โปรแกรมทัวร์เวียดนามเหนือ โปรแกรมครบ 7วัน6คืน ไปเครื่อง-กลับรถด่านนครพนม

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : ์VN_002

*****เที่ยวปลอดภัยใส่ใจลูกค้า กินดี พักหรู่ อยู่สบาย แฮ๊ปปี้ ตลอดเส้นทาง***** เที่ยวเมืองหลวงฮานอย ถ่ายรูปข้างหน้า สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ไหว้พระขอพร ชมทะเลสาบฮว่านเกี๋ยม ทานบุฟเฟ่ต์นานาชาติ เมืองซาปา ฉายาหลังคาโลกอินโดจีน นั่งกระเช้าไฟฟ้า พิชิตยอดเขาฟานซีปัน 3,143เมตร หมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต หรือ CAT CAT VILL MOANAคาเฟ่

Share

โปรแกรมทัวร์เวียดนามเหนือ โปรแกรมครบ 7วัน6คืน
ไปเครื่อง-กลับรถด่านนครพนม ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 51/00519


*****เที่ยวปลอดภัยใส่ใจลูกค้า กินดี พักหรู่ อยู่สบาย แฮ๊ปปี้ ตลอดเส้นทาง*****
เที่ยวเมืองหลวงฮานอย ถ่ายรูปข้างหน้า สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ไหว้พระขอพร
ชมทะเลสาบฮว่านเกี๋ยม ทานบุฟเฟ่ต์นานาชาติ
เมืองซาปา ฉายาหลังคาโลกอินโดจีน นั่งกระเช้าไฟฟ้า พิชิตยอดเขาฟานซีปัน 3,143เมตร หมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต หรือ CAT CAT VILL MOANAคาเฟ่
เมืองฮาลอง-ล่องเรือสำราญ AMBASSDOR CRUISE อ่าวฮาลองย์  เมนูอาหารซีฟู๊ดทะเลสดๆ   
ชมหมู่บ้านชาวประมง Tung Su เกาะทิทอป ชม ถ้ำ Sung Sot
ชมเมืองใหม่ Mega Grand World Ha Noi (The Venicewn , City of Light )
เมืองนิญบิ่งห์ ล่องเรือกระจาดฮาลองบก ชมถ้ำตามก๊ก


วันที่ 12 กันยายน 2567 : สนามบินขอนแก่น-สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนอยไบ-กรุงฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-ถนน36สาย
08.40น.    คณะเดินทางจาก สนามบินขอนแก่น โดยสายการบินไทยเวียดเจ็ต VZ211
09.45น.    ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ รับสัมภาระ ทีมงานรอให้การต้อนรับ
รอต่อเครื่อง
12.00น.    เช็กอินที่เค้าเตอร์ สายการบินไทยเวียดเจ็ตแอร์
14.00น.    เดินทาง สู่ สนามบิน นอยไบ ประเทศเวียดนาม เที่ยวบินVJ902
15.50น.    รับคณะที่ สนามบินนานาชาตินอยไบ ประเทศเวียดนาม รับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
จากนั้น      นำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบน้ำสีเขียวอยู่ที่ใจกลางเมืองฮานอย (Hanoi) ทะเลสาบน้ำจืดแห่งนี้ชื่อฮว่านเกี๋ยม (Hoan Kiem) แปลว่า ทะเลสาบคืนดาบ มีตำนานเล่าต่อกันมาว่า ในศตวรรษที่ 15 จักรพรรดิจักรพรรดิเล เหล่ย (Le Loi) ได้รับดาบวิเศษจากสวรรค์และใช้ดาบนั้นต่อสู้กับกองทัพจีนจนได้รับเอกราช หลังจากนั้น วันหนึ่งจักรพรรดิได้ลงเรือล่องไปในทะเลสาบพร้อมกับดาบ มีเต่ายักษ์ขึ้นมารับดาบวิเศษแล้วดำลงสู่ใต้น้ำหายไป จึงเป็นที่มาของชื่อทะเลสาบกลางเมืองฮานอย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ANH HOA
จากนั้น      เข้าที่พัก โรงแรม CHALCEDONY**** หรือ FTE**** พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 13 กันยายน 2567 : จัสตุรัสบาดิงห์-สุสานลูงโฮ-ทำเนียบรัฐบาล-วัดเสาเดียว-ชาปา-ตลาดกลางคืน  (B,L,D)
07.00น.    อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น นำท่าน ชมจัตุรัสบาดิ่ญ เป็นจัตุรัสที่มีชื่อเสียงของกรุงฮานอย ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์คือประธานาธิบดีคนแรกของเวียดนามได้มาอ่านคำประกาศอิสรภาพ ณ ที่แห่งนี้ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 1945 หลังสงครามโลกครั้งที่สอง
นำท่านออกเดินทางไป ถ่ายรูปข้างหน้า สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1973 ร่างของรัฐบุรุษอาวุโสอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ซึ่งได้รับการอาบน้ำยาเป็นอย่างดีอยู่ในโลงแก้วภายในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิคงที่ ชม ทำเนียบรัฐบาล ปัจจุบันใช้เป็นที่รับรองแขกบ้านแขกเมือง ทาด้วยสีเหลืองทั้งหลัง มีทหารเฝ้าห้ามเข้าใกล้ แต่มีเชือกกั้นสามารถถ่ายรูปได้ในระยะไกล
จากนั้น     เข้าชม วัดเสาเดียว วัดที่มีสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของเอเชีย อยู่ใจกลางกรุงฮานอยได้รับการ  รับรองเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมโดดเด่นของเอเชียจากกินเนสส์บุ๊คเอเชียหลังจากที่ได้รับการรับรองเป็นเขตโบราณสถานแห่งชาติที่มีสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เมื่อปี 1962 และได้รับการรับรองเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมโดดเด่นของเวียดนามจากกินเนสส์บุ๊คเวียดนามเมื่อปี 2007 ซึ่งได้สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ชาวเวียดนาม
เที่ยง      รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารบุฟเฟต์ SEN
บ่าย นำท่านเดินทางต่อไปยังเมืองซาปาเมืองบนภูเขาที่เจ้าอาณานิคมฝรั่งเศสสร้างไว้เป็นสถานที่พักผ่อนตั้งแต่ปี พ.ศ.2465 ปัจจุบันเป็นเมืองท่องเที่ยวซึ่งได้รับความนิยมมากที่สุด เมืองซาปา เป็นเมืองเล็กๆ อากาศดีและเงียบสงบ และเริ่มเป็นที่รู้จักกันในหมู่นักท่องเที่ยว จึงทำให้ปัจจุบันที่นี่ได้รับ ความนิยมเป็นอย่างมาก นอกจากบรรยากาศแล้ว บรรดาชาวเขาที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ก็มีวิถีชีวิตที่น่าสนใจ พื้นที่ในซาปาเต็มไปด้วยนาขั้นบันไดท่ามกลางที่ลาดไหล่เขาที่ทอดตัวอย่างมีเสน่ห์ นอกจากนี้ยังมีเทือกเขาฟานสีปัน ที่สูงที่สุดในอินโดจีนที่ความสูง 3,143 เมตร จากระดับน้ำทะเล
ค่ำ       รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ZAO DOชาบูปลาแซลม่อน+ไวท์ดาลัด
อิสระท่านเดินชมและช้อปปิ้งที่ ตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ท มีสินค้าให้ท่านเลือก    ช้อปปิ้งมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าพื้นเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเท้า ท่านสามารถช้อปปิ้งให้อย่างจุใจ
จากนั้น      เข้าสู่ที่พัก DELA COUPLE***** หรือระดับเดียวกัน พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 14 กันยายน 2567 : MOANAคาเฟ่-หมู่บ้านกั๊ตๆ-นั่งรถไฟเมืองฮวา-กระเช้าฟานชีปัน-ตลาดกลางคืน (B,L D= ตามอัธยาศัย)
เช้า  อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น    นำท่านเดินทางไปเที่ยวที่ MOANA SAPA เป็นสถานที่เช็คอินที่ห้ามพลาดสำหรับนักท่องเที่ยวเมื่อมาถึงเมืองซาปา จุดไฮไลท์ ของที่นี่คือสิ่งจำลองสถานที่เที่ยวดังๆของโลกเช่น จำลองประตูอันซีนสะท้อนเงาของบาหลี,รูปปั้นของ MOANA เป็นตัวละครเอกของการ์ตูน Disney,มือยักษ์ ทำจำลองมือพระพุทธรูป,ทะเลสาบอินฟินิตี้
จากนั้น   หมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต หรือ CAT CAT VILLAGE หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ หมู่บ้านเล็กๆ ที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคนี้และเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นหมู่บ้านของชนกลุ่มน้อยชาวม้งดำ สัมผัสวิถีชีวิตในพื้นที่ภูเขาด้วยและขนบธรรมเนียมประเพณีของคนท้องถิ่น ที่ล้อมรอบด้วยนาข้าวขั้นบันไดบนหุบเขาที่สวยงาม เนินเขาที่เขียวขจี และน้ำตกที่สวยงาม ทำให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่นี่ได้เห็นทิวทัศน์ที่งดงามของซาปา ตลอดการเดินทางเท้าจะมีบ้านเรือนของชาวเขาที่เปิดร้านวางจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว (ลูกค้าสามารถนำสิ่งของไปบริจาคแก่เด็กชาวเขาได้ อาทิเช่น เสื่อผ้า รองเท้า ขนม โดยเฉพาะมาม่า เป็นต้น)   


จากนั้น      นำท่านนั่งรถรางใหม่สุดจากสถานีซาปา สู่ สถานีกระเช้าเพื่อขึ้นยอดเขาฟานซีปัน เป็นระบบกระเช้าไฟฟ้าสริงสามสาย ยาวที่สุดในเอเชีย รวมระยะทาง 6.3 กิโลเมตร สถานีสุดท้ายอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลราว 3,143 เมตร ใช้เวลาประมาณ 20 นาที ระหว่างทางท่านจะได้เห็น น้ำตก และ หมู่บ้านก๊าตก๊าต ในมุมสูงชมนาขั้นบันไดที่สวยงาม เมื่อเดินทางถึงสถานีด้านบนท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศหนาวเย็นและสวยงาม ผ่านปุยเมฆหมอก ได้เก็บภาพความประทับใจ (ไม่รวมรถรางขึ้นสู่ยอดเขาฟานซีปัน) แล้วเดินเท้าไปยังยอดเขา ซึ่งเปรียบเสมือน "หลังคาอินโดจีน" 
เที่ยง    รับประทานอาหารเที่ยง แบบบุฟเฟต์ที่ฟานชีปัน    นั่งกระเช้ากลับลงมา
อิสระท่านเดินชมและช้อปปิ้งที่ ตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ท มีสินค้าให้ท่านเลือก    ช้อปปิ้งมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าพื้นเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเท้า ท่านสามารถช้อปปิ้งให้อย่างจุใจ
ค่ำ    อิสระอาหารเย็น
จากนั้น      เข้าสู่ที่พัก DELA COUPLE***** หรือระดับเดียวกัน พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 15 กันยายน 2567 : ชาปา-ร้านเยื่อไผ่-ฮานอย-เมืองใหม่ Mega Grand World Ha Noi (The Venicewn , City of Light )  (B,L,อิสระ)
เช้า     อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทาง สู่ ฮานอย ใช้เวลาประมาณ 5 ชม.
แวะ ชม ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากเยื้อไม้ไผ่ ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ประเทศฝรั่งเศสที่มีขบวนการเอาไม้ไผ่มาเผา ผ่านขบวนการต่างๆเพื่อจะออกมาเป็นด้ายไม้ไผ่และใช้ผลิตออกมาเป็นสินค้าต่างๆที่มีประโยชน์ดีต่อสุขภาพ
ฮานอย ชมศูนย์การค้า และความบันเทิง Mega Grand World ฮานอย เป้นเมืองที่สร้างขึ้นมาใหม่ตกแต่งสวยงามสไตล์เวนิส มีมุมถ่ายรูป มีร้านอาหาร ร้านขายสินค้าที่ระลึก มีบริการ ล่องเรือชมเมือง (ไม่รวมในค่าทัวร์ประมาณ300บาท)
เที่ยง    รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 171
บ่าย   อิสระเดินเที่ยวชม ชมศูนย์การค้า และความบันเทิง Mega Grand World ถ่ายรูปตามอัธยาศัย
ค่ำ    อิสระอาหารค่ำ
จากนั้น      เข้าที่พักโรงแรม MELIA**** หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่16กันยายน 2567 : เดินทางไปฮาลองลงเรือ AMBASSDOR-หมู่บ้านชาวประมง-เกาะ TITOP-ถ้ำ SUNG SOT- เรือ KAIYAK (B,L,D)
เช้า    อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น      เดินทาง สู่ ฮาลอง  (Ha Long) เมืองแห่งนี้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกจากธรรมชาติสุดตระการตาของ “อ่าวฮาลอง” (Ha Long Bay) ที่มีสถานะเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1994 ผืนทะเลกว้างใหญ่ที่รายล้อมด้วยโตรกผา เกาะหินปูนตระหง่านงามกว่า 1,600 เกาะ กระจัดกระจายอยู่ในทะเล
11.00น.  เดินทางถึงท่าเรือ อ่าวฮาลองเบย์ นำทุกท่าน ลงเรือ AMBASSDOR ชมธรรมชาติที่สวยงาม เราสามารถล่องเรือไปบนผืนน้ำสีเขียวมรกต เพื่อสัมผัสกับธรรมชาติได้อย่างเต็มที่บนพื้นที่กว่า 1,500 ตารางกิโลเมตร พร้อมชายฝั่งยาวกว่า 120 กิโลเมตร ระหว่างทางที่ล่องเรือไปบนอ่าวฮาลองเบย์ นั้นเราจะได้เห็นเกาะหินปูนน้อยใหญ่ที่โผล่พ้นน้ำขึ้นมาให้เราได้ชมจำนวนมากเกือบ 2,000 เกาะ ที่สวยงามและยิ่งใหญ่จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น  มรดกโลกทางธรรมชาติจากองค์การยูเนสโก
เที่ยง    รับประทานอาหารเที่ยงบนเรือ AMBASSDOR    
ชมหมู่บ้านชาวประมง แล้วแวะไปเยี่ยมชม เกาะทีท็อป (TiTop Island) ที่ตั้งอยู่นอกชายฝั่งของเกาะกั๊ตบาบรรยากาศที่นี่เต็มไปด้วยความงดงามของชายหาดและศาลา ที่นี่คุณจะได้ชมทิวทัศน์ที่สวยงามของอ่าวฮาลองเบย์ได้แบบรอบทิศทาง
จากนั้น      เดินทางชม ถ้ำซึงซุท (Sung Sot Cave) ตั้งอยู่บนเกาะโบฮอน เป็นหนึ่งในถ้ำที่ใหญ่ที่สุดและสวยงามที่สุดของอ่าวฮาลองภายในถ้ำมีความน่าตื่นตาตื่นใจของหินงอกหินย้อยขนาดใหญ่รูปร่างแปลกตา โดยมีการจัดแสงไฟภายในถ้ำให้สะดวกต่อการเข้าชม และแสงไฟสีสันสดใสที่สาดส่องไปยังหินงอกหินย้อยเหล่านี้ยังส่งเสริมความสวยงามของถ้ำให้ยิ่งดูอลังการมากขึ้นอีกด้วย
จากนั้น      อิสระพายเรือคายัค พักผ่อนตามอัธยาศัย
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำบนเรือ AMBASSDOR
เข้าห้องพัก AMBASSDOR CRUISE พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่17กันยายน 2567 : 11.00น.ขึ้นจากเรือ-ร้านหยกอัญมณี-เมืองนิงบิงห์-ล่องเรือเที่ยวชม TAM COC-เมืองวินห์ (B,L,D)
เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
11.00น.    กลับเข้าฝั่ง  แวะชมร้านหยกอัญมณี
ออกเดินทางสู่ เมืองนิญบิ่ง นำทุกท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อล่องเรือชมฮาลองบก ผ่าน ชมถ้ำตามก๊ก   ตามก๊กหมายถึงถ้ำสามถ้ำ ตามตำนานกล่าวว่าถ้ำนี้ถูกบรรจงสร้างโดย สายลมและกระแสน้ำ เมื่อครั้งที่น้ำทะเลยังท่วมถึง ซึ่งยังคงมีรอยคราบน้ำปรากฎเป็นหลักฐาน  นำท่านลงเรือพายล่องตามแม่น้ำ HoangLong ในช่วงแรกของการเดินทางท่านจะได้ชมทัศนียภาพของภูเขาสองฝั่งแม่น้ำ ซึ่งมีความยาวหลายกิโลเมตร  ภาพที่ปรากฏในระหว่างการเดินทางหลายท่านเปรียบเหมือน กุ้ยหลินของจีน  เพลิดเพลินกับการ นั่งเรือกระจาด ชมทัศนียภาพของภูเขาน้อยใหญ่ สลับซับซ้อนสุดลูกหูลูกตา สองข้างทางเป็นทุ่งนาในยามที่ข้าวใกล้จะถึงเวลาเก็บเกี่ยว ท้องนาจะเป็นสีเหลืองอร่ามสวยงามเกินบรรยาย
เที่ยง     รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร GREEN สุกี้ทะเล9ชั้น
เดินทาง สู่ เมืองวินห์
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร SEN VANG
เข้าที่พัก MUONG THANH LUXURY หรือ DONG LUXURY***** พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 18กันยายน 2567 : วินห์-ด่านจาลอ-ท่าแขก-นะครพนม-ขอนแก่น (B,L)
เช้า   อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้านำคณะเดินทางกลับประเทศไทย โดยผ่านด่านจาลอของเวียดนาม-ผ่านด่านท่าแขก ประเทศลาว
เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร CHALO
และเดินทางต่อ  ท่าแขก กลับถึงชายแดนไทย ลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองกลับสู่ นครพนม  
และ เดินทางกลับ จ.ขอนแก่น
ค่ำ   อิสระรับประทานอาหารค่ำ
จากนั้น      ออกเดินทางต่อ
.....        เดินทางถึงขอนแก่น โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

..............จบโปรแกรมท่องเที่ยว.................


*โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้นลูกค้าไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
สิ่งที่ควรเตรียมไป - สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว,ร่ม,หมวก,ครีมกันแดด,ยารักษาโรคประจำตัว,ของใช้ส่วนตัว รองเท้าสวมใส่สบายรวมทั้งคนรู้ใจ
 

 
ไปเที่ยวกับประธานโจ….โทร 096-9345611

แสกนไลน์สอบถามเพิ่มเติม


 


อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่ารถบัสปรับอากาศนำเที่ยวตามโปรแกรม +ค่าเรือ AMBASSDOR+ค่ารถส่งขอนแก่น
พักห้องละ2-3ท่าน
 ค่าตั๋วเครื่องบินทุกสนามบิน
 ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการที่ระบุ
 ค่าเรือ AMBASSDOR ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการระบุ ค่ากระเช้า+รถราง
 ค่าไกด์ท้องถิ่นนำเที่ยว (พูดภาษาไทย)
 บริการ น้ำดื่ม น้ำอัดลม ผ้าเย็น อาหารว่าง ยาปฐมพยาบาล
 ค่าแสตมป์ Passport ลาว-เวียดนาม
 ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน1,000,000บาทตามเงื่อนใขกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการเช่นค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด
 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่า VAT ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % หัก ณ. ที่จ่าย 3 % กรณีต้องการใบเสร็จ
 ราคานี้บริษัท ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 ค่าวีซ่าสำหรับต่างชาติ
 ค่าทิปให้ไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ+(รวมเรือ AMBASSDOR) กำหนดเก็บท่านละ 2,000/ท่าน สินน้ำใจในการบริการ และตามหลักสากล

เตรียมเดินทาง ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ต(ที่มีอายุเหลือก่อนเดินทาง6เดือน)ของผู้ร่วมเดินทางทั้งหมด

 

 


 

 

 

 

 

 

 
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้