ALN002_L2 ทัวร์หลวงพระบาง 3วัน 2คืน พักหลวงพระบาง2คืน

Last updated: 29 ม.ค. 2567  |  16112 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ALN002_L2 ทัวร์หลวงพระบาง 3วัน 2คืน พักหลวงพระบาง2คืน

 

ALN002_L2  โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง 3วัน2คืน
นั่งรถไฟความเร็วสูง **พักหลวงพระบาง 2 คืน


โปรแกรม : ทัวร์หลวงพระบาง 3วัน 2คืน พักหลวงพระบาง2คืน
รหัส : ALN002_L2 
 

วันที่หนึ่ง  : สนามบิน จ.อุดรธานี/ด่านหนองคาย-เวียงจันทน์-พระธาตุหลวง ประตูชัย-สถานีรถไฟเวียงจันทน์-เมืองหลวงพระบาง   (--/เที่ยง/เย็น)
08.00น.    รับคณะที่ สนามบิน จ.อุดรธานี/ด่านหนองคาย ทีมงานคอยให้การต้อนรับ (อิสระอาหารเช้า)
นำคณะเดินทางไปยังด่านตรวจคนเข้าเมืองบริเวณสะพานมิตรภาพไทย - ลาว เพื่อตรวจเอกสารโดยทีมงานทัวร์อำนวยความสะดวก เอกสารเรียบร้อยแล้ว มุ่งหน้าข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาวชมแม่น้ำวิวของแม่น้ำโขงที่หล่อเลี้ยงไทยและลาวมายาวนาน
จากนั้น      นำคณะเดินทางเข้า สู่ นครเวียงจันทน์ เมืองหลวงของสปป.ลาว
นมัสการ พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเวียงจันทร์ชมศิลปะแบบล้านช้างชมประตูชัย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะและอธิปไตยเป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานลาวล้านช้างกับฝรั่งเศสตั้งตระหง่านสูงเด่นอยู่ใจกลางนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อรำลึกถึงวีรชนของชาติที่เสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองมาทุกยุคทุกสมัยชั้นบนสุดท่านสามารถชมทิวทัศน์ของเวียงจันทน์ได้รอบทิศทาง
ชมวัดศรีเมือง เข้าสักการะเจ้าแม่ศรีเมืองเป็นวัดที่ชาวลาวให้ความเคารพบูชาและมีตำนานเล่าขานมานาน100ปีภายในวัดสีเมืองนี้ยังเป็นที่ตั้งของศาลหลักเมืองอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นศาลหลักเมืองเพียงหลักเดียวของประเทศลาว
12.00น.    รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร
บ่าย   ต่อด้วยเข้า ชมหอพระแก้ว สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2108 โดยใช้เป็นสถานที่สำหรับในการประดิษฐานพระแก้วมรกต ในปัจจุบันนี้ หอพระแก้ว ไม่ได้มีฐานะเป็นวัด แต่ถูกทำให้กลายเป็นหอพิพิธภัณฑ์เพื่อเก็บรวบรวมพระพุทธรูปที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของลาว
จากนั้น      เดินทางสู่ วัดสีสะเกด อยู่ใกล้กับพระราชวังหลวง
มีพระพุทธรูปสำคัญของล้านช้างประดิษฐานอยู่หลายองค์ รวมทั้งพระแก้วมรกตที่ทรงอัญเชิญไปจากเชียงใหม่ 
14.00น.    นำทุกท่านเดินทาง สู่ สถานีรถไฟเวียงจันทน์เพื่อเดินทางไปหลวงพระบาง
15.55น.    ขบวนรถไฟ C84 ออกเดินทางออกจาก เวียงจันทน์ ไปหลวงพระบาง ใช้เวลา 2 ช.ม. 
18.16น.    ขบวนรถไฟถึงเมืองหลวงพระบาง
จากนั้น      พาทุกท่านเข้า เช็คอินที่พัก โรงแรมวันชนะหลวงพระบาง (หรือเทียบเท่า)
19.00น.    รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
จากนั้น   นำท่านพาเดินเที่ยว ตลาดมืดหลวงพระบาง (ถนนคนเดิน) ชมสินค้า พื้นเมืองของชาวเมืองหลวงพระบาง ผ้าทอ กระเป๋าทำมือ และอื่นๆมากมายเลือกชมตามอัธยาศัย หรือ พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง : ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า- หมู่บ้านช่างไห ถ้ำติ่ง -น้ำตกตาดกวางชี – พระธาตุภูษี  (เช้า/เที่ยง/เย็น)
05.30น.    อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ทำบุญใส่บาตรข้าวเหนียว (กะติบข้าวเหนียวหรึอขนมใส่บาตรค่าใช้จ่ายส่วนตัวไม่รวมในแพคเกจทัวร์ ชุดละประมาณ100บาท) พระสงฆ์และสามเณรจากวัดต่างๆ จะออกบิณฑบาตเป็นแถวนับร้อยรูปซึ่งเป็นภาพอันน่าประทับใจและสื่อถึงความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของชาวหลวงพระบาง
จากนั้น      นำท่านเดินชมตลาดเช้าของชาวหลวงพระบางซึ่งเป็นตลาดสด ท่านสามารถเลือกซื้ออาหารพื้นเมือง และของป่า ซึ่งเป็นแบบฉบับของชาวลาว
07.00น.    กลับมารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09.00น.    นำท่านเดินทาง สู่ หมู่บ้านช่างไห ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำโขงมีอาชีพใน การหมักสาโท และต้มเหล้าขาวจำหน่าย และยังเป็นแหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองจำพวกผ้าทอลวดลายสวยงามมากมายเครื่องเงินวางจำหน่ายอย่างเป็นระเบียบชมความร่วมมือของชาวบ้านที่ได้จัดแต่งลานบ้านอย่างสวยงามเพื่อรอรับนักท่องเที่ยว
จากนั้น      พาทุกท่านลงเรือที่ท่าเรือบ้านช่างไหเพื่อล่องแม่น้ำโขงไป ถ้ำติ่ง ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 30 นาที ถ้ำติ่งซึ่งเป็นถ้ำอยู่บนหน้าผาริมแม่น้ำโขงมีลักษณะเป็นโพรงน้ำตื้นๆ มีหินงอกหินย้อย มีพระพุทธรูปไม้จำนวนนับ 2,500 องค์ สมัยโบราณเป็นที่สักการะบวงสรวงดวงวิญญาณ ผีฟ้า ผีแถน เทวดาผาติ่ง
12.00น.    รับประทานอาหารเที่ยงบนเรือ
14.00น.    พาคณะไปชม น้ำตกตาดกวางชี  ห่างจากหลวงพระบาง 30กิโลเมตรไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นหนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบางโดยมีสายน้ำที่ลดหลั่นผ่านชั้นหินปูนลงสู่แอ่งน้ำที่สดใส
สีมรกตตลอดปีชมความงามของน้ำตกที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆอย่างสวยงามแต่ละชั้นเกิดจากการผสมของหินปูนสูงราว 70 เมตร มี 2 ชั้นสภาพป่าร่มรื่น มีสะพานและเส้นทางเดินชมรอบๆน้ำตก
ให้เวลาอิสระดื่มด่ำกับธรรมชาติ และ อิสระกับการเล่นน้ำบันทึกภาพอันประทับใจ
16.00 น.   เดินทางออกจากน้ำตกกลับเข้าตัวเมืองหลวงพระบางแล้ว
จากนั้น      นำท่านสู่ พระธาตุภูษี ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวงพระบาง เปรียบเสมือนเสาหลักของเมือง และยังเป็นจุดชมวิวที่นักท่องเที่ยวนิยมไปชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดิน และสามารถมองเห็นวิวเมืองหลวงพระบางได้ 360 องศา บันไดทางขึ้นมีทั้งหมด 328 ขั้น ชาวหลวงพระบางกล่าวว่า “ไปเยี่ยมนครหลวงพระบางถ้าไม่ได้ขึ้นภูษีถือว่าไม่ถึงหลวงพระบาง”
19.00น.    รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
จากนั้น      นำท่านพาเดินเที่ยว ตลาดมืดหลวงพระบางชมสินค้า พื้นเมืองของชาวเมืองหลวงพระบาง ผ้าทอ กระเป๋าทำมือ และอื่นๆมากมายเลือกชมตามอัธยาศัย
เข้าที่พัก โรงแรมวันชนะหลวงพระบาง (หรือเทียบเท่า)
วันที่สาม  : หลวงพระบาง-วัดเชียงทอง-วัดวิชุนราช –หอพิพิธภัณฑ์พระราชวัง –หอพระบาง -สถานีรถไฟหลวงพระบาง-สถานีรถไฟเวียงจันทน์-ด่านหนองคาย/สนามบิน จ.อุดรธานี(เช้า/เที่ยง/เย็น)
07.00น.    อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เก็บสัมภาระเช็คเอ้าท์ออกจากที่พัก..
08.30น.    ชมวัดเชียงทอง วัดที่สวยที่สุดของหลวงพระบาง เป็นวัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางวัดตั้งอยู่ริมผั่งเเม่น้ำโขงสร้างในรัชสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ชมพระอุโบสถหรือภาษาลาวเรียกว่า “สิม” เป็นหลังไม่ใหญ่โตนักมีศิลปะแบบล้านช้างหลังคาแอ่นโค้งต่ำและลาดต่ำลงมาซ้อนกันอยู่สามชั้นเชื่อกันว่าจะเก็บของมีค่าไว้ในนั้นด้วย
จากนั้น      นำท่านเที่ยวชม วัดวิชุนราช นมัสการ พระธาตุหมากโม สร้างขึ้นสมัยพระยาวิชุลราชเป็นเจดีย์ปทุมหรือพระธาตุดอกบัวแต่ชาวลาวทั่วไปเรียกว่าพระธาตุหมากโมเนื่องจากเห็นว่ามีรูปทรงคล้ายแตงโมผ่าครึ่งหรือทรงโอคว่ำ
จากนั้น      ชม พระราชวังหลวง ขึ้นในปีพ.ศ. 2477 เพื่อเป็นที่ ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส สร้างฐานซ้อนกันหลายชั้น หลังคามุงกระเบื้อง นับเป็นการผสมผสานความงดงามของตัวอาคารแบบฝรั่งเศสกับศิลปะแบบล้านช้างในตัว พระราชวังได้อย่างลงตัว ต่อด้วย ชมหอพระบาง ภายในเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบางและยังเป็นที่มาของชื่อเมืองหลวงพระบาง โดยพระบางหล่อขึ้นด้วยทองคำบริสุทธิ์เกือบทั้งองค์ ส่วนฝั่งตรงข้ามกับหอพระบางเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญแก่ปวงชนชาวลาว เก็บภาพแห่งความประทับใจ
11.30น.    รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร
13.00น.    นำทุกท่านเดินทาง สู่ สถานีรถไฟหลวงพระบาง
14.49น.    ขบวนรถไฟ D87 มุ่งหน้า สู่ สถานีรถไฟนครหลวงเวียงจันทน์
16.34น.    เดินทางถึงสถานีรถไฟ นครหลวงเวียงจันทน์ เปลี่ยนเป็นรถตู้.
จากนั้น      อำลานครหลวงเวียงจันทน์ เดินทางสู่ ด่านหนองคาย ผ่านพิธีการข้ามด่านเรียบร้อยแล้ว ส่งคณะกลับ ด้วยความประทับใจ ที่ด่านหนองคาย/ สนามบิน จ.อุดรธานี

   

*โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้นลูกค้าไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

สิ่งที่ควรเตรียมไป - สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว, ร่ม, รองเท้าสวมใส่สบาย, หมวก, ไฟฉาย, ยารักษาโรค รวมทั้งคนรู้ใจ 
 
อัตราค่าบริการ รับ-ส่ง สนามบิน จ.อุดรฯ/หรือด่านหนองคาย
จำนวน/ราคา
4-5ท่าน รถตู้
6-7 ท่านรถตู้
8-10ท่านรถตู้
16-20ท่าน
รถตู้2คัน
พักเดี่ยวเพิ่ม
3ดาว13,40011,4009,5009,3001,500
ราคาเด็ก3-8ขวบ พักกับผู้ปกครองไม่ใช้เตียง ลดลง30%ของราคาผู้ใหญ่
**** สิ่งที่ห้ามนำขึ้นรถไฟความเร็วสูงโดยเด็ดขาด คือสเปย์,อาวุธของมีคมทุกชนิด
 
อัตรานี้รวม
 ค่าธรรมเนียมพิธีการข้ามพรมแดนไทย – ลาว
 ค่ารถนำเที่ยวตลอดรายการ/ค่าตั่วรถไฟไป-กลับ
 ค่าที่พัก 2 คืน 3ดาวมาตรฐาน - ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม
 ค่ามัคคุเทศก์ลาว ค่าเข้าชมสถานที่ และพนักงานบริการ
 บริการ น้ำดื่ม น้ำอัดลม ผ้าเย็น อาหารว่าง ยาปฐมพยาบาล พร้อมหมวกอุ้มรักทัวร์
 ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

อัตรานี้ไม่รวม
 บริการเสริมพิเศษ¯วงดนตรี / ³ คาราโอเกะ / ¹ วีดีโอ
 ค่า VAT ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 ค่าทิป ไกด์ พนักงานบริการ พนักงานขับรถ เก็บท่านละ 300บาท ตามธรรมเนียมประเทศ

เตรียมเดินทาง
 ส่งสำเนาหน้า Passport (หรือพาสสปอตร์เล่มจริง) ที่มีวันหมดอายุเหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย6เดือน ส่งก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 เงินมัดจำล่วงหน้า 30% ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 5 วัน

บริษัทอุ้มรักทัวร์ จำกัด
นาย ณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง (อุ้ม) 
Tel. 084-513-5577, 083-734-7555, 062-496-9889
เลขที่ 476 ม.13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ. อุบลราชธานี 34350     
Email:aumlucktour@hotmail.co.th    www.aumlucktour.net

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้