แอร์ไลน์

Last updated: 27 พ.ค. 2567  |  67 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โปรแกรมทัวร์ ลี่เจียง แชงกรีล่า 5วัน4คืนบินรูลี่แอร์ไลน์

โปรแกรมทัวร์ ลี่เจียง แชงกรีล่า 5วัน4คืน
ไปเครื่อง-กลับเครื่องสายการบิน Ruili Airlines
นั่งกระเช้า สู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก ชมหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
ชมโชว์สุดอลังการ Impressions Lijiang Show
เที่ยวเมืองโบราณจงเตี้ยน ชมช่องแคบเสือกระโจน
โดยสายการ สายการบิน Ruili Airlines


วันที่หนึ่ง : สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินลี่เจี่ยง-เมืองโบราณซู้เหอ (-/-/D)
11.00น.    คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เช็กอินที่เค้าเตอร์สายการบินรูลี่แอร์ไลน์
13.35น.    เหินฟ้า สู่ สนามบินลี่เจี่ยง เที่ยวบิน DR5042  อิสระพักผ่อนบนเครื่อง
17.00น.    ถึงสนามบินลี่เจี่ยง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เรียบร้อยแล้ว รับสัมภาระ
จากนั้น      นำคณะเดินทาง สู่ เมืองโบราณซู้เหอ หรือที่ภาษาน่าซีเรียกว่า “เส้าอู” หมายความว่า หมู่บ้านที่อยู่ด้านล่างภูเขาสูง ตั้งอยู่ ณ เมืองลี่เจียง มณฑลยูนนาน เป็นจุดแวะพักที่สำคัญของเส้นทางค้าใบชาบนหลังม้าโบราณที่นี้เป็นหนึ่งในที่ตั้งถิ่นฐานที่เก่าแก่ที่สุดของชนชาติน่าซีและมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เมืองโบราณซู้เหอเป็นส่วนสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมของเมืองลี่เจียง
ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
จากนั้น      เข้าที่พัก โรงแรมGung Gung พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง : ภูเขาหิมะมังกรหยก-หุบเขาสีน้ำเงิน-ชมโชว์จางอี้โหมว-สระน้ำมังกรดำ
เช้า           อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น      นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก นำท่านนั่งกระเช้าใหญ่ ขึ้นสู่ภูเขาหิมะมังกรหยก สู่จุดชมวิวสูงสุดจากระดับนำทะเล 4506 เมตร เพื่อชมวิวทิวทัศน์ และธรรมชาติบนจุดที่สูงที่สุด และสวยงามที่สุด ตลอดสองข้างทางที่ขึ้นยอดเขา ทิวเขาแห่งนี้เมื่อมองจากระยะไกล จะเห็นเป็นลักษณะคล้ายมังกรกาลังเลื้อย บนพื้นสีขาวของหิมะที่ปกคลุมอยู่นั้น ดูราวกับหยกขาว ที่ตัดกันสีน้ำเงินของท้องฟ้า คล้ายมังกรขาว กำลังล่องลอยอยู่บนฟากฟ้าเขาแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าภูเขาหิมะมังกรหยกให้ท่านได้ชื่นชมและดื่มด่ำกับความหนาวเย็นของธรรมชาติ


จากนั้น      เดินทาง สู่ หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (Blue Moon Valley) สวรรค์บนดินแห่งลี่เจียง สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงระดับโลก ตั้งอยู่ที่เมืองลี่เจียง ในมณฑลยูนนาน ประเทศจีน อยู่ในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติย่าติง และมีระดับความสูงกว่าน้ำทะเลถึง 4,000 เมตร หุบเขาแห่งนี้มีแม่น้ำสีน้ำเงินไหลผ่านหุบเขาอันเขียวชอุ่มของภูเขาหิมะมังกรหยก ซึ่งสีของน้ำในทะเลสาบเกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาหิมะไหลมารวมกัน ทำให้น้ำในบริเวณนี้กลายเป็นสีฟ้าเทอร์ควอยซ์ และมีความเย็นเฉียบตลอดทั้งปี โดยทะเลสาบจะมีระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร
เที่ยง         รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร
จากนั้น      นำท่านชม การแสดง Impressions Lijiang Show เป็นการชมโชว์สุดอลังการถือเป็นโชว์แบบโอเพ่นแอร์ที่ใหญ่ที่สุดในจีน กับฉากผาหินสีแดง มีแบล็คกราวด์ฉากเป็นภูเขาหิมะมังกรหยก โดยคัดเลือกชนเผ่าท้องถิ่นกว่า 500 คนจาก 16 หมู่บ้าน มาเป็นนักแสดงสมัครเล่น การแสดงจะร้องเพลง เต้น และแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรมตามคัมภีร์ตงปาของคนพื้นเมืองลี่เจียง รวมถึงการแสดงเกี่ยวกับเส้นทางขนส่งใบชาโบราณหรือ Ancient Tea Horse Road
จากนั้น      เดินทาง สู่ สระน้ำมังกรดำ (Black Dragon Pool) สระน้ำมังกรดำ (เฮยหลงถัน) เป็นสระน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ สระน้ำแห่งนี้มีความยาวประมาณ 750 เมตร กว้าง 210 เมตร และลึก 4.6 เมตร น้ำในสระมีสีมรกตใสสะอาด สามารถมองเห็นพืชใต้น้ำได้อย่างชัดเจน สระน้ำมังกรดำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของเมืองลี่เจียง ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี พ.ศ. 2538 สระน้ำมังกรดำมีตำนานเล่าขานกันว่า ในอดีตมีมังกรดำอาศัยอยู่ในสระน้ำแห่งนี้ ผู้คนในท้องถิ่นเชื่อว่ามังกรดำเป็นเทพเจ้าแห่งน้ำ คอยปกปักรักษาเมืองลี่เจียงจากภัยพิบัติธรรมชาติ ในปัจจุบัน สระน้ำมังกรดำยังคงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับชาวท้องถิ่น ผู้คนมักมาสักการะบูชามังกรดำเพื่อขอพรให้ชีวิตมีสุขสงบ


ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้น      เข้า สู่ ที่พักโรงแรม Gung Gung พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม : ช่องแคบเสือกระโจน-วัดลามะน้อย-เมืองโบราณจงเตี้ยน
เช้า           อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น      เดินทางต่อไปยัง แชงกรีล่า แชงกรีล่า หรือ เดิมมีชื่อว่า เมืองจงเตี้ยน อยู่ห่างจากลี่เจียง 200 กิโลเมตร เป็นชุมชนเก่าของชาวทิเบต ชาวบ้านเรียกเกลทัง แต่การท่องเที่ยวของจีนอุปโลกให้แชงกรีล่าเป็น “สวรรค์แห่งสุดท้ายบนพื้นพิภพ” ตามนวนิยายขายดีในปี 1933 “The Lost Horizon”ย่านเมืองเก่าอยู่ตอนใต้สุดของตัวเมือง รายล้อมไปด้วยร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านของที่ระลึกและเกสต์เฮาส์
แวะชมวัดลามะน้อย
เที่ยง        รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
จากนั้น      นาท่านเดินทางสู่ หู่เที่ยวเสีย (ช่องแคบเสือกระโจน)เป็นร่องน้ำเชี่ยวในหุบเขาที่มีความยาวต่อเนื่องกันถึง 25 กม. มีแก่งอันตรายถึง 18 แห่ง จึงไม่มีใครกล้าล่องแก่งในแถบนี้ จุดแคบที่สุดวัดได้ 30 เมตร และเป็นช่องแคบที่ลึกที่สุดในโลกคือประมาณ 3,900 เมตร ตานานเล่าว่าในอดีตมีเสือกระโดดไปฝั่งตรงข้ามได้จึงเป็นที่มาของ ช่องแคบเสือกระโจน
ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้น      เข้า สู่ ที่พักโรงแรม............พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สี่  : วัดซงจ้านหลิน-Harmony Tazhongta (เจดีย์ถ่าจงถ่า)-ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจี่ยง
เช้า           อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทาง สู่ วัดลามะชงจ้านหลิน ตั้งอยู่เชิงเขา อยู่ห่างจากเมืองจงเตี้ยนไปทางเหนือประมาณ 5 กิโลเมตร มีพระลามมะจำพรรษามากกว่า 700รูป สร้าง ขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1679 (พ.ศ.2222 ) สร้างขึ้นโดยดะไลลามะ องค์ที่ 5 ในช่วงศตวรรษที่18 สมัย จักรพรรดิคังชีแห่งราชวงศ์ชิง มี
รูปแบบคล้ายพระราชวังโปตาลาที่เมืองลาชา เมืองหลวงของทิเบตแต่ย่อสวนลงมา มีการเปรียบเทียบว่า”หากพระราชวังโปตาลาเป็น ศูนย์รวมจิตใจ ของชาวทิเบตวัดจงชานหลินก็เป็นศูนย์กลางแห่งศรัทธาของชาวพุทธบริเวณที่ราบสูงทิเบต
จากนั้น      นำท่านแวะชม เจดีย์ถ่าจงถ่า Harmony Tazhongta
เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย          ออกเดินทาง สู่ เมืองลี่เจี่ยง เมืองโบราณลี่เจียง หรือ เมืองโบราณต้าเอี้ยนเจิ้น เมืองเก่าแก่อายุกว่า 800 ปีที่สร้างด้วยไม้ ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้ ภายในเมืองยังคงบรรยากาศของบ้านเมืองแบบเก่า ทั้งสถาปัตยกรรม บ้านเรือนสไตล์จีนเก่าแก่ที่หาชมได้ยาก สองข้างทางเดิน จะเป็นร้านค้า มีของฝาก ของกินต่างๆ ให้เราได้เดินเล่นกันเพลินๆ ในบรรยากาศแบบเก่าๆ มีทั้งของกินพื้นเมืองและแบบสมัยใหม่ให้เดินไปกินไป อารมณ์คล้ายๆ ตลาดกลางคืนบ้านเรา
ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้น      เข้าที่พัก โรงแรม Gung Gung  พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ห้า : สนามบินลี่เจียง-สนามบินสุวรรณภูมิ  (B/-/-)
07.00น.    อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช็กเอาท์ออกจากโรงแรม เดินทาง สู่ สนามบินลี่เจี่ยง
09.30น.    เช็กอินที่เค้าเตอร์สายการบิน Ruili Airlines เที่ยวบิน...
11.30น.    เหินฟ้า สู่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
13.40น.    คณะเดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 

...................จบโปแกรมทัวร์...........................


*โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้นลูกค้าไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
สิ่งที่ควรเตรียมไป - สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว,ร่ม,หมวก,ครีมกันแดด,ยารักษาโรคประจำตัว,ของใช้ส่วนตัว รองเท้าสวมใส่สบายรวมทั้งคนรู้ใจ

คลิ๊กดาวน์โหลดโปรแกรมอัตราค่าบริการไม่รวมตั๋วเครื่องบิน


 

สอบถามเพิ่มเติมโทร  084-5135577,083-7347555


อัตรานี้รวม  
 ค่ารถนำเที่ยวตลอดรายการ
 ค่าที่พักโรงแรมตามรายการที่ระบุ
 ค่าวีซ่าสำหรับเข้าประเทศจีน
 ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัย
 บริการน้ำดื่มวันละ1ขวด/คน/วันและเบรกวันละ1ครั้ง
อัตรานี้ไม่รวม 
 ค่าตั๋วเครื่องบินทุกสนามบิน
 ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ อาทิ ค่าอาหารพิเศษ ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ค่าซักรีด นอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 ค่าทำพาสปอร์ต (หนังสือเดินทาง) และค่าวีซ่าต่างชาติ
 ค่าคาราโอเกะ/นาฏศิลป์การแสดงของลาว
 ค่าทิป หัวหน้าทัวร์ ไกด์ท้องถิ่น พนักงานขับรถเก็บท่านละ 1,000บาท เพื่อเป็นน้ำใจในการบริการ

เตรียมเดินทาง   
 ส่ง สำเนาหน้าพาสปอร์ต ทุกท่านที่มีอายุเหลือก่อนเดินทาง6เดือนก่อน15วัน
 เงินมัดจำล่วงหน้า 30% และชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทาง7วัน

บริษัทอุ้มรักทัวร์ จำกัด
Tel. 084-513-5577,083-734-7555,062-496-9889
เลขที่ 476 ม.13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350     
Email:aumlucktour@hotmail.co.th 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้