ทริปท่องเที่ยววังเวียง-สิบสองปันนา-คุณหมิง6วัน5คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 1422

ทัวร์สิบสองปันนา-คุณหมิง6วัน5คืน วัดหยวนทง น้ำตกกลางเมือง เขาซีซาน หมู่บ้านไทลื้อ สวนป่าดงดิบ(โชว์นกยูง) วัดป่าเจย์ เมืองใหม่9จอม12เชียง ชมโชว์พาราณสี

Share

รายละเอียดโปรแกรม
D1 วัดโนนสวรรค์-ข้ามด่าน-วังเวียง-ถ้ำยางฟ้า
8.00น. ขึ้นรถที่วัดโนนสวรรค์ออกเดินทาง
12.00น. รับประทานอาหารเที่ยง จ.อุดร
จากนั้น เดินทางข้ามด่าน
ถึงวังเวียง เดินทาง สู่ ถ้ำนางฟ้า เป็นหนึ่งในที่สุดของไฮไลท์ของธรรมชาติที่น่าตื่นตาตื่นใจของเมืองวังเวียง พร้อมเก็บภาพบรรยากาศ สะพานสีฟ้าไฮไลท์แห่งใหม่ เก็บภาพบรรยากาศเย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
เข้าที่พัก โรงแรมเดอะแกรนด์ พักผ่อนตามอัธยาศัย   
D2 รถไฟความเร็สูง บ่อเต็น- บ่อหาน เชียงรุ้งสถานีรถไฟความเร็สูง- เดินทางไปถนนคนเดินนานผิงประดูเก่าจิงหม่ปี้จือ B-L-D
เช้า รถไฟความเร็สูง บ่อเต็น เป็นทางรถไฟขนาดรางสแตนดาร์ดเกจ 1.435 เมตร (4 ฟุต 8 1/2 นิ้ว) ระยะทาง 414 กิโลเมตร เชื่อมต่อระหว่างด่านบ่อหาน เขตปกครองตนเองชนชาติไท สิบสองปันนา ประเทศจีน กับประเทศลาวที่บ่อเต็น ผ่านเมืองหลวงพระบาง และสิ้นสุดที่นครหลวงเวียงจันทน์ โดยปลายทางทิศเหนือเชื่อมต่อกับทางรถไฟสายคุนหมิง–บ่อหาน ส่วนปลายทางทิศใต้เชื่อมกับทางรถไฟสายหนองคาย–ท่านาแล้ง โดยเป็นส่วนหนึ่งของทางรถไฟสายคุนหมิง–สิงคโปร์
เช้า รับประทานข้าวกล่องบนรถไฟ
11:05 บ่อหาน เชียงรุ้งสถานีรถไฟความเร็สูง
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร
17:05—21:45 เดินทางไปถนนคนเดิน นานผิงประดูเก่าจิงหม่ปี้จือ Nanping Pedestrian Street เป็นย่านเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานในเมืองคุนหมิงในสมัยโบราณเป็นแหล่งรวมของพ่อค้าและเรียกว่า Kunming Wall Street เชื่อมต่อกับตลาดกลางคืนขนาดใหญ่ เช่น "ถนนคุนหมิงเก่า" และ "ถนนหนานเฉียง" ที่อยู่ติดกัน กลายเป็นหนึ่งในกลุ่มถนนคนเดินที่เจริญรุ่งเรืองและมีขนาดใหญ่ที่สุดในคุนหมิง ผสมผสานสไตล์ดั้งเดิมและทันสมัย รวบรวมขนมและของขบเคี้ยวเข้าด้วยกัน แสงไฟยามค่ําคืนและผู้คนพลุกพล่าน เป็นสถานที่ที่คุนหมิงต้องไปในตอนกลางคืน


ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
เข้าที่พัก โรงแรม...........เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย
D3 08.00น วัดหยวนทง เขาซีซาน ประตูมังกร.  ---B—L—D 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก
จากนั้น  นำทุกท่านเข้าชมวัดหยวนทงเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดของมณฑลยูนนาน สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง (ค.ศ.618 – ค.ศ.907) จนถึงปัจจุบัน เป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,200 ปี ตั้งอยู่ที่ถนนหยวนทงเจียง เป็นอารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในคุนหมิง ภายในวัดตกแต่งร่มรื่นสวยงาม กลางลานมีสระน้ำขนาดใหญ่ มีสะพานข้ามไปสู่ศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระ ลักษณะของวัดหยวนทงในปัจจุบันเป็นวัดในสมัยราชวงศ์ชิง เนื่องจากวัดนี้ได้ถูกทำลายในสมัยราชวงศ์หมิง และได้รับการบูรณะโดยหูซาน ผู้เป็นคนพลิกประวัติศาสตร์จีน เป็นผู้ที่ทำให้ประเทศจีนเกิดราชวงศ์ชิง ภายในวัดที่ศักดิ์สิทธิ์และมีชื่อเสียงแห่งนี้เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาถึง 3 นิกาย ได้แก่นิกายมหาญาณ นิกายหินญาณและนิกายลามะของธิเบต

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร
จากนั้น นำท่านเข้าชม เขาซีซาน ตั้งห่างจากตัวเมืองคุนหมิง 29 กิโลเมตร เป็นส่วนหนึ่งของวัดในลัทธิเต๋า สร้างในช่วง ค.ศ.1718-1843 บางช่วงของเส้นทางต้องผ่านอุโมงค์หินที่สกัดไว้ตามไหล่เขา พร้อมชมศาลเจ้าและวัดจีนลัทธิเต๋า ซึ่งสร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้านที่มีประวัติความเป็นมายาวนานนับ 1,000 ปี การมาเที่ยวชมเขาซีซานท่านจะได้ชมความงดงามของ ทะเลสาบคุนหมิง เตียนฉือ และการมา ลอดประตูมังกร หลงเหมิน ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง เชื่อกันว่าเป็น ประตูแห่งความสิริมงคล ซึ่งถ้าผู้ใดได้เดินลอดผ่านประตูแห่งนี้ จะประสบแต่ความสำเร็จโชคดี ตอนลอดประตูมังกรก็ต้องลูบลูกแก้วมังกรด้วย ก่อนที่เราจะเดินผ่านประตูมังกรนี้ ให้นึกอธิษฐานในใจอยากได้สิ่งใด เดินผ่านเข้าไปก็แตะ 1 ครั้ง ประตูแห่งนี้ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ริมหน้าผา.
เย็น รับประทานอาหาร ณ..........
เข้าที่พัก โรงแรม.......
D4 08.00น ส่งที่สถานีรถไฟความเร็สูง เชียงรุ้ง   วัดป่าเจ ถนนคนเดิน9จอม12เชียง                    ---B—L—D
เช้า รับประทานอาหาร ณ
จากนั้น เดินทางด้วยรถไฟฟ้าความเร็วสูง
นำท่านสู่ วัดป่าเจที่เมืองเชียงรุ้งสิบสองปันนามีประวัติการก่อตั้งมายาวนาน ใช้เป็นโรงเรียนปริยัตธรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำมณฑลยูนนานจีน มีความพยายามจากนายทุนที่จะย้ายวัดป่าเจไปรวมกับวัดหลวงเมืองลื้อที่สร้างขึ้นใหม่แต่ไม่สำเร็จ ด้วยความเคารพศรัทธาของผู้คนชาวไตลื้อที่ยังยึดแน่นเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ไม่อยากนำเอาพุทธศาสนามาทำเป็นธุรกิจหารายได้ วัดป่าเจนี้เป็นสถานที่ทั้งเมียนม่าร์และไทยเดินทางเข้ามาปฎิบัติธรรมและเผยแผ่พระพุทธศาสน

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ
จากนั้น นำทุกท่านสู่ 9 จอม (เจดีย์) 12 เชียง (หมู่บ้าน) สร้างขึ้นเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว บนพื้นที่ 600 ไร่ ณ เมืองเชียงรุ่ง สิบสองปันนามูลค่าโครงการใช้วงเงินลงทุนไม่ต่ำกว่า 6 หมื่นล้านบาท สร้างด้วยสถาปัตยกรรมไทลื้อ เพื่อให้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวและ ธุรกิจนานาชาติประกอบด้วยศูนย์การค้าขนาดใหญ่,ศูนย์กระจายสินค้า หัตถกรรม, โรงแรมระดับ 5 ดาว, รีสอร์ท, สปา, ร้านอาหาร สวนสุขภาพ พิพิธภัณฑ์สามเหลี่ยมทองคำ พิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลาน ตลอดจนอาคารบ้านเรือนแบบไทลื้อ 300 กว่าหลัง ที่จะแสดงออกถึงลักษณะพิเศษของสิ่งก่อสร้างจากประเทศในลุ่มแม่น้ำโขง

เย็น รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
เข้าที่พัก โรงแรม ........
D5 08.00น.สวนป่าดงดิบ หมูบ้านไทลื้อ เจดีย์ศากยมุนี                               ---B—L—D
เช้า รับประทานอาหาร ณ....
จากนั้นนำทุกท่านเข้าชม สวนป่าดงดิบสิบสองปันนา อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเมืองเชียงรุ้ง ห่างจากตัวเมืองเชียงรุ้ง ๘ กิโลเมตร เป็นป่าดงดิบเขตร้อนที่อยู่ใกล้เชียงรุ้งที่สุด ครอบคลุมพื้นที่ราว 1.5 หมื่นไร่  ภายในสวนป่าดงดิบมีสภาพป่าเขตร้อนที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งมีพันธ์ไม้เขตร้อนและสัตว์ป่านานาชนิดอาศัยอยู่ มีหมู่บ้านชนกลุ่มน้อยจำลองและร้านอาหารเรือนรับรองแขกอยู่ภายในสวน มีการแสดงของชนพื้นเมืองและพิธีแต่งงานของชนกลุ่มน้อยให้นักท่องเที่ยวได้ชม มีการแสดงการเลี้ยงนกยูงที่สวยงามน่าประทับใจ มีส่วนที่เป็นกรงสัตว์ซึ่งจะมีการแสดงของสัตว์แสนรู้ เช่น เสือ หมี ลิง เป็นต้น
จากนั้นนำทุกท่านเข้าชม หมูบ้านไทลื้อ ไทลื้อ ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณตอนใต้ของประเทศจีน มีเมืองเชียงรุ่ง ในเขตปกครองตนเองชนชาติไท สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน เป็นศูนย์กลางของชาวไทลื้อจึงมีประวัติศาสตร์ร่วมกับจีนมาเป็นเวลายาวนาน ในช่วงหลายร้อยปีที่ผ่านมามีกลุ่มชาวไทลื้อบางส่วนได้อพยพและถูกกวาดต้อนลงมาอยู่ทางตอนเหนือของพม่า  ตอนเหนือของลาว ตอนเหนือของเวียดนาม และทางภาคเหนือของประเทศไทย ในบริเวณจังหวัดเชียงใหม่  เชียงราย  ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ และน่าน เมื่อย้ายมาตั้งถิ่นฐานตามที่ต่าง ๆ แล้ว ชาวไทลื้อก็มีการปรับตัวเข้ากับท้องถิ่นได้อย่างกลมกลืน[4] และมีบางส่วนที่อยู่ร่วมกับชุมชนชาวไทยวนหรือคนเมืองและได้ผสมผสานไปหมดแล้วตั้งแต่โบราณ
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ..........

จากนั้นนำทุกท่านเข้าชม เจดีย์ศากยมุนีหรือที่เรียกกันว่า เจดีย์หยิงเซียน (Yingxian Pagoda) เป็นเจดีย์ไม้เก่าแก่และสูงที่สุดในโลก ตั้งอยู่ภายในวัดฝอกง จังหวัดหยิงเซียน มณฑลชานซี ประเทศจีน สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1056 ในรัชสมัยจักรพรรดิเหลียวต้าวจง (Daozong) แห่งราชวงศ์เหลียว ซึ่งมีความงามที่เป็นเอกลักษณ์ในเชิงสถาปัตยกรรม และมีคุณค่าทางศาสนาและประวัติศาสตร์
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ
เข้าที่พัก โรงแรม ........                         
D6 08.00น. ตลาดเช้า ส่งที่สถานีรถไฟความเร็สูง เชียงรุ้ง เดินทางกลับ                                 ---B—
เช้า ช็อปปิ้ง ณ ตลาดเช้า
จากนั้น  เก็บสัมภาระเตรียมตัวขึ้นรถไฟเพื่อเดินทางกลับ
ขึ้นรถไฟฟ้าแรงสูง ณ  สถานีรถไฟความเร็สูง เชียง
เที่ยง รับประทานข้าวกล่องบนรถไฟ
จากนั้นเดินทางข้ามด่าน เดินทางกลับสกลนคร
 
***หมายเหตุ
บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจาก ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการ  ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ ใดๆ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้  อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น
ในกรณีที่ลูกค้าต้องซื้อตั๋วโดยสารภายในประเทศไทยเอง  เพื่อมาร่วมคณะทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุก ครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
ท่านต้องตรวจว่าหนังสือเดินทางมีอายุเหลือ เกิน 6 เดือน นับจากวันที่เดินทางออกจากประเทศไทย หากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาต ให้ท่าน เดินทางออกนอกประเทศ  หรือ เข้าประเทศ หนึ่งประเทศใด บริษัทฯ ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของท่าน  และ จะไม่คืนเงินค่าบริการ

อัตราค่าบริการ

คิดค่าบริการสำหรับ 10 ท่าน คิดค่าบริการท่านละ 24,900 บาท
ราคานี่เข้าร้านชอบปิ้งค่ะ  สิบสองปันนา        ร้านบัวหิมะ  ร้านมีด  ร้านสมุนไพร   ร้านหยก 
ราคานี่ไช่ได้ปี่2023  ยกเว้น วันเทศกาล   1. ตรุษจีน     2. สงกรานต์ 12-15 APR     3.วันชาติจิน 1-7 OCT 
ราคาที่แจ้งไปให้พี่นะคะ
อัตรานี้รวม    
1 ค่าโรงแรมที่พัก  
2. ค่าสถานที่ท่องเที่ยว 
3. ค่าอาหาร  
4. ค่าประกันชีวิต 
5. ค่ารถBUSจีน   
6. TICKET CHINA : BOHAN – KUNMING – JINGHONG – BOHAN
7.รถรับ-ส่ง สกลนคร

***เตรียมเดินทาง  ส่ง ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ต(ที่มีอายุเหลือก่อนเดินทาง6เดือน) ของผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดก่อนเดินทาง15วัน    

บริษัทอุ้มรักทัวร์ จำกัด ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 51/00519
Tel. 084-513-5577,083-734-7555,062-4969889
เลขที่476 ม.13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350     
Email:aumlucktour@hotmail.co.th    www.aumlucktour.net


 
 

 
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้