โปรแกรมทัวร์ลาวใต้+อุบล 5วัน 4คืน เที่ยวครบ

Last updated: 10 มิ.ย. 2567  |  136 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โปรแกรมทัวร์ลาวใต้+อุบล 5วัน 4คืน เที่ยวครบ

โปรแกรมทัวร์ ลาวใต้+อุบล 5 วัน4คืน


วันที่หนึ่ง :จ.อุบลฯ-ด่านช่องเม็ก-จำปาสัก-ปราสาทหินวัดภู-เมืองปากเซ-วัดภูสะเหล่า(เช้า/เที่ยง/เย็น)
08.15น.    รับคณะที่สนามบินจังหวัดอุบลราชธานี นำคณะ รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร
10.00น.    แล้วออกเดินทาง สู่ ด่านพรมแดนช่องเม็ก ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองท่องเที่ยวไทย-ลาว  ออกเดินทางสู่ นครปากเซ ข้าม สะพานมิตรภาพ ลาว-ญี่ปุ่น ข้ามแม่น้ำโขงสู่ เมืองปากเซ เมืองหลวงของ แขวงจำปาสัก ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของลาว นครปากเซมีความหลากหลายของเชื้อชาติ ประเพณีและวัฒนธรรม นอกจากชาวลาวแล้วยังมีชาวจีนและเวียดนาม เข้ามา อาศัยและตั้งรกรากทำมาหากินจำนวนมาก บรรยากาศโดยทั่วไปในเมืองปากเซ  เงียบสงบเป็นธรรมชาติ ชาวบ้านมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายนั่งรถชม นครปากเซ เมืองที่ใหญ่ที่สุดของสี่แขวงภาคใต้ ผ่านตึกเก่าฝรั่งเศส วังเจ้าบุญอุ้ม วัดหลวง วัดเก่าแก่คู่นครจำปาสัก ด้านหลังวัดติดสะพานเหล็กข้ามแม่น้ำเซโดน สามารถชม แม่น้ำสองสี มีแม่น้ำโขงและแม่น้ำเซโดนไหลมาบรรจบกัน จึงเป็นที่มาของคำว่า ปากเซ
เที่ยง         รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
จากนั้น      ออกเดินทาง สู่ เมืองจำปาสัก อดีตนครหลวงลาวใต้ เพื่อไปชมมรดกโลก ปราสาทหินวัดพู จุดเริ่มต้นของอาณาจักรขอมโบราณ เป็นปราสาทขอมแห่งแรก ลักษณะของปราสาทเป็นเทวสถานขอม คล้ายกับเขาพระวิหาร มีอารยะธรรมโบราณถึง 3 สมัยด้วยกัน คือ อาณาจักรเจนละในช่วงศตวรรษที่ 6-8 อาณาจักรขอมสมัยก่อนเมืองพระนคร และสุดท้ายอาณาจักรล้านช้าง ซึ่งต่อมาก็คือประเทศลาวในปัจจุบัน ทำเลที่ตั้งสวยงามมาก ชาวลาวเรียกว่า “ภูเก้า” เก็บภาพแห่งความภาคภูมิใจ
จากนั้น      เดินทางกลับเมืองปากเซ นำทุกท่านขึ้นสู่วัดภูสะเหล่า พระพุทธรูปองค์ใหญ่สีทองหันหน้าไปทางแม่น้ำโขง จากมุมนี้เราสามารถมองเห็นวิวเมืองปากเซได้ทั้งเมือง เก็บภาพบรรยากาศ
เย็น...       รับประทานอาหารค่ำ ที่ร้านอาหารครัวบ้านสวน
เข้าที่พัก โรงแรม.....................(หรือเทียบเท่า) พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง : เมืองปากเซ-ตักบาตรข้าวเหนียว-น้ำตกคอนพระเพ็ง-น้ำตกหลี่ผี -เมืองปากซอง (อาหารเช้า/เที่ยง/เย็น)
05.00น.    อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ร่วมสืบทอดประเพณี ทำบุญตักบาตรข้าวเหนียวแด่พระสงฆ์ (ประมาณ50รูป) ที่หน้าวัดหลวงปากเซ (ไม่บังคับแล้วแต่ลูกค้า แจ้งไกด์ได้เลย) เสร็จแล้ว รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00น.    ออกเดินทางสู่ทางตอนใต้สุดเกือบถึงชายแดนเขมร ถึง น้ำตกคอนพระเพ็ง จอดรถให้คณะชม ต้นไม้มณีโคตร ที่ชาวลาวเชื่อถือกันว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดบนก้อนหินอยู่ใจกลางน้ำตกคอนพระเพ็ง
จากนั้น      ชม น้ำตกคอนพระเพ็ง เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ และมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในภูมิภาคอินโดจีน น้ำตกคอนพะเพ็งเป็นน้ำตกที่มีหลายชั้น ตั้งอยู่บนแก่งหินขนาดใหญ่ขวางกั้นเส้นทางการไหลของแม่น้ำโขงทั้งสาย จัดเป็นน้ำตกที่ได้รับน้ำจากแม่น้ำโขงตอนล่าง ได้สมญานามว่า “ไนแองการ่าแห่งเอเชีย” ไข่มุกแม่น้ำของ พร้อมเรื่องเล่าและประวัติมากมาย เก็บภาพแห่งความประทับใจ
เที่ยง...   รับประทานอาหารเที่ยง ที่ ร้านอาหารศาลาชมวิวคอนพะเพ็ง
บ่าย   เดินทางต่อ ถึงท่าเรือบ้านนากาสัง นั่งเรือล่องแม่น้ำโขงลัดเลาะเกาะแก่งกลาง มหานทีสีทันดร ชมทิวทัศน์ริมฝั่งสวยงามจับใจ ขึ้นฝั่งที่เกาะ ดอนเดช
...            ต่อด้วยการนั่งรถห้าแถวไปตามเส้นทางรถไฟเก่าผ่านเกาะดอนคอน สู่ น้ำตกหลี่ผี หรือ น้ำตกสำพะมิตร ที่เกิดจากน้ำที่ไหลถาโถมผ่านเกาะเนินหินซึ่งเป็นโขดหิน เป็นสายน้ำที่ไหลมารวมตัวกันพุ่งกระโจนลงตามซอกหิน ไหลลงสู่ โตเลสาบ ของประเทศเขมร ในอดีตมีเครื่องดักจับปลาของชาวบ้าน ที่เรียกว่า หลี่ ในสมัยสงครามเมื่อชาวบ้านมาทำหลี่ดักปลาไว้พอตอนเช้ามามาเก็บปลาก็พบเจอแต่ซากศพของทหารฝรั่งเศส จึงเป็นที่มาของคำว่า “หลี่ผี" ณ ปัจจุบันมีสิ่งปลูกสร้าง รถไฟไอน้ำ พระธาตุ พระยาคูขี้หอม เก็บภาพแห่งความระทึกใจ
เดินทาง สู่ เมืองปากซอง
18.00น.    รับประทานอาหารค่ำ ที่ห้องอาหารของโรงแรมสะบายดีวัลเลย์
ได้เวลาพอสมควร เข้าที่พัก โรงแรม......................(หรือเทียบเท่า) พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม  : เมืองปากเซ-ร้านกาแฟ CC1971 -ปากซองไอแลนด์ ไร่ชากาแฟ น้ำตกตาดเยือง-น้ำตกตาดฟาน (อาหารเช้า/เที่ยง/เย็น)
เช้า...        อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  สัมผัสอาการหนาวยามเช้าเมืองปากซองเมืองที่มีแต่ความอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดสองข้างทางรายล้อมไปด้วย ไร่ชา กาแฟ แมกไม้นานาพันธ์  
นำคณะเดินทาง สู่ ร้านกาแฟสุดคลาสิค ร้านกาแฟ CC1971 ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าเก่าสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่เวียดนาม กับ อเมริการบกัน ที่ร้านกาแฟจะมีลูกกระสุน ลูกระเบิด และร่องรอยการยิงกัน สะสมไว้หลายจุด
จากนั้น      เดินทางต่อ ถึงไร่กาแฟ ปากซองไอแลนด์ สัมผัสอากาศเย็นๆ ชมไร่กาแฟที่เขียวชอุ่มหลายพันไร่ไกลสุดลูกหูตาเก็บบรรยากาศ
จากนั้น      ออกเดินทางต่อ ชม น้ำตกตาดเยือง สายน้ำจากภูเขาเทวดา ใสสะอาด ตกจากหน้าผาสูงชัน ลดหลั่นประดับด้วยกล้วยไม้ป่า น้ำตกขนาดใหญ่ กับสายน้ำสีขาวสองสายที่ไหลลงมาท่ามกลางหุบเขา ดูงดงามราวภาพวาด รอบด้านรายล้อมไปด้วยพรรณไม้เขียวชอุ่มร่มรื่น ส่วนตรงข้ามน้ำตกจะมีทางเดินและศาลาพักให้เราได้หยุดพัก และชมวิวสวยๆ
เที่ยง...      รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารตาดฟาน
ต่อชม น้ำตกคู่แฝด หรือน้ำตกตาดฟาน เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในแขวงจำปาสัก  เรียกอีกชื่อว่า  น้ำตกดงหัวสาว จุดเดินชมอยู่ตรงสายน้ำ2สาย ที่ไหลลงจากหน้าผา โดยสายน้ำทางซ้ายมือไหลมาจากห้วยผักกูด และทางขวามือเป็นสายน้ำที่ไหลมาจากเขตอุทยานแห่งชาติดงหัวสาว  มีจุดชมวิวที่ตั้งอยู่คนละฟากเขากับตัวน้ำตกในระดับความสูงเท่าๆกัน  จากตรงนี้สามารถชมวิวตัวน้ำตกในมุมสูง ได้อย่างชัดเจน  ระทึกใจกับความงามที่ได้เพียงยืนมองยากจะหาที่ใดเปรียบ เก็บภาพแห่งความประทับใจ
ไฮไลท์พิเศษ.. zipline ผ่านน้ำตกตาดฟาน(แพ็คเกจซิปไลน์นี้ไม่รวมในค่าทัวร์ ลูกค้าจ่ายต่างหาก)
แว๊ะช็อปปิ้งที่ ตลาดดาวเรือง เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้ มีสินค้ามากมาย อาทิ เช่น เครื่องเงิน ผ้าถุง ผ้าไหมเมืองลาว กระเป๋า ฯลฯ
...            ได้เวลาออกเดินทางกลับ ถึง ด่านพรมแดนช่องเม็ก ระหว่างรอเอกสารจากไกด์สาวฝั่งลาว ให้ทุกท่านซื้อของฝาก สินค้าอินโดจีน สินค้าปลอดภาษี แล้วเดินลอดอุโมงค์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองที่ ด่านช่องเม็ก เรียบร้อยแล้ว
จากนั้น      ออกเดินทางต่อ แวะชมความงดงามตระการตาอย่างน่าอัศจรรย์ ที่ วัดสิรินธรวราราม (ภูพร้าว) Unseen Thailand "ศิลปกรรมต้นไม้เรืองแสง" คือภาพเรืองแสงของประติมากรรมต้นกัลปพฤกษ์ที่ติดอยู่ผนังหลังโบสถ์ หรือต้นไม้สารพัดนึก อยู่ด้านหลังอุโบสถของวัด ความมหัศจรรย์ของภาพต้นไม้ที่ค่อยๆ เปล่งแสงสว่างขึ้นสวนทางกับท้องฟ้าที่ค่อยๆ มืดลงยามพลบค่ำ มันเป็นภาพที่ประทับใจจนต้องนำมาบอกต่อ ตัวภาพต้นไม้จะคล้ายกับที่เคยเห็นในวัดเชียงทองที่หลวงพระบาง เก็บภาพแห่งความทรงจำ
18.00น.    รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารอารยาเขื่อนสิรินธร
จากนั้น      เข้าที่พักโรงแรม.....พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สี่ : อุทยานผาแต้ม-เสาเฉลียง- ถ้ำเหวสินชัย-วัดถ้ำคูหาสวรรค์-วัดดอนธาตุ -ร้านคาเฟ่ ณ อุบล  (เช้า/เที่ยง/เย็น)
05.30น.    อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับตะวันใหม่ก่อนใครในสยามที่ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม “จุดชมวิวทิวทัศน์ผาแต้ม” ตำแหน่งที่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นเป็นจุดแรกในประเทศไทย หรือที่หลายคนเรียกกันว่า “จุดรับตะวันก่อนใครในสยาม” ถือเคล็ดกันว่ามารับแสงแรกของปีช่วงปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมถ่ายรูปคู่กับเสาเฉลียงประติมากรรมสุด Unseen ที่สรรค์สร้างโดยธรรมชาติเป็นระยะเวลากว่า 100 ล้านปี เรียกว่าเป็นจุดเช็คอินประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งที่พลาดไม่ได้ กลับมารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
10.00น.    เดินทาง สู่ วัดถ้ำเหวสินธุ์ชัย บริเวณของถ้ำสวยๆ ที่เป็นสำนักสงฆ์ด้วยเช่นกัน ด้านในก็จะมี ถ้ำเหวสินธุ์ชัย ที่ประดิษฐาน พระพุทธไสยาสน์ อันสวยงดงามและยังเป็นสถานที่ชื่อดังในการปฏิบัติธรรมด้วย
11.00น.   วัดถ้ำคูหาสวรรค์ ซึ่งวัดแห่งนี้ สร้าง โดย หลวงปู่คำคะนิง จุลมณี แม้ว่าตอนนี้ท่านจะมรณภาพไปแล้ว แต่ร่างกายไม่เน่าเปื่อย อีกทั้งทางวัดก็ยังคงเก็บรักษาร่างท่านเอาไว้ให้ได้สักการะ ไฮไลท์อันโดดเด่นของวัดนี้ นั่นก็คือ ฆ้องขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ตกแต่งด้วยลายกนกทอง และล้อมด้วยธงกลุ่มประเทศอาเซียนอีกที
12.00น.    รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารริมโขง
13.00น.    นั่งเรือข้ามฝาก สู่ วัดดอนธาตุ หรือ วัดเกาะแก้วพระนอนคอนสวรรค์วิเวกพุทธกิจศาสนา ซึ่งชาวบ้านแถวนั้นเรียกกันว่า เกาะดอนธาตุ (เป็นเกาะจริง ๆ เพราะอยู่บนแม่น้ำมูล) และแต่ก่อนนั้นก็เคยเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและที่จำพรรษา ของหลวงปู่เสาร์ พระเกจิชื่อดัง
15.00น.    นำท่านแวะคาเฟ่ ณ อุบล บรรยากาศสวนมะพร้าว ชิมกาแฟ พร้อมช็อปปิ้งของฝากมากมาย ถ่ายรูปกับกังหันวิดน้ำไม้สักทองโบราณ ขนาดสูง 4 เมตรใหญ่ที่สุด
17.30น.    เดินทางกลับ ถึง จ.อุบลราชธานี  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
เข้าที่พักโรงแรม........... อุบลราชธานี พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ห้า : อุบล-วัดหนองป่าพง-ศูนย์หัตถกรรมผ้าไทย-วัดพระธาตุหนองบัว-สนามบินอุบลฯ   (เช้า/เที่ยง/-)
เช้า...        อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.30น.    เดินทาง สู่ วัดหนองป่าพง เป็นวัดป่าฝ่ายวิปัสสนาธุระมหานิกาย โดย พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภทฺโท) ในปัจจุบันนั้นเองวัดนี้ยังมีวัดสาขาทั้งในและต่างประเทศอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งมาจากการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสายวิปัสนากรรมฐาน สิ่งก่อสร้างที่น่าสนใจอย่างมาก นั่นก็คือ พิพิธภัณฑ์พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท) โดยจะจัดแสดงเครื่องอัฐบริขารและหุ่นขี้ผึ้งของหลวงปู่ชา สุภัทโท มีเครื่องทองเหลือง พระพุทธรูป และ เจดีย์ศรีโพธิญาณ อีกทั้งสถานที่นี้ยังเป็นสถานที่พระราชทานเพลิงศพของหลวงปู่ชาอีกด้วยค่ะ รวมถึงยังเป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่น่าไปอย่างมาก
10.30น.    นำทุกท่าน ช้อปปิ้ง ศูนย์หัตถกรรมผ้าไทย
เที่ยง         รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร
บ่าย   แวะไหว้พระที่ วัดพระธาตุหนองบัว มีพระบรมธาตุเจดีย์ที่จำลองแบบมาจากประเทศอินเดีย บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ตั้งโดดเด่นอยู่กลางเมืองอุบลฯนมัสการขอพรพระอิ่มบุญแล้ว พร้อมซื้อของฝากเมืองอุบลฯ ไม่ว่าจะเป็น หมูยอ เส้นก๋วยจั๊บ กุนเชียง เพื่อฝากคนทางบ้าน
15.00น.    ส่งคณะที่สนามบิน จ.อุบลราชธานี เช็กอินที่เค้าเตอร์......
17.40น.    คณะเดินทางกลับโดยสายการบินการ...กลับโดยสวัสดิภาพ พร้อมความ

 

.........จบโปรแกรมทัวร์.......


*โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้นลูกค้าไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
สิ่งที่ควรเตรียมไป - สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว,ร่ม,แว่นตากันแดด,ครีมกันแดด,ยารักษาโรคประจำตัว,รองเท้าสวมใส่สบาย รวมทั้งคนรู้ใจ
 

อัตราค่าบริการ

สำหรับ 8-10 ท่าน คิดค่าบริการท่านละ 11,900 บาท 

เดินทางโดยรถตู้ พักโรงแรม 3 ดาว

สอบถามเพิ่มเติมโทร 084-5135577,083-7347555 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้